• Ar Dievo požiūriu geros visos religijos?

  • Kaip atpažinti teisingąją religiją?

  • Kas šiandien yra tikrieji Dievo garbintojai?

1. Kodėl mums turi rūpėti klausimas, kaip dera garbinti Dievą?

JEHOVA DIEVAS tikrai mumis rūpinasi. Jis nori, kad eitume teisingu keliu, ir nurodo, kaip tą kelią surasti. Jeigu šito paisysime ir garbinsime Dievą taip, kaip jis moko, būsime laimingi ir išvengsime įvairiausių bėdų; pelnysime jo malonę, palankumą (Izaijo 48:17). Vis dėlto yra daugybė religijų, ir visos skelbiasi, jog moko tiesos. Tik nevienodai aiškina, kas yra Dievas ir ko jis iš mūsų tikisi.

2. Iš kur galime žinoti, kaip dera garbinti Jehovą, ir kokia iliustracija padeda tai suprasti?

2 Iš kur tad žinosite, kaip reikia Jehovą garbinti? Neverta gilintis į visų religijų mokymus ir juos tarpusavyje gretinti. Užtenka tik žinoti, ko iš tikrųjų moko apie Dievo garbinimą Biblija. Pailiustruokime tai pavyzdžiu. Ne sykį yra buvę, kad klastotojai paleido į apyvartą netikrų pinigų. Įsivaizduokite: jums pavesta tikrinti banknotus, ar jie nepadirbti. Ko pirmiausia imsitės? Gal bandysite susirinkti visas, kokios tik būna, klastotes, kad žinotumėte, kaip jos atrodo? Aišku, ne. Verčiau stengsitės gerai susipažinti su tikrais pinigais. Tada jau mokėsite atpažinti ir netikras kupiūras. Taip ir su religija. Gerai susipažinęs su teisingais mokymais, lengvai įžvelgsite, kur netiesa.

3. Ką, pasak Jėzaus, turime daryti, jei norime pelnyti Dievo palankumą?

 3 Svarbu garbinti Jehovą taip, kaip yra priimtina jam. Daugelio nuomone, Dievui geros visos religijos, tačiau Biblija sako ką kita. Krikščioniu save laikyti negana. Jėzus įspėjo: „Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ — įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią.“ Tad jeigu norime pelnyti Dievo palankumą, stenkimės vis geriau suprasti, ko jis iš mūsų tikisi, ir tai darykime. Žmonės, kurie Dievo valios nevykdo, pasak Jėzaus, yra „nedorėliai“ (Mato 7:21-23). Kaip suklastoti pinigai, taip ir klaidamokslė religija vertės neturi. Dar blogiau — ji pražūtinga.

4. Ką reiškia Jėzaus žodžiai apie du kelius, ir kur jie veda?

4 Kiekvienam žmogui Jehova siūlo amžiną gyvenimą. Tačiau, kad galėtume gyventi rojuje, turime tarnauti jam ir visame kame laikytis jo normų. Deja, dauguma šito nedaro. Todėl Jėzus ir sakė: „Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda“ (Mato 7:13, 14). Teisingoji religija veda į amžinąjį gyvenimą, neteisinga — į pražūtį. Jehova nenori, kad kas pražūtų, todėl visur pasaulyje žmonės kviečiami jį pažinti (2 Petro 3:9). Išties labai svarbu, kaip Dievą garbiname: tai gali lemti mums gyvenimą ar mirtį.

KAIP ATPAŽINTI TEISINGĄJĄ RELIGIJĄ

5. Kaip atpažinti tikruosius Dievo garbintojus?

5 Kaip rasti „kelią į gyvenimą“? Jėzus mokė, kad jei žmogus išpažįsta teisingąją religiją, tai akivaizdu iš jo darbų. „Jūs pažinsite juos iš vaisių. [...] Geras medis duoda gerus vaisius“ (Mato 7:16, 17). Kitaip sakant,  tikrieji Dievo garbintojai pažįstami iš savo įsitikinimų ir elgesio. Nors yra netobuli ir klysta, bendrai žiūrint, visi jie stengiasi vykdyti Jehovos valią. Taigi dabar aptarkime šešis požymius, rodančius, kuri religija teisinga.

