ŠIE žmonės — Jėzaus pasekėjai. Jie paklausė jo ir pasiliko Jeruzalėje. Ir jiems visiems kartu belaukiant garsus triukšmas pripildo visą namą. Tai panašu į smarkaus vėjo ūžimą. Ir virš kiekvieno mokinio galvos pasirodo ugnies liežuviai. Ar tu matai degančią liepsnelę ant kiekvieno iš jų? Ką visa tai reiškia?

Tai stebuklas! Jėzus vėl yra pas savo Tėvą danguje, ir jis išlieja šventąją dvasią savo pasekėjams. Ar žinai, ką ta dvasia paskatina juos daryti? Jie visi ima kalbėti skirtingomis kalbomis.

Daug žmonių Jeruzalėje girdi panašų į stiprų vėją triukšmą ir susirenka pažiūrėti, kas atsitiko. Kai kurie iš tų žmonių yra kitataučiai, atvykę Jeruzalėn į izraelitų Sekminių šventę. Kokį netikėtumą patiria šie atvykėliai! Jie girdi mokinius kalbančius jų pačių kalbomis apie nuostabius Dievo darbus.

‘Visi tie žmonės yra galilėjiečiai, — sako atvykusieji. — Kaipgi jie gali kalbėti skirtingomis tų kraštų, iš kurių mes atėjome, kalbomis?’

Petras dabar atsistoja, kad jiems tai paaiškintų. Garsiu balsu jis pasakoja žmonėms, kaip Jėzus buvo nužudytas, ir kad Jehova prikėlė jį iš mirties. ‘Dabar Jėzus yra danguje Dievo dešinėje, — sako Petras. — Ir jis išliejo pažadėtąją šventąją dvasią. Štai todėl jūs matote ir girdite šiuos stebuklus.’

Petrui kalbant apie tuos dalykus, daugelis žmonių gailisi dėl to, kas buvo padaryta Jėzui. ‘Ką mums daryti?’ — klausia jie. Petras jiems sako: ‘Jums reikia pakeisti savo gyvenimą ir krikštytis.’ Taip tą pačią dieną pakrikštijama apie 3000 žmonių ir jie tampa Jėzaus pasekėjais.