FILISTINAI vėl pradeda kovoti su Izraeliu. Trys vyresnieji Dovydo broliai dabar Sauliaus armijoje. Todėl vieną dieną Jesė sako Dovydui: ‘Nunešk truputį grūdų ir šiek tiek duonos kepalų savo broliams. Sužinok, kaip jiems sekasi.’

Kai Dovydas pasiekia armijos stovyklą, jis bėga tiesiog į kovos vietą ieškoti savo brolių. Filistinų milžinas Galijotas išeina tyčiotis iš izraelitų. Jis tai daro kiekvieną rytą ir vakarą per 40 dienų. Jis garsiai šaukia: ‘Išrinkite vieną iš savo vyrų kovoti su manimi. Jei jis nugalės ir užmuš mane, mes būsime jūsų vergai. Bet jei aš laimėsiu ir jį užmušiu, jūs būsite mūsų vergai. Aš siūlau jums kurį nors išrinkti kovoti su manimi.’

Dovydas klausia kai kurių kareivių: ‘Ką gaus tas vyras, kuris užmuš šį filistiną ir išvaduos Izraelį nuo šios gėdos?’

‘Saulius duos jam daug turto, — sako kareiviai. — Ir duos jam taip pat savo dukterį į žmonas.’

Bet visi izraelitai bijo Galijoto, kadangi jis labai aukštas. Jo ūgis siekia maždaug 3 metrus, ir kartu su juo eina kitas kareivis, kuris neša jo skydą.

Kai kurie kareiviai nueina pas karalių Saulių ir pasako, kad Dovydas nori kovoti su Galijotu. Bet Saulius sako Dovydui: ‘Tu negali kovoti su šiuo filistinu. Tu dar tebesi vaikas, o jis — kovotojas visą savo gyvenimą.’ Dovydas atsako: ‘Aš užmušdavau mešką ir liūtą, kai šie pagriebdavo mano tėvo avis. Ir šis filistinas bus kaip vienas iš jų. Jehova padės man.’ Tada Saulius sako: ‘Eik, ir Jehova tebūna su tavimi.’

Dovydas nusileidžia prie upelio, išsirenka penkis nugludintus akmenukus ir įsideda juos į savo krepšį. Po to jis paima savo mėtyklę ir eina pasitikti milžino. Kai Galijotas jį pamato, netiki savo akimis. Jis mano, kad nugalėti Dovydą bus labai lengva.

‘Tik ateik prie manęs, — sako Galijotas, — ir aš atiduosiu tavo kūną paukščiams ir žvėrims suėsti.’ Bet Dovydas sako: ‘Tu ateini prie manęs su kalaviju, ietimi ir skydu, o aš einu prie tavęs Jehovos vardu. Šiandien Jehova paduos tave į mano rankas ir aš užmušiu tave.’

Ir Dovydas bėga link Galijoto. Jis išima akmenuką iš savo krepšio, įdeda jį į mėtyklę ir sviedžia iš visų jėgų. Akmuo pataiko Galijotui tiesiai į kaktą ir jis krinta negyvas! Pamatę, kad stipriausias jų vyras krito, filistinai pasileidžia bėgti. Izraelitai juos vejasi ir laimi mūšį.

1 Samuelio 17:1-54.