6, 7. Kaip tikrieji Dievo garbintojai vertina Bibliją ir kokį pavyzdį šiuo atžvilgiu parodė Jėzus?

6 Dievo tarnai moko Biblijos tiesų. Pačioje Biblijoje pasakyta: „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui“ (2 Timotiejui 3:16, 17). Apaštalas Paulius bendratikiams rašė: „Priėmę iš mūsų išgirstąjį Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį, bet tokį, koks jis iš tikro yra, kaip Dievo žodį“ (1 Tesalonikiečiams 2:13). Matome, jog teisingoji tikyba tegali būti ta, kurios pagrindas yra Šventojo Rašto tiesos, o ne žmonių nuostatos ar tradicijos.

7 Jėzus Kristus šiuo atžvilgiu paliko mums sektiną pavyzdį: visad mokė remdamasis Dievo Žodžiu. Kartą maldoje dangiškajam Tėvui pasakė: „Tavo žodis yra tiesa“ (Jono 17:17). Dievo Žodžiu Jėzus tikėjo ir jo mokymai buvo neatsiejami nuo įkvėptųjų Raštų. Dažnai jis tardavo „parašyta“ ir tada pacituodavo iš Šventraščio (Mato 4:4, 7, 10). Tikrieji Dievo garbintojai šiandien irgi skelbia ne savo idėjas. Jie įsitikinę, kad Biblija yra Dievo Žodis, tad moko jos tiesų.

8. Kokią pareigą jaučia Jehovos garbintojai?

8 Teisingosios religijos išpažinėjai garbina tik Jehovą ir skelbia jo vardą. „Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!“ — pabrėžė Jėzus (Mato 4:10). Taigi tikrieji krikščionys garbina vien tik Aukščiausiąjį  Viešpatį — Jehovą. Be to, jų pareiga yra garsinti Jehovos vardą ir padėti žmonėms Dievą pažinti. Psalmyno 83:18 (NW) sakoma: „Tu vienintelis, kurio vardas Jehova, esi Aukščiausiasis visoje žemėje.“ Kad reikia kitiems skelbti apie Dievą, matome vėlgi iš Jėzaus pavyzdžio. Kartą melsdamasis Tėvui jis tarė: „Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms, kuriuos man davei iš pasaulio“ (Jono 17:6). Taip ir šiandieną tikrieji Dievo garbintojai skelbia žmonėms Jehovos vardą, pasakoja apie jo sumanymus, apie jį patį.

9, 10. Kaip tikrieji krikščionys vieni kitiems rodo meilę?

9 Dievo tarnai iš širdies myli bendratikius. Jėzus kalbėjo: „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ (Jono 13:35). Pirmieji krikščionys tarpusavyje iš tiesų puoselėjo nesavanaudišką meilę. Tokia meilė įveikia rasinius, socialinius bei tautinius barjerus ir susieja tikinčiuosius tvirtais brolybės saitais (Kolosiečiams 3:14). O religija, kuri nemoko tiesos, negali suburti žmonių į vieningą broliją. Kodėl taip tvirtiname? Todėl, kad neteisingos religijos išpažinėjai dėl tautinių ar etninių skirtumų vieni kitus net žudo. Tikrieji krikščionys nesigriebia ginklo prieš bendratikius ir išvis prieš jokius žmones. Biblijoje sakoma: „Taip išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai; tas, kuris elgiasi neteisiai, nėra iš Dievo; taip pat tas, kuris savo brolio nemyli. [...] Mes turime mylėti vieni kitus. Ne kaip Kainas, kuris buvo iš piktojo ir nužudė savo brolį“ (1 Jono 3:10-12; 4:20, 21).

10 Suprantama, iš tikrųjų mylėti reiškia ne tik nežudyti. Kristaus sekėjai negailėdami laiko, jėgų ir lėšų vieni kitiems padeda, vieni kitus skatina (Hebrajams 10:24, 25). Bendratikiais jie rūpinasi ir ištikus nelaimei.  Be to, visada elgiasi sąžiningai. Ir apskritai, kaip patariama Biblijoje, krikščionys daro gera visiems (Galatams 6:10).

