Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 101 PASAKOJIMAS

Jėzus nužudomas

Jėzus nužudomas

PAŽIŪRĖK, įvyksta kažkas baisaus! Jėzus nužudomas. Jie prikalė jį prie stulpo. Jo rankos ir kojos perkaltos vinimis. Kodėl kažkas norėjo, kad su Jėzumi būtų taip pasielgta?

Tai todėl, kad kai kurie asmenys nekenčia Jėzaus. Ar žinai, kas jie? Vienas iš jų — piktasis angelas Šėtonas Velnias. Jis yra tas, kuris sugebėjo paveikti Adomą ir Ievą, kad jie nepaklustų Jehovai. Ir būtent Šėtonas sukurstė Jėzaus priešus padaryti tą baisų nusikaltimą.

Prieš prikaldami Jėzų ant stulpo, jo priešai niekšiškai su juo elgiasi. Prisimink, kaip jie atėjo į Getsemanės sodą ir suėmė jį. Kas buvo tie priešai? Jie buvo religiniai vadai. Na, pažiūrėkime, kas atsitinka toliau.

Kai religiniai vadai suima Jėzų, jo apaštalai išbėgioja. Jie palieka Jėzų vieną su savo priešais, nes išsigąsta. Bet apaštalai Petras ir Jonas nenueina toli. Jie seka paskui, kad pamatytų, kas atsitiks Jėzui.

Kunigai atveda Jėzų pas senyvą žmogų Aną, kuris anksčiau buvo vyriausiasis kunigas. Minia čia ilgai neužsibūna. Toliau jie veda Jėzų prie Kajafo, dabartinio vyriausiojo kunigo, namų. Ten susirinkę daug religinių vadų.

Čia, Kajafo namuose, jie surengia teismą. Atvedami žmonės, kurie kalba netiesą apie Jėzų. Visi religiniai vadai sako: ‘Jėzus turi būti nužudytas.’ Po to jie spjaudo jam į veidą ir muša kumščiais.

Kai visa tai vyksta, Petras stovi kieme. Naktis šalta, ir žmonės susikuria ugnį. Kai jie šildosi prie ugnies, viena tarnaitė, pažvelgusi į Petrą, sako: ‘Šis vyras taip pat buvo su Jėzumi.’

‘Ne, aš nebuvau!’ — atsako Petras.

Tris kartus žmonės sako Petrui, kad jis buvo su Jėzumi. Bet kiekvieną kartą Petras tai paneigia. Petrui tai sakant trečiąjį kartą, Jėzus atsigręžia ir pažvelgia į jį. Petrui labai skaudu dėl tokio savo melo; jis nueina šalin ir pravirksta.

Tekant saulei penktadienio rytą, kunigai atveda Jėzų į didelę jų susirinkimo vietą — sinedriono salę. Čia jie tariasi, ką darys su juo. Jie veda jį pas Poncijų Pilotą, Judėjos srities valdytoją.

‘Tai blogas žmogus, — kalba kunigai Pilotui. — Jis turi būti nubaustas mirtimi.’ Uždavęs Jėzui kelis klausimus, Pilotas sako: ‘Aš nematau, kad jis būtų padaręs ką nors bloga.’ Tada Pilotas siunčia Jėzų pas Erodą Antipą. Erodas yra Galilėjos valdytojas, bet jis dabar yra Jeruzalėje. Erodas taip pat neranda Jėzuje nieko bloga, todėl siunčia jį atgal pas Pilotą.

Pilotas nori paleisti Jėzų. Bet Jėzaus priešai nori, kad vietoj Jėzaus būtų paleistas kitas kalinys. Tas vyras — tai plėšikas Barabas. Dabar jau apie vidudienį, kai Pilotas išveda Jėzų laukan. Jis sako žmonėms: ‘Štai jūsų karalius!’ Bet vyresnieji kunigai šaukia: ‘Šalin jį! Nužudyk jį! Nužudyk jį!’ Taip Pilotas paleidžia Barabą, ir jie išveda Jėzų nužudyti.

Ankstyvą penktadienio popietę Jėzus prikalamas prie stulpo. Abiejose Jėzaus pusėse ant stulpų buvo pakabinti du mirčiai nuteisti nusikaltėliai, bet tu negali jų matyti paveiksle. Prieš pat Jėzaus mirtį vienas nusikaltėlis jam sako: ‘Prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę.’ Ir Jėzus atsako: ‘Aš pažadu tau, kad tu būsi su manimi rojuje.’

Ar tai ne nuostabus pažadas? Ar žinai, apie kokį rojų kalbėjo Jėzus? Kur buvo pirmutinis Dievo sukurtas rojus? Taip, jis buvo žemėje. Ir kai Jėzus valdys kaip karalius danguje, jis sugrąžins tą vyrą vėl gyventi, kad jis džiaugtųsi naujuoju žemės rojumi. Argi ne malonu tai žinoti?