Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mokomės iš Biblijos

Kviečiame leistis į kelionę laiku: skaitykite, kaip Dievas sukūrė dangų ir žemę, kaip gimė ir ką nuveikė Jėzus ir koks gyvenimas laukia, kai žemėje viešpataus Dievo Karalystė.

Vadovaujančiosios tarybos laiškas

Kaip šia knyga naudotis?

1 PAMOKA

Dievas sukūrė dangų ir žemę

Biblijoje rašoma, kad Dievas sukūrė dangų ir žemę. O kodėl, prieš sukurdamas visa kita, jis sukūrė vieną angelą?

2 PAMOKA

Dievas sukūrė pirmuosius vyrą ir moterį

Dievas sukuria pirmuosius vyrą ir moterį ir apgyvendina juos Edeno sode. Dievas įsako jiems susilaukti vaikų ir visą žemę paversti rojumi.

3 PAMOKA

Adomas ir Ieva nepakluso Dievui

Edeno sode auga vienas medis. Kuo jis ypatingas? Kodėl Ieva skinasi jo vaisių?

4 PAMOKA

Brolis nekentė brolio

Dievas Abelio auką priima, o Kaino – ne. Tai supratęs, Kainas supyksta ir padaro kai ką baisaus.

5 PAMOKA

Nojaus laivas

Nedori angelai veda žemės moteris. Jiems gimsta sūnų, kurie užaugę tampa labai stiprūs ir skriaudžia žmones. Žemėje paplinta smurtas. Bet Nojus yra kitoks – myli Dievą ir jo klauso.

6 PAMOKA

Per tvaną išsigelbėjo aštuoni žmonės

Per tvaną lyja 40 dienų ir 40 naktų. Nojus su šeima laive praleidžia daugiau nei metus. Galiausiai Dievas paliepia jiems išeiti.

7 PAMOKA

Babelio bokštas

Kai kurie žmonės sugalvoja pastatyti miestą ir bokštą, kurio viršūnė siektų dangų. Kodėl Jehova staiga sumaišo jų kalbą?

8 PAMOKA

Abraomas ir Sara pakluso Dievui

Kodėl Abraomas ir Sara palieka patogius namus Ūre ir iškeliauja į Kanaano kraštą gyventi klajokliško gyvenimo?

9 PAMOKA

Sara susilaukė sūnaus

Per kurį Abraomo sūnų išsipildys Dievo pažadas – per Izaoką ar per Izmaelį?

10 PAMOKA

Atsiminkime Loto žmoną!

Kodėl Dievas nusprendžia siųsti ugnies ir sieros lietų ant Sodomos ir Gomoros? Kodėl turėtume atsiminti Loto žmoną?

11 PAMOKA

Tikėjimo išbandymas

Dievas Abraomo paprašo: „Paaukok savo vienintelį sūnų ant kalno Morijos krašte.“ Kaip Abraomas reaguoja?

12 PAMOKA

Jokūbas gavo ypatingą palikimą

Izaokas ir Rebeka susilaukia dvynukų. Pirmagimis Ezavas turėjo gauti ypatingą dovaną – pirmagimio palikimą. Kodėl jį išmaino į dubenį viralo?

13 PAMOKA

Jokūbas ir Ezavas susitaikė

Kodėl Jokūbas grumiasi su angelu? Ką Jokūbas daro, kad susitaikytų su Ezavu?

14 PAMOKA

Vergas, kuris buvo klusnus Dievui

Nors Juozapas yra doras žmogus, jis patiria daug sunkumų. Kodėl?

15 PAMOKA

Jehova Juozapo niekada neapleido

Nors atskirtas nuo šeimos, Juozapas nėra vienas – su juo yra Dievas.

16 PAMOKA

Pasakojimas apie Jobą

Jobas lieka klusnus Dievui net patirdamas daug sunkumų.

17 PAMOKA

Mozė pasirinko tarnauti Jehovai

Jochebeda sumaniai išgelbėja savo sūnaus Mozės gyvybę.

18 PAMOKA

Degantis krūmas

Krūmas, kurį Mozė pamato, dega, bet niekaip nesudega. Kodėl?

19 PAMOKA

Pirmos trys Egipto bausmės

Kadangi yra išdidus ir atsisako padaryti vieną paprastą dalyką, faraonas visai savo tautai užtraukia didžiulę nelaimę.

20 PAMOKA

Kitos šešios bausmės

Kuo šios bausmės skiriasi nuo trijų pirmųjų?

21 PAMOKA

Dešimtoji bausmė

Ši bausmė palaužia išdidųjį faraoną ir jis leidžia izraelitams eiti.

22 PAMOKA

Stebuklas prie Raudonosios jūros

Faraonas atlaiko dešimt bausmių, bet ar atsilaikys prieš šį Dievo stebuklą?

