Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sek Didžiuoju Mokytoju

 36 SKYRIUS

Kokie žmonės bus prikelti? Kur jie gyvens?

Kokie žmonės bus prikelti? Kur jie gyvens?

KIEK prikeltų žmonių buvo paminėta dviejuose ankstesniuose skyriuose? — — Penki. Kiek vaikų? — — Trys ir dar ketvirtas pavadintas jaunuoliu. Ką, tavo manymu, tai rodo? — —

Tai liudija, kad Dievas myli vaikus ir jaunimą. Bet jis prikels ir daug kitų. Ar tik tuos, kurie darė gera? — — Galbūt mes taip manome. Tačiau daugybė žmonių mirė niekada negirdėję tiesos apie Jehovą Dievą ir jo Sūnų. Jie elgėsi nuodėmingai, nes buvo išmokyti blogų dalykų. Kaip tau atrodo, ar Jehova prikels tokius? — —

Biblijoje sakoma: „Bus teisiųjų ir neteisiųjų prisikėlimas iš numirusių.“ (Apaštalų darbų 24:15) Kodėl bus prikelti ir tie, kurie nebuvo teisūs, tai yra nedarė, kas teisinga? — — Todėl, kad jie niekada negirdėjo apie Jehovą ir ko jis nori, kad žmonės darytų.

Kodėl Dievas prikels nemažai tų, kurie nedarė, kas teisinga?

 Kada, tavo manymu, bus keliami mirusieji? — — Prisimink, kad Lozoriui mirus Jėzus pažadėjo jo seseriai Mortai: „Tavo brolis prisikels!“ O ši atsakė: „Aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną, mirusiems keliantis.“ (Jono 11:23, 24) Ką Morta turėjo omenyje sakydama, kad Lozorius kelsis „paskutinę dieną“? — —

Kur bus Rojus, apie kurį Jėzus kalba šiam vyrui?

Tikriausiai ji buvo girdėjusi Jėzaus pažadą: ‘Visi, gulintys atminimo kapuose, išeis.’ (Jono 5:28, 29, NW) Vadinasi, „paskutinė diena“ yra metas, kai bus keliami visi, esantys Dievo atmintyje. Paskutinė diena truks ne 24 valandas. Ji tęsis tūkstantį metų. Tuo laiku, kaip sakoma Biblijoje, ‘Dievas teis žemės žmones’. Tarp tų, kuriuos Dievas teis, bus ir prikeltieji. (Apaštalų darbų 17:31; 2 Petro 3:8)

Pagalvok, kokia nuostabi bus ta diena! Tūkstančio metų trukmės dieną daug milijonų mirusiųjų grįš gyventi. Vietą, kurioje prikeltieji gyvens, Jėzus vadina Rojumi. Pasiaiškinkime, kur bus Rojus ir kaip jis atrodys.

Likus maždaug trims valandoms iki mirties ant kančių stulpo, Jėzus užsimena apie Rojų šalia prikaltam vyrui. Šis žmogus baudžiamas mirtimi už nusikaltimus. Stebėdamas  Jėzų ir klausydamasis, kas apie jį šnekama, tas nusikaltėlis įtiki Jėzų. Jis sako Jėzui: „Prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“ Jėzus taria: „Iš tiesų sakau tau šiandien: tu būsi su manimi Rojuje.“ (Luko 23:42, 43; NW)

Ką galime įsivaizduoti skaitydami apie Rojų?

