Malavis

Duoda patarimų skelbėjams

Skelbia gerąją naujieną

Susitinka su vyresniaisiais

Graikiškojoje Biblijos dalyje neretai yra minimi Barnabas ir apaštalas Paulius. Tuodu vyrai, kalbant šiuolaikiniais terminais, buvo keliaujantieji prižiūrėtojai – lankė plačiai išsibarsčiusias pirmojo amžiaus krikščionių bendruomenes. Ir kodėl tokios tarnybos ėmėsi? Todėl, kad jiems labai rūpėjo bendratikių gerovė. Paulius štai sakė: „Grįžkime, būtina aplankyti brolius [...] ir pažiūrėti, kaip jiems sekasi“ (Apaštalų darbų 15:36). Norėdamas su saviškiais pasimatyti ir juos pastiprinti, apaštalas nepabijodavo įveikti šimtus kilometrų. Brolijos labui šitaip aukotis nusiteikę ir mūsų keliaujantieji prižiūrėtojai.

Atvyksta mūsų paskatinti, padrąsinti. Vienas rajono prižiūrėtojas paeiliui lanko maždaug 20 bendruomenių – kiekvienoje dukart per metus pabūna po savaitę. Šis prityręs brolis, ar pats vienas, ar su žmona, duoda mums daug dvasinių dovanų: su visais, tiek mažais, tiek dideliais, stengiasi gerai susipažinti, eina kartu į tarnybą, padeda vesti Biblijos studijas. Rajono prižiūrėtojai drauge su vietinių bendruomenių vyresniaisiais atlieka ganytojų darbą, sueigose ir suvažiavimuose stiprina mus savo kalbomis (Apaštalų darbų 15:35).

Mumis rūpinasi. Rajono prižiūrėtojams rūpi, kad bendruomenės dvasiškai klestėtų. Susitikę su vyresniaisiais ir patarnautojais jie apžvelgia, kas bendruomenėje pastaruoju metu nuveikta, duoda atsakingiems broliams konkrečių patarimų, kaip geriau savo pareigas atlikti. Be to, padeda ištvermingai ir našiai darbuotis pionieriams, skiria dėmesio neseniai į bendruomenę atėjusiems žmonėms, domisi jų dvasine pažanga. Kiekvienas iš tų pasiaukojamai triūsiančių brolių yra tikras „bendradarbis [mūsų] labui“ (2 Korintiečiams 8:23). Savo tikėjimu ir dievotumu jie rodo sektiną pavyzdį (Hebrajams 13:7).

  • Kokiais tikslais rajono prižiūrėtojai lanko bendruomenes?

  • Kuo jų apsilankymai gali būti naudingi jums pačiam?