23 PAMOKA

Tauta davė Jehovai pažadą

Prie Sinajaus kalno izraelitai Dievui duoda ypatingą pažadą.

24 PAMOKA

Tauta pažadą sulaužė

Tuo metu, kai Dievas Mozei duoda Dešimt įsakymų, izraelitai baisiai nusideda.

25 PAMOKA

Padangtė – vieta garbinti Jehovą

Šioje ypatingoje palapinėje stovėjo sandoros skrynia.

26 PAMOKA

Dvylika žvalgų

Jozuė ir Kalebas skiriasi nuo kitų žvalgų, einančių išžvalgyti Kanaano krašto.

27 PAMOKA

Maištas prieš Jehovą

Korachas, Datanas, Abiramas ir kiti 250 vyrų per savo išdidumą nesuvokia kai ko svarbaus apie Jehovą.

28 PAMOKA

Bileamo asilė prakalbo

Asilė mato tai, ko nemato Bileamas.

29 PAMOKA

Jehova išsirinko Jozuę

Paliepimo, kurį Dievas davė Jozuei, laikytis naudinga ir mums.

30 PAMOKA

Rahaba slėpė žvalgus

Jericho sienos su didžiuliu trenksmu sugriūva. Bet Rahabos namai, nors įrengti miesto sienoje, lieka stovėti.

31 PAMOKA

Jozuė ir gibeoniečiai

Jozuė meldžiasi Dievui, kad saulė sustotų. Ar Dievas šį prašymą išklauso?

32 PAMOKA

Naujas tautos vadas ir dvi drąsios moterys

Mirus Jozuei izraelitai ima garbinti stabus. Dievas atiduoda juos priešams, bet vėliau jų pasigaili ir siunčia Baraką, Deborą ir Jaelę tautos gelbėti.

33 PAMOKA

Rūta ir Noomė

Dvi našlės grįžta į Izraelį. Vieną jų, Rūtą, besidarbuojančią laukuose pastebi Boazas.

34 PAMOKA

Gideono pergalė prieš midjaniečius

Midjaniečiai labai engia izraelitus. Todėl šie šaukiasi Jehovos pagalbos. Kaip maža Gideono kariuomenė nugali 135000 priešo karių?

35 PAMOKA

Ona prašė Jehovą sūnaus

Elkana su Ona, Penina ir vaikais nukeliauja į Šiloją pagarbinti Jehovos padangtėje. Ten Ona prašo Jehovą sūnaus. Maždaug po metų jai gimsta Samuelis.

36 PAMOKA

Iftacho įžadas

Kokį įžadą Iftachas duoda ir kodėl? Kaip šis įžadas pakeičia jo dukros gyvenimą?

37 PAMOKA

Jehova kalbėjo su Samueliu

Vyriausiojo kunigo Elio sūnūs padangtėje tarnauja kunigais. Jie nesilaiko Dievo įstatymų. Jaunasis Samuelis elgiasi kitaip. Vieną naktį Jehova su juo kalbasi.

38 PAMOKA

Jehova davė Samsonui jėgos

Dievas Samsonui suteikia jėgos kovoti su filistinais. Bet dėl vieno neprotingo sprendimo Samsonas patenka į filistinų nelaisvę.

39 PAMOKA

Pirmasis Izraelio karalius

Vadovauti Izraeliui Jehova yra paskyręs teisėjus. Bet tauta pareikalauja karaliaus. Samuelis pirmuoju karaliumi patepa Saulių, bet vėliau Jehova jį atmeta. Kodėl?

40 PAMOKA

Dovydas prieš Galijotą

Jehova išrenka Dovydą nauju Izraelio karaliumi. Savo gyvenime Dovydas ne kartą įrodo, kad toks Jehovos sprendimas buvo teisingas.

41 PAMOKA

Dovydas ir Saulius

Kodėl Saulius nori Dovydą nužudyti? Ir kodėl šis atsisako jam atkeršyti?

42 PAMOKA

Jehonatanas – drąsus karys ir ištikimas draugas

Karaliaus Sauliaus sūnus artimai susidraugauja su Dovydu.

43 PAMOKA

Karaliaus Dovydo nuodėmė

Vienas klaidingas žingsnis atneša daug skausmo.

44 PAMOKA

Jehovos šventykla

Dievas išklauso karaliaus Saliamono prašymą ir suteikia netgi daugiau, nei šis prašė.

45 PAMOKA

Padalyta karalystė

Daug izraelitų nustoja tarnauti Jehovai.

46 PAMOKA

Įsimintinas įvykis ant Karmelio kalno

Kuris yra tikrasis Dievas: Jehova ar Baalas?

47 PAMOKA

Jehova sustiprino Eliją

Ar jis sustiprins ir tave?

