Saulius gimė Tarse ir turėjo Romos pilietybę. Jis buvo fariziejus, puikiai išmanė žydų įstatymą ir nekentė krikščionių. Tiek vyrus, tiek moteris tempdavo iš namų ir įmesdavo į kalėjimą. Kai įtūžusių vyrų būrys užmėtė akmenimis Jėzaus mokinį Steponą, Saulius viską stebėjo ir tam pritarė.

Saulius norėjo uždaryti į kalėjimą krikščionis ne tik iš Jeruzalės. Todėl vyriausiojo kunigo paprašė, kad leistų jam vykti į Damasko miestą ir suimti tenykščius krikščionis. Kai buvo jau netoli miesto, Saulių staiga nušvietė akinanti šviesa, ir jis parkrito ant žemės. Tada pasigirdo balsas: „Sauliau, kodėl mane persekioji?“ Saulius paklausė: „Kas tu?“ Ir išgirdo atsakymą: „Aš esu Jėzus. Eik į Damaską, ten sužinosi, ką turi daryti.“ Tą pačią akimirką Saulius apako. Su juo keliaujantys vyrai, paėmę jį už rankos, nuvedė į miestą.

Damaske gyveno dievobaimingas krikščionis Ananijas. Jėzus regėjime jam kalbėjo: „Nueik į Judo namus Tiesiojoje gatvėje ir susirask Saulių.“ Ananijas sunerimo: „Viešpatie, aš daug girdėjau apie tą žmogų. Tavo mokinius jis sodina į kalėjimą!“ Bet Jėzus paliepė: „Eik pas jį. Aš išsirinkau Saulių, kad skelbtų gerąją naujieną daugeliui tautų.“

Susiieškojęs Saulių, Ananijas jam tarė: „Broli Sauliau, Jėzus atsiuntė mane atverti tau akių.“ Saulius praregėjo. Daugiau sužinojęs apie Jėzų, tapo jo sekėju. Saulius pasikrikštijo ir kartu su kitais krikščionimis ėmė skelbti sinagogose. Įsivaizduok, kaip žydai stebėjosi, matydami Saulių mokantį žmones apie  Jėzų. Jie sakė: „Argi tai ne tas pats vyras, kuris Jėzaus mokinius persekiojo?“

Trejus metus Saulius skelbė apie Jėzų Damaske. Žydai Sauliaus nekentė ir sumanė jį nužudyti. Apie tą jų sumanymą išgirdo broliai. Jie padėjo Sauliui pabėgti: įsodino jį į krepšį ir nuleido pro angą miesto sienoje.

Saulius nukeliavo į Jeruzalę ir mėgino prisidėti prie ten gyvenančių krikščionių. Bet šie jo bijojo. Tada vienas Jėzaus mokinys, vardu Barnabas, nusivedė Saulių pas apaštalus ir patikino juos, kad Saulius tikrai pasikeitė. Nuo to laiko Saulius uoliai skelbė gerąją naujieną su Jeruzalės krikščionių bendruomene. Vėliau jį ėmė vadinti Pauliumi.

„Kristus Jėzus atėjo į pasaulį išgelbėti nusidėjėlių, iš kurių pirmutinis esu aš“ (1 Timotiejui 1:15).