MYKOLAS — tokiu vardu vienas iš Dievo dvasinių sūnų Biblijoje minimas vos kelis sykius ir kaskart kovoja su blogio jėgomis. Štai rašoma, jog Mykolas grumiasi su nedoraisiais angelais (Danieliaus pranašystė), ginčijasi su Šėtonu (Judo laiškas), kaunasi su Šėtonu ir jo demonais (Apreiškimas). Vardas Mykolas išvertus reiškia „kas yra kaip Dievas?“ Ir ne veltui jam toks vardas duotas. Juk, kaip matome, jis gina teisėtą Jehovos valdžią ir kovoja su Dievo priešais. Tačiau kas tas Mykolas?

Asmuo gali turėti net kelis vardus. Pavyzdžiui, patriarchas Jokūbas kitaip dar vadinamas Izraeliu, o apaštalas Petras — Simonu (Pradžios 49:1, 2; Mato 10:2). Pasigilinus į Bibliją išaiškėja, kad Mykolas yra Jėzus Kristus — tuo vardu pažįstamas dar iki tol, kol atėjo į žemę, ir paskui jau sugrįžęs į dangų. Pažiūrėkime, kuo remiantis daroma tokia išvada.

Arkangelas. Biblijoje rašoma, kad Mykolas yra arkangelas (Judo 9). Žodis „arkangelas“ reiškia „vyriausiasis angelas“. Šventajame Rašte šis titulas vartojamas tik vienaskaita. Iš to galima spręsti, jog yra tiktai vienas toks angelas. O 1 Tesalonikiečiams 4:16 (Jr) apie prikeltąjį Viešpatį Jėzų Kristų pasakyta taip: „Pats Viešpats su  įsakymo šauksmu, su arkangelo balsu [...] nužengs iš dangaus.“ Jėzus, kaip matome, kalba arkangelo balsu. Taigi ši eilutė leidžia manyti, jog arkangelas Mykolas — pats Jėzus.

Pulkų vadas. Biblijos žodžiais, „Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai“ (Apreiškimo 12:7). Mykolas, kaip matome, vadovauja ištikimų Dievo angelų pulkams. Toje pačioje Biblijos knygoje, Apreiškime Jonui, dar pasakyta, kad angelų pajėgas veda Jėzus (Apreiškimo 19:14-16). Apaštalas Paulius irgi mini „Viešpatį Jėzų su savo galybės angelais“ (2 Tesalonikiečiams 1:7). Taigi Biblijoje kalbama apie Mykolą ir „jo angelus“, taip pat apie Jėzų su „savo angelais“ (Mato 13:41; 16:27; 24:31; 1 Petro 3:22). Vis dėlto Dievo Žodis neduoda pagrindo manyti, kad yra dvi ištikimųjų angelų armijos — viena vadovaujama Mykolo, kita — Jėzaus. Tad ir vėl prašosi išvada, jog Mykolas yra ne kas kitas kaip Jėzus Kristus, kuriam Dievas danguje yra davęs didžią valdžią (Mato 13:41). *

^ pstr. 1 Iš ko galima spręsti, kad Mykolu vadinamas Dievo Sūnus, plačiau rašoma Jehovos liudytojų išleistame žinyne Insight on the Scriptures (t. 2, p. 393—394).