Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sek Didžiuoju Mokytoju

 11 SKYRIUS

Dievo angelų parama

Dievo angelų parama

KAI kas sako, kad tiki vien tuo, ką mato. Bet tai neišmintinga. Yra daug dalykų, neįžvelgiamų akimis. Ar žinai bent vieną? — —

Štai kad ir oras, kuriuo kvėpuojame. Ar galime jį jausti? — — Laikyk ranką prie burnos ir papūsk. Ar jauti ką nors? — — Taip, bet paties oro juk negali matyti? — —

Jau kalbėjome apie dvasines būtybes, kurių negalime regėti. Sužinojome, kad vienos iš jų yra geros, o kitos — blogos. Išvardink kai kuriuos gerus dvasinius asmenis. — — Teisingai, tai Dievas Jehova, taip pat Jėzus, gerieji angelai. O ar yra blogų angelų? — — Biblija sako, kad yra. Ką apie juos sužinojai? — —

Viena aišku: tiek gerieji, tiek blogieji angelai yra galingesni už mus. Didysis Mokytojas daug žinojo apie angelus, nes pats buvo angelas prieš gimdamas žemėje. Jis gyveno su angelais danguje ir milijonus jų pažinojo. Ar jie turi vardus? — —

Jau skaitėme, kad Dievas davė vardus žvaigždėms. Tad galime neabejoti, kad visi angelai irgi turi vardus. Be to, jie gali kalbėtis tarpusavyje, nes Biblijoje rašoma apie ‘angelų kalbą’. (1 Korintiečiams 13:1) Kaip manai, apie ką angelai kalbasi? Gal apie mus, žemės gyventojus? — —

Žinome, kad Šėtono angelai, demonai, stengiasi nuteikti mus nepaklusti Jehovai. Vadinasi, jie tariasi, kaip tai daryti.  Jie nori, kad būtume kaip jie ir kad Jehova mūsų nebemylėtų. O kaip yra su ištikimais Dievo angelais? Ar jie irgi šnekasi apie mus? — — Taip. Jie nori mums padėti. Papasakosiu, kaip Dievo angelai anksčiau padėdavo Jehovą mylintiems ir jam tarnaujantiems žmonėms.

Kadaise Babilone gyveno vyras, vardu Danielius. Dauguma to miesto gyventojų nemylėjo Jehovos. Jie net išleido įstatymą, liepiantį bausti kiekvieną, kas melsis Jehovai Dievui. Bet Danielius nenustojo melstis Jehovai. Ar žinai, ką miesto gyventojai padarė Danieliui? — —

Tie pikti žmonės įmetė jį į duobę su alkanais liūtais. Ir kas atsitiko? — — „Dievas atsiuntė savo angelą, ir šis užčiaupė liūtų nasrus“, — pasakė Danielius. Jis liko sveikut sveikutėlis!  Angelai gali stebuklingai padėti tiems, kas tarnauja Jehovai. (Danieliaus 6:19-23 [6:18-22, Brb])

Kaip Dievas apsaugojo Danielių?

Panašus įvykis buvo su Petru, sėdėjusiu kalėjime. Tikriausiai prisimeni, kad jis buvo Jėzaus Kristaus, Didžiojo Mokytojo, draugas. Kai kuriems žmonėms nepatiko, kad jis skelbė Jėzų esant Dievo Sūnų. Todėl jie uždarė Petrą į kalėjimą. Kareiviai saugojo, kad jis nepabėgtų. Ar galėjo kas nors padėti Petrui? — —

Petras miegojo tarp dviejų sargybinių; jo rankos buvo surakintos grandinėmis. Biblijoje pasakojama: „Staiga ten  atsirado Viešpaties angelas, ir kamerą nutvieskė šviesa. Jis sudavė Petrui į šoną ir žadindamas tarė: ‘Kelkis greičiau!’“

Kaip angelas išlaisvino Petrą iš kalėjimo?

Bemat grandinės nuo Petro rankų nukrito. Angelas jam tarė: ‘Apsirenk, apsiauk sandalus ir sek paskui mane.’ Sargybiniai negalėjo Petro sustabdyti, nes jam padėjo angelas. Taip jie atėjo prie geležinių vartų ir čia atsitiko nepaprastas dalykas. Vartai patys atsivėrė! Angelas išlaisvino Petrą, kad šis galėtų toliau skelbti gerąją naujieną. (Apaštalų darbų 12:3-11)

Ar gali Dievo angelai padėti ir mums? — — Taip. Ar tai reiškia, kad jie saugos mus nuo bet kokios žalos? — — Ne, angelas neapsaugos mūsų, jei elgsimės neprotingai. Nelaimė gali atsitikti net ir apdairiai elgiantis. Angelams nenurodyta sergėti mūsų nuo visų bėdų. Dievas paskyrė angelams kitą, ypatingą darbą.

Biblijoje minimas angelas, kuris visur ragina žmones garbinti Dievą. (Apreiškimo 14:6, 7) Kaip šis angelas tai daro? Ar šaukte šaukia iš dangaus, kad kiekvienas girdėtų? — — Ne, apie Dievą žemėje kalba Jėzaus sekėjai, o angelai jiems vadovauja. Angelai rūpinasi, kad tie, kurie tikrai nori pažinti Dievą, išgirstų, kas yra skelbiama. Mes irgi galime triūsti tame skelbimo darbe ir angelai mums padės.

O jei žmonės, kurie nemyli Dievo, trukdo mums? Jei mus sodina į kalėjimą? Ar angelai mus išlaisvins? — — Jie gali tai padaryti. Bet daugiausia jie padeda kitaip.

Ką angelas sako Pauliui?

Jėzaus sekėjas Paulius kartą buvo įkalintas. Jį per audrą plukdė laivu. Angelai jo tuomet neišlaisvino, nes buvo žmonių, kurie turėjo išgirsti iš jo apie Dievą. Vienas angelas  pasakė: „Nebijok, Pauliau! Tu privalai stoti prieš ciesorių.“ Paulius turėjo būti nuvestas pas galingiausios valstybės valdovą, imperatorių, kad jam paskelbtų tiesą. Bet angelai visada žinojo, kur yra Paulius, ir jam padėdavo. Jie padės ir mums, jei iš tyros širdies tarnaujame Dievui. (Apaštalų darbų 27:23-25)

Yra dar vienas didelis darbas, kurį angelai darys, ir tam skirtas metas sparčiai artinasi. Netrukus Dievas sunaikins blogus žmones. Visi, kurie negarbina tikrojo Dievo, pražus. Tie, kas sako, kad netiki angelais, nes negali jų matyti, supras, kaip klydo. (2 Tesalonikiečiams 1:6-8)

Kaip bus su mumis? — — Jei esame toje pačioje pusėje kaip ir angelai, jie mums padės. Bet ar esame jų pusėje? — — Taip, jei tarnaujame Jehovai. O jeigu jam tarnaujame, ir kitus skatinsime tai daryti.

Norėdamas daugiau sužinoti, kaip angelai veikia žmonių gyvenimą, skaityk Psalmyno 34:8 (34:7, Brb); Mato 4:11; 18:10; Luko 22:43 ir Apaštalų darbų 8:26-31.