48 PAMOKA

Našlės sūnus vėl gyvas!

Tuose pačiuose namuose – du stebuklai.

49 PAMOKA

Nedoroji karalienė susilaukė atpildo

Jezabelė surezga planą nužudyti izraelitą Nabotą, kad galėtų pasisavinti jo vynuogyną. Nedori jos darbai nelieka Jehovos nepastebėti.

50 PAMOKA

Jehova kovojo Juozapato pusėje

Priešams pakilus prieš Judą, gerasis karalius Juozapatas kreipiasi į Dievą malda.

51 PAMOKA

Karys ir mergaitė

Maža izraelitė papasakoja savo šeimininkei apie Jehovą – kad jis turi didžią galią.

52 PAMOKA

Ugniniai Jehovos pulkai

Kaip Eliziejaus tarnas sužino, kad jų pusėje yra daugiau nei priešų pusėje?

53 PAMOKA

Drąsus kunigas Jehojada

Ištikimas kunigas pasipriešina nedorajai karalienei.

54 PAMOKA

Jehova buvo Jonai kantrus

Kodėl Dievo pranašas atsiduria žuvies pilve? Kaip jam pavyksta išsigelbėti? Ko Jehova pranašą pamoko?

55 PAMOKA

Jehovos angelas išgelbėjo Ezekiją

Judo karalystės priešų manymu, Jehova savo tautos nepajėgs apsaugoti. Kaip smarkiai jie klysta!

56 PAMOKA

Jošijas brangino Dievo įstatymą

Jošijas tampa karaliumi būdamas aštuonerių. Jis padeda tautiečiams grįžti prie Jehovos.

57 PAMOKA

Jeremijas skelbė žinią nuo Jehovos

Šio jauno pranašo skelbiama žinia įsiutina Judo seniūnus.

58 PAMOKA

Jeruzalės sunaikinimas

Kadangi Judo žmonės ir toliau garbina stabus, Jehova nusprendžia tautą palikti.

59 PAMOKA

Keturi jaunuoliai, kurie pakluso Jehovai

Keturi jauni hebrajai, net atsidūrę Babilono karaliaus Nebukadnecaro rūmuose, pasiryžta likti ištikimi Jehovai.

60 PAMOKA

Karalystė, kuri gyvuos amžinai

Danielius paaiškina, ką reiškia keistasis Nebukadnecaro sapnas.

61 PAMOKA

Jie atsisakė pagarbinti statulą

Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas atsisako pagarbinti Nebukadnecaro pastatytą aukso statulą.

62 PAMOKA

Medis, vaizduojantis karalystę

Nebukadnecaras susapnuoja sapną apie savo paties ateitį.

63 PAMOKA

Užrašas ant sienos

Karaliaus Belšacaro puotos metu pasirodo ranka ir ima rašyti ant sienos! Ką paslaptingasis užrašas reiškia?

64 PAMOKA

Danielius liūtų duobėje

Kaip kad Danielius, melskis Jehovai kasdien.

65 PAMOKA

Estera išgelbėjo savo tautą

Nors svetimtautė ir našlaitė, ji tampa Persijos karaliene.

66 PAMOKA

Ezra mokė Dievo įstatymo

Ezrai perskaičius ir paaiškinus Dievo įstatymą, izraelitai duoda Dievui ypatingą pažadą.

67 PAMOKA

Jeruzalės sienos atstatymas

Nehemijas sužino, kad žydų priešai ruošiasi užpulti Jeruzalę. Kodėl jis neišsigąsta?

68 PAMOKA

Elzbieta susilaukė sūnaus

Kodėl Elzbietos vyras negali kalbėti, iki gims jų sūnus?

69 PAMOKA

Gabrielius aplankė Mariją

Angelas praneša jai žinią, pakeisiančią jos gyvenimą.

70 PAMOKA

Angelai paskelbė apie Jėzaus gimimą

Išgirdę šią žinią, piemenys nedelsdami nuskuba į Betliejų.

71 PAMOKA

Jehova apsaugojo Jėzų

Nedoras karalius siekia nužudyti Jėzų.

72 PAMOKA

Jėzus jaunystėje

Kodėl šventųjų raštų mokytojai stebisi klausydamiesi Jėzaus šventykloje?

73 PAMOKA

Jonas ruošė kelią Mesijui

Jonas užaugęs tapo pranašu. Jis skelbia, kad netrukus pasirodys Mesijas. Kaip žmonės žinią priima?

74 PAMOKA

Jėzus – žadėtasis Mesijas

Kodėl Jonas pavadina Jėzų Dievo Avinėliu?

75 PAMOKA

Šėtonas gundė Jėzų

Šėtonas gundo Jėzų tris kartus. Ką Jėzus jam atsako?

