AR TAU malonu patirti kito žmogaus gerumą? — — Kiekvienam patinka, jei kas nors parodo jam dėmesį. Toks elgesys glosto širdį. Didysis Mokytojas tai žinojo ir nuolat darė gera kitiems. Jis sakė: ‘Atėjau ne kad būčiau aptarnaujamas, bet pats tarnauti.’ (Mato 20:28)

Dėl ko ginčijosi Jėzaus sekėjai?

Ką turime daryti, kad būtume kaip Didysis Mokytojas? — — Reikia tarnauti kitiems. Darykime jiems gera. Tiesa, ne visi žmonės taip elgiasi. Dauguma nori, kad jiems patiems tarnautų. Kažkada šito troško net Jėzaus sekėjai. Kiekvienas iš jų norėjo būti pranašesnis, svarbesnis už kitus.

Kartą Jėzus keliavo su savo mokiniais. Atėję į Kafarnaumą, netoli Galilėjos ežero esantį miestą, jie užsuko į vienus namus. Čia Jėzus savo sekėjų paklausė: „Apie ką kalbėjotės kelyje?“ Jie tylėjo, mat keliaudami ginčijosi, kuris iš jų didžiausias. (Morkaus 9:33, 34)

 Jėzus žinojo, kad nė vienam jo mokiniui nedera save aukštinti. Pirmame šios knygos skyriuje buvo rašoma, kaip jis kartą pamokė savo sekėjus: pastatė priešais juos vaikelį ir patarė būti nuolankiems kaip tas mažutėlis. Vis dėlto mokiniai šio patarimo nepaisė. Prieš pat mirtį Jėzus davė jiems dar vieną įsimintiną pamoką. Kokią? — —

Kai jie visi kartu valgė, Jėzus pakilo nuo stalo ir nusivilko viršutinius drabužius. Paskui persijuosė rankšluosčiu, pasiėmė praustuvą ir prisipylė vandens. Jo sekėjai tikriausiai spėliojo, ką jis darys. Mokiniams stebint Jėzus ėjo prie kiekvieno, pasilenkęs plovė ir šluostė jiems kojas. Tik pagalvok! Kaip tu būtum jautęsis jų vietoje? — —

Ko Jėzus pamokė savo sekėjus?

Mokiniai susigėdo, kad Didysis Mokytojas padarė jiems tokią paslaugą. Jie buvo sutrikę. Petras net nenorėjo leisti, kad Jėzus taip nusižeminęs jam patarnautų. Tačiau Jėzus pasakė, kad tai padaryti jam yra svarbu.

Dabar nėra įprasta plauti kam nors kojų. Tai buvo Jėzaus laikų paprotys. Ar numanai kodėl? — — Toje šalyje, kur gyveno Jėzus bei jo sekėjai, visi avėdavo sandalus basnirčiom ir vaikščiodami dulkėtais keliais išsipurvindavo kojas. Tad nuplauti kojas į namus atėjusiam svečiui būdavo tikrai maloningas poelgis.

Bet šį kartą nė vienas iš Jėzaus mokinių nepasisiūlė patarnauti. Todėl Jėzus pats padarė šią paslaugą. Taip Jėzus pamokė sekėjus kai ko svarbaus. Jiems reikėjo tokios pamokos. Ji naudinga ir mums.

 Ar žinai, kokia tai pamoka? — — Apsirengęs ir sugrįžęs į savo vietą prie stalo Jėzus pasakė: „Ar suprantate, ką jums padariau? Jūs vadinate mane Mokytoju ir Viešpačiu, ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jei tad aš — Viešpats ir Mokytojas — numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti.“ (Jono 13:2-14)

Kaip tu gali padėti kitiems?

Taip Didysis Mokytojas parodė, kad jo sekėjai turi tarnauti vieni kitiems. Jis troško, kad jie negalvotų tik apie save ir nemanytų esą tokie svarbūs, jog visada kas nors privalo jiems tarnauti. Jėzus stengėsi padėti mokiniams suprasti, kaip svarbu noriai rūpintis vieniems kitais.

Ar ne puiki pamoka? — — Ar nori būti kaip Didysis Mokytojas ir tarnauti kitiems? — — Visi galime būti paslaugūs savo artimui. Jam tai bus malonu. Tokiu elgesiu labiausiai džiuginsime Jėzų ir jo Tėvą.

 Tarnauti kitiems nėra sunku. Pamatysi, jog žmogaus širdį gali pradžiuginti daug kuo. Pavyzdžiui, galbūt galėtum kuo nors padėti savo mamai. Matai, kiek daug ji triūsia dėl tavęs bei kitų namiškių. Tad ar gali mamai pagelbėti? — — Kodėl nepaklausus jos pačios?

Galbūt reikia padengti stalą prieš šeimai susėdant valgyti. O gal nurinktum nešvarius indus po valgio? Kai kurie vaikai kasdien išneša šiukšles. Tokiais darbais parodai, kad nori elgtis kaip Jėzus.

Gal turi jaunesnių brolių arba sesučių, kuriems galėtum padėti? Nepamiršk: Jėzus, Didysis Mokytojas, tarnavo net savo mokiniams. Darydamas ką nors dėl mažesniųjų, eini Jėzaus pėdomis. Kuo gali jiems pagelbėti?  — — Tarkim, gali išmokyti juos susirinkti savo žaislus, apsirengti, pasikloti lovą. Pagalvok pats, kaip dar gali jiems patarnauti. — — Už tai jie bus dėkingi tau kaip ir Jėzui jo sekėjai.

Mokykloje taip pat gali būti paslaugus kitiems — bendraklasiams, savo mokytojui. Jei kam nors nukrito knygos, būtų labai gražu padėti jas surinkti. Gali pasisiūlyti mokytojai nuvalyti lentą ar dar ką nors padaryti. Net palaikyti duris kam nors einant yra malonus patarnavimas.

Kartais žmonės nepadėkoja mums už patarnavimą. Kaip manai, ar dėl to turėtume nustoti gerai elgtis? — — Ne! Daug kas ir Jėzui nedėkojo už jo kilnius darbus. Bet jis nenustojo daręs gera.

Tad niekad nenustokime tarnauti kitiems. Nuolat prisiminkime Didįjį Mokytoją Jėzų ir sekime jo pavyzdžiu.

Apie pagalbą kitiems žmonėms kalbama ir šiose Rašto eilutėse: Patarlių 3:27, 28; Romiečiams 15:1, 2; Galatams 6:2.