Ką Jėzus turėjo omenyje taip sakydamas? Kur bus Rojus? — — Pagalvok. Kur iš pat pradžių jis buvo? — — Prisimink: Dievas pirmąjį vyrą Adomą ir jo žmoną apgyvendino Rojuje, kuris buvo čia, žemėje. Jis vadinosi Edeno sodu. Tame sode buvo gyvūnų, bet jie niekam nekenkė. Jame augo medžiai su daugybe skanių vaisių. Per sodą tekėjo didžiulė upė. Tai buvo puikiausia vieta gyventi! (Pradžios 2:8-10)

Tad skaitydami, kad nusikaltėlis gyvens Rojuje, galime įsivaizduoti mūsų žemę vėl paverstą nuostabiu sodu. Ar Jėzus iš tikrųjų gyvens žemės Rojuje su anuo buvusiu nusikaltėliu? — — Ne. Ar žinai kodėl? — —

Todėl, kad Jėzus bus Karalius ir iš dangaus valdys žemės Rojų. Taigi Jėzus bus su anuo vyru ta prasme, jog prikels jį iš mirusių ir juo rūpinsis. Tačiau kodėl Jėzus leis gyventi Rojuje buvusiam nusikaltėliui? — — Pabandykime išsiaiškinti.

 Ar nusikaltėlis iki pokalbio su Jėzumi žinojo, ką Jehova yra numatęs? — — Ne. Jis elgėsi nedorai, nes nežinojo tiesos apie Dievą. Rojuje jis bus išmokytas, kokie yra Dievo tikslai. Tas žmogus galės įrodyti, jog išties myli Jehovą — vykdo jo valią.

Ar visi prikeltieji gyvens žemės Rojuje? — — Ne visi. Ar žinai kodėl? — — Todėl, kad kai kurie bus prikelti gyventi su Jėzumi danguje. Jie irgi bus karaliai ir kartu su juo valdys žemės Rojų. Iš kur tai žinome?

Vakarą prieš savo mirtį Jėzus apaštalams pasakė: ‘Mano Tėvo namuose danguje yra daug buveinių ir aš einu jums vietos paruošti.’ Paskui Jėzus jiems pažadėjo: „Vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš.“ (Jono 14:2, 3)

Kur Jėzus nukeliavo, kai buvo prikeltas? — — Teisingai, atgal į dangų pas savo Tėvą. (Jono 17:4, 5) Todėl Jėzus pažada  apaštalams bei kitiems savo mokiniams, kad prikels juos ir jie galės būti su juo danguje. Ką ten Jėzaus sekėjai darys drauge su juo? — — Biblijoje sakoma, kad jo mokiniai, turintys dalį „pirmajame prisikėlime“, gyvens danguje ir valdys žemę — „viešpataus su juo tūkstantį metų“. (Apreiškimo 5:10; 20:6; 2 Timotiejui 2:12)

O kiek yra turinčių dalį „pirmajame prisikėlime“ ir karaliausiančių su Jėzumi? — — Jėzus savo mokiniams pasakė: „Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę!“ (Luko 12:32) „Mažosios kaimenės“ narių, kurie prikeliami būti su Jėzumi jo dangiškojoje Karalystėje, yra nustatytas skaičius. Biblijoje sakoma, kad iš žemės prikeliama „šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai“. (Apreiškimo 14:1, 3)

Kur gyvens prikeltieji iš mirusių ir ką jie darys?

O kiek žmonių gyvens žemės Rojuje? — — To Biblija nenurodo. Edeno sode Dievas liepė Adomui ir Ievai turėti vaikų ir pripildyti žemę. Jie to nepadarė. Bet Dievas tikrai pasirūpins, kad būtų taip, kaip jis numatė — žemė bus pilna gerų žmonių. (Pradžios 1:28; Izaijo 45:18; 55:11)

Tik pagalvok, kaip nuostabu bus gyventi Rojuje! Visa žemė bus panaši į parką, pilną paukščių, gyvūnų, papuoštą įvairiais medžiais ir gėlėmis. Nė vieno nebekankins jokia liga, niekas nebemirs. Visi draugiškai sutars. Jei norime amžinai gyventi Rojuje, tam ruoštis reikia dabar.

Daugiau apie tai, kokią žemės ateitį yra numatęs Dievas, skaityk Patarlių 2:21 (2:21, 22, Brb); Mokytojo 1:4; Izaijo 2:4; 11:6-9; 35:5, 6 ir 65:21-24.