76 PAMOKA

Jėzus išvalė šventyklą

Kodėl Jėzus išvaro iš šventyklos gyvulius ir išvarto pinigų keitėjų stalus?

77 PAMOKA

Moteris prie šulinio

Kai Jėzus užkalbina prie Jokūbo šulinio atėjusią samarietę, ši labai nustemba. Kodėl? Ir ką svarbaus jis jai pasako?

78 PAMOKA

Jėzus skelbė apie Karalystę

Jėzus kai kuriuos savo sekėjus pakviečia tapti „žmonių žvejais“. Vėliau 70 mokinių jis pamoko, kaip skelbti gerąją naujieną, ir išsiunčia pas žmones.

79 PAMOKA

Jėzus darė daug stebuklų

Kad ir kur Jėzus atkeliauja, sergantys žmonės ateina pas jį, ir jis juos išgydo. Vieną mergaitę jis net prikelia iš mirties.

80 PAMOKA

Jėzus išsirinko dvylika apaštalų

Kokiam tikslui juos išsirenka? Ar atsimeni jų vardus?

81 PAMOKA

Kalno pamokslas

Prie Jėzaus susirenka didžiulė minia, ir jis ima juos mokyti.

82 PAMOKA

Jėzus mokė, kaip melstis

Kokių dalykų galime prašyti Jehovos, savo dangiškojo Tėvo?

83 PAMOKA

Jėzus pamaitino tūkstančius

Ko šis stebuklas pamoko mus apie Jėzų ir Jehovą?

84 PAMOKA

Jėzus ėjo vandeniu

Pamėgink įsivaizduoti, kaip apaštalai jaučiasi matydami tokį stebuklą.

85 PAMOKA

Jėzus išgydė žmogų per šabą

Kodėl jo daromais stebuklais džiaugiasi ne visi?

86 PAMOKA

Jėzus prikėlė Lozorių

Pamatęs Marijos ašaras, Jėzus pats apsiverkia. Bet netrukus visi verkia iš džiaugsmo.

87 PAMOKA

Paskutinė Jėzaus vakarienė

Per paskutinę savo vakarienę Jėzus apaštalams duoda vertingų pamokymų.

88 PAMOKA

Jėzaus suėmimas

Judas Iskarijotas atveda kalavijais ir vėzdais ginkluotą būrį, kad šie suimtų Jėzų.

89 PAMOKA

Petras išsigynė Jėzaus

Kas įvyksta Kajafo namų kieme? Ir kas tuose namuose nutinka Jėzui?

90 PAMOKA

Jėzaus mirtis Golgotoje

Kodėl Pilotas įsako įvykdyti Jėzui mirties bausmę?

91 PAMOKA

Jėzaus prikėlimas

Kas įstabaus įvyksta praėjus kelioms dienoms po Jėzaus mirties?

92 PAMOKA

Jėzus pasirodė žvejams

Ką jis daro, kad patrauktų jų dėmesį?

93 PAMOKA

Jėzus sugrįžo į dangų

Prieš pakildamas į dangų Jėzus duoda mokiniams svarbių nurodymų.

94 PAMOKA

Jėzaus mokiniai gavo šventąją dvasią

Ką šventoji dvasia įgalina Jėzaus mokinius daryti?

95 PAMOKA

Niekas negalėjo jų sustabdyti

Žydų religiniai vadovai, kurie nužudė Jėzų, dabar bando nutildyti jo mokinius, kad neskelbtų. Bet nesėkmingai.

96 PAMOKA

Jėzus išsirinko Saulių

Saulius nuožmiai persekioja krikščionis. Bet netrukus tai pasikeičia.

97 PAMOKA

Kornelijus gavo šventąją dvasią

Kodėl Dievas siunčia Petrą pas žmogų, kuris nėra žydas?

98 PAMOKA

Krikščionybė pasiekė tolimiausius kraštus

Prasideda apaštalo Pauliaus ir jo bendražygių kelionės į tolimiausias vietoves.

99 PAMOKA

Kalėjimo prižiūrėtojas tapo krikščioniu

Šiame pasakojime bus visko: ir demono, ir žemės drebėjimo, ir kalavijo.

100 PAMOKA

Paulius ir Timotiejus

Šiedu vyrai tampa gerais draugais ir ilgus metus drauge darbuojasi.

101 PAMOKA

Pauliaus kelionė į Romą

Kelionėje pilna netikėtumų, bet apaštalo niekas nesulaikys.

102 PAMOKA

Apreiškimas Jonui

Jėzus siunčia jam keliolika regėjimų apie ateitį.

103 PAMOKA

„Teateina tavo karalystė“

Iš apreiškimo Jonui sužinome, kaip pasikeis gyvenimas žemėje, kai čia ateis Dievo Karalystė.