1. Kodėl Dievas sukūrė žemę?

Žemę Jehova davė žmonėms. Ji yra mūsų namai. Taigi pirmąją porą, Adomą ir Ievą, Dievas sukūrė gyventi ne danguje. Ten jis jau buvo apgyvendinęs dvasines esybes — angelus (Jobo 38:4, 7). Pirmąjį žmogų Dievas įkurdino puikiame rojuje, pavadintame Edeno sodu (Pradžios 2:15-17). Jam ir būsimiems jo palikuonims Jehova atvėrė galimybę gyventi žemėje per amžius. Perskaitykite Psalmyno 37:29; 115:16.

Iš pradžių rojus buvo tik nedidelis žemės lopinėlis — Edeno sodas. Adomas ir Ieva turėjo pripildyti žemę. Per laiką žmonių šeima būtų išplėtusi rojų iki pat jos pakraščių (Pradžios 1:28). Žemė niekada nebus sunaikinta. Ji visada bus žmonijos namai. Perskaitykite Psalmyno 104:5.

2. Kodėl žemė dabar nėra rojus?

Adomas ir Ieva sulaužė Dievo įsakymą, todėl iš Edeno buvo išvaryti. Rojus buvo prarastas, ir nuo tada jokiam žmogui nepavyko jo atkurti. Biblijoje rašoma: „Žemė atiduota nedorėliams į rankas“ (Jobo 9:24). Perskaitykite Pradžios 3:23, 24.

Ar tai reiškia, kad Jehova savo pradinio tikslo atsisakė? Ne. Dievas yra visagalis. Neįmanoma, kad jam kas nors nepavyktų (Izaijo 45:18). Jis atkurs žemėje tokias sąlygas, kokias iš pradžių buvo numatęs. Perskaitykite Psalmyno 37:11, 34.

3. Kaip rojus bus atkurtas?

Rojus žemėje bus atkurtas valdant Jėzui, Dievo įgaliotam Karaliui. Per Armagedono karą, pasitelkęs į pagalbą angelų pulkus, jis sunaikins visus, kurie Dievui priešinasi.  Paskui surakins Šėtoną tūkstančiui metų. Dievo garbintojai pražūties išvengs, nes Jėzus ves juos ir apsaugos. Atkurtame žemės rojuje jie gyvens amžinai. Perskaitykite Apreiškimo 20:1-3; 21:3, 4.

4. Kada ateis galas kančioms?

Kada gi Dievas išraus iš žemės blogį? Jėzus nusakė „ženklą“, kuris liudys, kad galas jau arti. Tai, kas šiuo metu vyksta pasaulyje, kelia grėsmę žmonijos išlikimui ir rodo, kad „ši santvarka baigiasi“. Perskaitykite Mato 24:3, 7-14, 21, 22.

Valdydamas iš dangaus, per savo karaliavimo tūkstantmetį Jėzus žemėje ištrins visus kančių pėdsakus (Izaijo 9:5, 6 [9:6, 7, Brb]; 11:9). Jėzus ne tik valdys kaip Karalius, bet ir tarnaus Vyriausiuoju Kunigu, todėl Dievą mylinčius žmones išvaduos iš nuodėmės pančių. Šitaip Dievas per savo Sūnų pašalins ligas, senatvę, mirtį. Perskaitykite Izaijo 25:8; 33:24.

5. Kas gyvens būsimajame rojuje?

Karalystės salėje susipažinsite su žmonėmis, kurie myli Dievą ir noriai mokosi jam tarnauti priimtinai

Rojuje gyvens tie, kas klauso Dievo (1 Jono 2:17). Jėzus siuntė savo sekėjus ieškoti romiųjų ir mokyti juos priimtinai tarnauti Dievui. Gyventi būsimajame rojuje Jehova šiandien ruošia milijonus žmonių (Sofonijo 2:3). Lankydami sueigas Karalystės salėse (taip daugelyje šalių vadinami Jehovos liudytojų maldos namai), jie mokosi būti geresniais vyrais ir tėvais, geresnėmis žmonomis ir motinomis. Vaikai ir tėvai garbina Dievą drauge ir stiprina savo tikėjimą gerąja naujiena. Perskaitykite Michėjo 4:1-4.