Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 92 PASAKOJIMAS

Jėzus prikelia mirusiuosius

Jėzus prikelia mirusiuosius

MERGAITĖ, kurią čia matai, yra 12 metų amžiaus. Jėzus laiko ją už rankos, o šalia stovi jos motina ir tėvas. Ar žinai, kodėl jie taip džiaugiasi? Pažiūrėkime.

Mergaitės tėvas yra žymus žmogus, vardu Jajiras. Vieną dieną jo duktė suserga ir turi gulėti lovoje. Bet jai nepasidaro geriau. Ji vis silpnėja ir silpnėja. Jajiras ir jo žmona labai nuliūdę, nes, atrodo, jų mažoji duktė miršta. Ji yra jų vienintelė dukrelė. Todėl Jajiras eina ieškoti Jėzaus. Jis girdėjo apie Jėzaus daromus stebuklus.

Jajiras suranda Jėzų, apsuptą didelės minios. Prasibrovęs pro minią, jis puola Jėzui po kojų. ‘Mano duktė labai labai serga. Prašau, ateik ir išgydyk ją’, — maldauja jis. Jėzus sako, kad jis ateis.

Jiems beeinant, minia dar labiau spaudžia Jėzų. Netikėtai Jėzus sustoja. ‘Kas mane palietė?’ — klausia jis. Jėzus jaučia, kad iš jo išėjo galia, todėl jis žino, kad kažkas jį palietė. Bet kas? Tai moteris, kuri jau 12 metų labai serga. Ji prisiartino prie jo, palietė jo drabužį ir pasveiko!

Tai nuramina Jajirą, nes jis mato, kaip lengva Jėzui ką nors išgydyti. Bet tada ateina žmogus su žinia iš namų. ‘Nebevargink Jėzaus, — sako jis Jajirui. — Tavo duktė numirė.’ Jėzus girdi tai ir sako Jajirui: ‘Nesirūpink, ji pasveiks.’

Pagaliau pasiekę Jajiro namus, jie mato iš širdgėlos raudančius žmones. Bet Jėzus sako: ‘Neverkite. Mergaitė nėra mirusi. Ji tik miega.’ Bet jie juokiasi ir šaiposi iš Jėzaus, kadangi žino, jog ji mirusi.

Tada Jėzus su mergaitės tėvu ir motina bei trimis savo apaštalais įeina į kambarį, kur guli mergaitė. Jis paima ją už rankos ir sako: ‘Kelkis!’ Ir ji atgyja, kaip tu čia matai. Ji atsikelia ir vaikšto po kambarį. Štai kodėl jos motina ir tėvas labai labai laimingi.

Tai ne pirmas asmuo, kurį Jėzus prikėlė iš mirties. Pirmasis, apie kurį kalba Biblija, tai našlės iš Najino miesto sūnus. Vėliau Jėzus taip pat prikelia iš mirties Lozorių, Marijos ir Mortos brolį. Kai Jėzus valdys kaip Dievo karalius, jis vėl sugrąžins gyventi daug daug mirusių žmonių. Argi galime tuo nesidžiaugti?