Kai apaštalas Jonas sėdėjo kalėjime Patmo saloje, Jėzus siuntė jam 16 regėjimų apie ateitį. Regėjimuose buvo apreikšta, kaip bus pašlovintas Jehovos vardas, kaip ateis jo Karalystė ir kaip Dievo valia bus įgyvendinta danguje ir žemėje.

Viename regėjime Jonas išvydo Jehovą sėdintį šlovingame soste danguje, o aplink jį sėdinčius 24 vyresniuosius, apsirengusius baltais drabužiais ir su aukso vainikais ant galvų. Iš sosto žaibavo ir aidėjo griaustinis. 24 vyresnieji lenkėsi Jehovai ir jį garbino. Kitame regėjime Jonas matė milžinišką minią žmonių iš visų tautų, giminių ir kalbų. Jie visi garbino Jehovą. Avinėlis, tai yra Jėzus, juos ganė ir vedė prie gyvybės vandenų. Vėliau Jonas regėjo, kaip Jėzus danguje tapo Karaliumi ir ėmė valdyti kartu su 24 vyresniaisiais. Tolesniame regėjime Jėzus kovėsi su slibinu, tai yra Šėtonu, bei jo demonais ir išmetė juos iš dangaus į žemę.

 Tada Jonas išvydo Avinėlį ir 144 000 išrinktųjų, stovinčių ant Siono kalno. Jis dar regėjo angelą, skrendantį aplink žemę ir raginantį žmones: „Bijokite Dievo ir atiduokite jam šlovę!“

Paskui Jonas regėjo Armagedono karą: Jėzus su savo kariuomene nugalėjo Šėtoną ir sunaikino jo sugedusią santvarką. Paskutiniame regėjime Jonas matė, kaip danguje ir žemėje įsivyravo vienybė. Jehova visiškai sunaikino Šėtoną bei jo palikuonius. Ir visi – tiek danguje, tiek žemėje – Jehovos vardą laikė šventu ir garbino vien tik jį.

„Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikuonio ir jos palikuonio. Tu kirsi jam į kulną, o jis sutrins tau galvą“ (Pradžios 3:15).