Vadovauti Izraelio tautai Jehova buvo paskyręs teisėjus. Bet izraelitai užsinorėjo, kad juos valdytų karalius. Todėl Samueliui sakė: „Visos tautos aplink mus turi karalių. Ir mes norime karaliaus.“ Samueliui jų noras nepatiko. Dėl šio reikalo jis meldėsi Jehovai. Jehova jam pasakė: „Žmonės ne tave atmeta. Jie atmeta mane. Paklausyk jų ir paskirk jiems karalių. Bet įspėk, kad karalius iš jų daug reikalaus.“ Tai išgirdę, žmonės vis tiek sakė: „Nesvarbu! Mes norime karaliaus!“

Jehova Samueliui nurodė, kad pirmasis karalius bus Saulius. Kai Saulius susitiko su Samueliu Ramoje, Samuelis užpylė jam ant galvos aliejaus ir taip patepė būti karaliumi.

Vėliau Samuelis sušaukė izraelitus, kad visiems naująjį karalių parodytų. Bet Saulius kažkur prapuolė. Ar žinai kur? Jis slėpėsi tarp daiktų. Suradę Saulių, žmonės atvedė jį ir pastatė visų viduryje. Saulius buvo aukštesnis už visus kitus vyrus ir gražios išvaizdos. Samuelis tarė: „Štai ką Jehova išsirinko.“ Tauta ėmė sveikinti jį šūksniais: „Tegyvuoja karalius!“

Iš pradžių karalius Saulius klausė Samuelio ir buvo klusnus Jehovai. Bet laikui bėgant jis pasikeitė. Pavyzdžiui, Sauliui nebuvo leidžiama pačiam aukoti Jehovai aukų. Sykį Samuelis liepė jam palaukti, kol jis ateis. Tačiau pranašo nesulaukęs Saulius nusprendė paaukoti pats. Ką apie tokį jo poelgį manė Samuelis? Jis Sauliui pasakė: „Blogai pasielgei nepaklusdamas Jehovai.“ Ar Saulius iš savo klaidos pasimokė?

Po kurio laiko, izraelitams kovojant prieš amalekiečius, Samuelis Sauliui paliepė išžudyti visus priešus iki vieno. Bet Saulius nutarė palikti gyvą karalių Agagą. Jehova Samueliui tarė: „Saulius nusisuko nuo manęs, jis man nepaklūsta.“  Sauliaus elgesys Samuelį liūdino. Sauliui jis pasakė: „Kadangi nebeklausai Jehovos, jis išsirinks kitą karalių.“ Samueliui nusisukus eiti, Saulius griebė už jo drabužio krašto, ir šis atplyšo. Tada Samuelis tarė Sauliui: „Jehova atplėšė nuo tavęs karalystę.“ Izraelio karaliumi Jehova išsirinks kitą vyrą – tokį, kuris jį mylės ir bus jam klusnus.

„Klusnumas geriau už auką“ (1 Samuelio 15:22).