11. Kodėl svarbu Jėzų Kristų pripažinti Dievo siųstu Išgelbėtoju?

11 Tikrieji krikščionys Jėzų Kristų pripažįsta Dievo siųstu Išgelbėtoju. Biblijoje sakoma: „Nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti“ (Apaštalų darbų 4:12). Iš 5 skyriaus jau sužinojome, kad Jėzus atidavė gyvybę kaip išpirką už žmones, kurie mielai paklūsta Dievui (Mato 20:28). Be to, Dievas paskyrė Jėzų Karaliumi dangaus Karalystės, valdysiančios visą žemę. Jei norime gyventi amžinai, Dievas liepia klausyti Jėzaus ir sekti jo mokymais. Biblijoje taip ir parašyta: „Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas nenori Sūnaus tikėti — gyvenimo nematys“ (Jono 3:36).

12. Ką Dievo garbintojams reiškia neiti išvien su pasauliu?

12 Tikrieji Dievo garbintojai neina išvien su pasauliu. Judėjos valdytojo Piloto apklausiamas Jėzus pasakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio“ (Jono 18:36). Kad ir kokioje šalyje gyventų, tikrieji Jėzaus sekėjai yra dangiškosios Karalystės pavaldiniai, todėl į jokius politinius reikalus nesikiša, nesivelia į pasaulio konfliktus. Kita vertus, Jehovos garbintojai niekam nekliudo stoti į partiją, kandidatuoti į kokį politinį postą ar atiduoti balsą rinkimuose. Ir nors patys lieka neutralūs, valstybės įstatymus gerbia. Kodėl? Todėl, kad Dievo Žodis liepia klausyti „viešosios valdžios“ (Romiečiams 13:1). Tik jeigu Dievo įstatymai ir valdžios reikalavimai kertasi, tikrieji krikščionys laikosi tokios nuostatos, kaip kadaise apaštalai: „Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių“ (Apaštalų darbų 5:29; Morkaus 12:17).

13. Kokią reikšmę tikrieji Jėzaus sekėjai teikia Dievo Karalystei ir ką jie skelbia?

 13 Tikrieji Jėzaus sekėjai skelbia, kad Dievo Karalystė yra vienintelė žmonijos viltis. Jėzus išpranašavo: „Geroji naujiena apie karalystę bus paskelbta visame pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas“ (Mato 24:14, Č. Kavaliausko vertimas, 1972). Todėl jie ragina pasikliauti ne pasaulio lyderiais, tarsi tie galėtų  išspręsti visas problemas. Ne, tikrieji Jėzaus Kristaus sekėjai skelbia, jog viltis reikia sudėti į Dievo Karalystę (Psalmyno 146:3). Pavyzdinės maldos žodžiais „teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje“ Jėzus mokė melsti pačios geriausios, būtent Dievo valdžios (Mato 6:10). Šventajame Rašte pasakyta, jog dangaus Karalystė „sutrupins į šipulius visas anas karalystes [šių laikų pasaulio valdžias] ir padarys joms galą, o pati tvers amžinai“ (Danieliaus 2:44).

14. Kuri, jūsų manymu, yra tikrųjų Dievo garbintojų bendruomenė?

14 Apžvelgėme pačius esminius dalykus, taigi dabar pasvarstykite: kuri religinė bendruomenė iš tikrųjų moko Biblijos tiesų ir skelbia Jehovos vardą? Kurios bendruomenės nariai myli vieni kitus, kaip krikščionims pridera, tiki Jėzų, neina išvien su pasauliu ir skelbia Dievo Karalystę esant vienintelę tikrą žmonijos viltį? Kuri religinė grupė atitinka visus šiuos kriterijus? Faktai akivaizdžiai rodo — Jehovos liudytojai (Izaijo 43:10-12).

KĄ DARYSITE JŪS?

15. Ko dar, be tikėjimo, Dievas iš mūsų prašo?

15 Mums neužtenka vien tikėti, kad Dievas yra. Tuo neabejoja ir demonai, bet jie juk netarnauja Dievui ir yra jam svetimi (Jokūbo 2:19). Jei norime, kad Dievas mums būtų maloningas, turime vykdyti jo valią. Būtina palikti neteisingą religiją ir imtis garbinti Dievą taip, kaip iš tikrųjų pridera.

16. Kaip vertėtų apsispręsti, jeigu jus kas dar sieja su neteisinga religija?

16 Apaštalas Paulius irgi pabrėžė, kad klaidatikystės reikia šalintis. „Išeikite iš jų ir atsiskirkite, — sako  Viešpats, — ir nelieskite netyrų daiktų. Tuomet aš jus priimsiu“, — rašė jis (2 Korintiečiams 6:17; Izaijo 52:11). Tikrieji krikščionys negali turėti nieko bendra su religijomis, kurios nemoko tiesos.

17, 18. Kas yra „didžioji Babelė“ ir kodėl būtina iš jos išeiti kuo skubiau?

17 Visas klaidamoksles religijas, Biblijos žodžiais tariant, galima priskirti prie „didžiosios Babelės“ (Apreiškimo 17:5). * Jau vien šis vardas rodo aiškią sąsają su senuoju Babilono miestu. Po pasaulinio tvano neteisinga religija užsimezgė ne kur kitur, o Babilone. Daugybė klaidingų religinių mokymų bei papročių kilo būtent iš to miesto. Babiloniečiai, pavyzdžiui, garbino dievų trejybes. Daugelis religijų ir šiandien Trejybės doktriną laiko esmine tikėjimo tiesa. Tačiau Biblija aiškiai sako, kad tikrasis Dievas yra vienas — Jehova ir kad Jėzus Kristus yra jo Sūnus (Jono 17:3). Babiloniečiai tikėjo ir nemirtinga siela. Manė, kad žmogui mirus ji kažkur išeina ir galbūt kankinasi. Šiandien dauguma religijų taip pat moko, kad siela nemirtinga, kad ji gali patekti į pragarą ir ten kentėti.

18 Kadangi klaidingos religinės idėjos, puoselėtos Babilone, ilgainiui išplito po visą žemę, šių laikų „didžioji Babelė“ yra klaidamokslių religijų visuma — tarsi kokia pasaulinė imperija. Dievas iš anksto įspėjo, kad ją staiga ištiks pražūtis (Apreiškimo 18:8). Tad kaip svarbu su didžiąja Babele neturėti nieko bendra! Jehova Dievas ragina jus išeiti iš jos nedelsiant, kol dar ne vėlu (Apreiškimo 18:4).

Tarnaudamas Jehovai drauge su kitais jo garbintojais, laimėsite kur kas daugiau, nei galite prarasti

19. Ką jūs laimėsite tarnaudamas Jehovai?

 19 Atsižadėjęs religijos, kuri, kaip įsitikinote, nemoko tiesos, galite būti kai kurių artimųjų ar pažįstamų nesuprastas. Tačiau, tarnaudamas Jehovai drauge su kitais jo garbintojais, laimėsite nepalyginamai daugiau, nei galite prarasti. Jėzaus pirmieji mokiniai nemažai ko atsisakė, tačiau įgijo daugybę dvasinių brolių bei seserų. Jūs irgi įsiliesite į pasaulinę tikrųjų krikščionių šeimą ir joje išties jausitės mylimas. Be to, jus palaikys viltis, kad priešaky — amžinas gyvenimas naujajame pasaulyje (Morkaus 10:28-30). Ilgainiui galbūt ir tie, kurie dėl tikėjimo nusigręžė nuo jūsų, ims gilintis į Bibliją ir taps Jehovos garbintojais.

20. Kokia ateitis laukia tikrųjų Dievo garbintojų?

20 Biblija moko, jog dabartinę pasaulio santvarką, kurioje apstu neteisybės, Jehova netrukus pakeis nauja, ir tada žemėje klestės teisingumas — viešpataus Dievo Karalystė (2 Petro 3:9, 13). Kiek daug tai žada! Naujajame pasaulyje visi garbins Dievą vieningai, bus viena, teisinga, religija. Tad ateikite į tikrųjų Dievo garbintojų šeimą — argi verta delsti?

^ pstr. 17 Kodėl galima teigti, kad didžiąja Babele vadinamos visos pasaulio klaidamokslės religijos, plačiau aiškinama Priedo straipsnelyje „Kas yra „didžioji Babelė“?“.