Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 19 SKYRIUS

„Dievo išmintis šventoje paslaptyje“

„Dievo išmintis šventoje paslaptyje“

1, 2. Kokia „šventoji paslaptis“ mus turėtų dominti ir kodėl?

PASLAPTYS! Jos žadina tokį smalsumą bei susidomėjimą, jog dažnai sunku jas ir išsaugoti. Tačiau Biblijoje rašoma: „Dievui yra garbė užlaikyti paslaptį.“ (Patarlių 25:2, Vl) Taip, visavaldis Viešpats ir Kūrėjas Jehova turi teisę nuslėpti kai kuriuos dalykus nuo žmonių, iki ateis metas juos atskleisti.

2 Tačiau yra viena įdomi ir nuostabi paslaptis, kurią Jehova atskleidė savo Žodyje. Ji vadinama „[Dievo] valios šventąja paslaptimi“. (Efeziečiams 1:9, NW) Išsiaiškinę ją ne vien patenkinsime savo smalsumą. Tos žinios gali išgelbėti mums gyvybę ir leis žvilgtelėti į Jehovos išminties gelmes.

Atskleista palaipsniui

3, 4. Kokią viltį suteikė Pradžios 3:15 pranašystė ir kokia „šventa paslaptis“ joje glūdėjo?

3 Adomui ir Ievai nusidėjus, galėjo pasirodyti, kad Jehovos sumanymas paversti žemę rojumi ir apgyvendinti ją tobulais žmonėmis žlugo. Bet Dievas iškart ėmėsi priemonių ištaisyti padėtį. Jis tarė: „Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs [gyvatės] ir moters, tarp tavo sėklos ir moters sėklos. Ji sutrins tau galvą, o tu gelsi jai į kulnį.“ (Pradžios 3:15, Brb)

4 Kokie nesuprantami, mįslingi žodžiai! Kas ta moteris? O kas gyvatė? Kokia „sėkla“ sutrins jai galvą? Adomas ir Ieva galėjo tik spėlioti. Tačiau Jehovai  atsidavusiems šios neištikimos poros palikuoniams Dievo žodžiai suteikė viltį. Teisingumas galiausiai laimės. Jehova įgyvendins savo sumanymą. Tačiau kaip jis tai padarys, buvo paslaptis. Biblijoje sakoma, jog tai „Dievo išmintis šventoje paslaptyje, paslėptoji išmintis“. (1 Korintiečiams 2:7, NW)

5. Paaiškink, kodėl Jehova savo paslaptį atskleidė ne iš karto.

5 Paslapčių Atskleidėjas Jehova laikui bėgant leido detaliai suprasti tą šventą paslaptį. (Danieliaus 2:28) Tik tą jis padarė palaipsniui, po truputį. Panašiai elgiasi mylintis tėvas, kai jo mažylis paklausia: „Tėte, iš kur aš atsiradau?“ Supratingas tėvas paaiškins taip, kad vaikas suprastų. O paaugusiam papasakos daugiau. Panašiai ir Jehova nusprendžia, kada jo tarnams yra laikas sužinoti jo valią ir tikslą. (Patarlių 4:18; Danieliaus 12:4, Brb)

6. a) Kam reikalingos sutartys? b) Kodėl Jehova su žmonėmis sudarydavo sandoras?

6 Kaip Jehova atskleisdavo vieną ar kitą dalyką? Dažnai jis tai darė per sandoras, tai yra sutartis. Galbūt tau teko sudaryti kokią nors sutartį, pavyzdžiui, perkant namą, skolinantis arba skolinant pinigų. Toks dokumentas buvo teisinė garantija, kad numatytų sąlygų bus laikomasi. Bet kodėl Jehovai reikėjo su žmonėmis sudaryti oficialias sandoras, arba sutartis? Juk jo žodis jau ir taip patikimas. Tai tiesa, ir vis dėlto maloningasis Dievas ne sykį patvirtino pažadus teisinėmis sutartimis. Tos nesulaužomos sutartys dar labiau sustiprina mūsų, netobulų žmonių, pasitikėjimą Jehovos žodžiu. (Hebrajams 6:16-18)

 Sandora su Abraomu

7, 8. a) Kokią sandorą Jehova sudarė su Abraomu ir kiek ji nušvietė šventąją paslaptį? b) Kaip Jehova pamažu nusakė pažadėtosios Sėklos kilmės liniją?

7 Praėjus daugiau kaip dviem tūkstantmečiams nuo to laiko, kai pirmoji žmonių pora buvo išvaryta iš Rojaus, Jehova pasakė ištikimam savo tarnui Abraomui: „Padarysiu tavo palikuonis tokius gausingus kaip dangaus žvaigždės... ir visos tautos žemėje gaus palaiminimą per tavo palikuonis [„sėklą“, NW], nes tu buvai klusnus mano balsui.“ (Pradžios 22:17, 18) Tai buvo ne tik pažadas; Jehova sudarė teisinę sandorą ir patvirtino ją tvirta priesaika. (Pradžios 17:1, 2; Hebrajams 6:13-15) Tik pagalvokime — Visavaldis Viešpats įsipareigojo palaiminti žmoniją!

„Padarysiu tavo palikuonis tokius gausingus kaip dangaus žvaigždės“

8 Toji sandora atskleidė, kad pažadėtoji Sėkla turės būti vienas iš Abraomo palikuonių, taigi žmogus. Tačiau koks žmogus? Laikui bėgant Jehova nurodė, kad Sėkla kils iš Abraomo sūnaus Izaoko. Iš dviejų Izaoko sūnų Jehova išsirinko Jokūbą. (Pradžios 21:12; 28:13, 14) O Jokūbas vienam iš 12 savo sūnų pasakė tokius pranašiškus žodžius: „Skeptras nepaliks Judo nei valdovo lazda, kolei neateis tas, kuriam tai priklauso; tada jam turės paklusti tautos.“ (Pradžios 49:10) Dabar tapo aišku, kad Sėkla bus karalius, vienas iš Judo palikuonių.

Sandora su Izraeliu

9, 10. a) Kokią sandorą Jehova sudarė su Izraelio tauta ir kaip ta sandora ją apsaugojo? b) Kaip Įstatymas parodė, kad žmonijai reikia išpirkos?

9 1513 m. p. m. e. Jehova padėjo pagrindą tolesniems šventosios paslapties apreiškimams. Jis sudarė sandorą  su Abraomo palikuoniais, Izraelio tauta. Nors dabar ši Mozės įstatymo sandora nebegalioja, tačiau anuomet, kai Jehova ruošė kelią pažadėtajai Sėklai, ji buvo itin svarbi. Kodėl? Dėl trijų priežasčių. Pirma, Įstatymas tautai buvo lyg apsauginė siena. (Efeziečiams 2:14, Brb) Teisingi jo įstatai atskyrė žydus nuo kitataučių. Taip Įstatymas padėjo išsaugoti pažadėtosios Sėklos kilmės liniją. Įstatymo saugoma tauta išliko ir Judo giminėje Dievo paskirtu laiku gimė Mesijas.

10 Antra, Įstatymas aiškiai parodė, kad žmonijai reikia išpirkos. Netobuli žmonės nepajėgė tiksliai laikytis tobulo Įstatymo. Jis buvo duotas, „kad parodytų, kas yra nuodėmė tol, kol ateis Palikuonis, kuriam pažadėjimas buvo skirtas“. (Galatams 3:19, Vl) Pagal Įstatymą laikinas permaldavimas už nuodėmes buvo gyvulių aukos. Tačiau Paulius paaiškino, jog „neįmanoma, kad jaučių ir ožių kraujas panaikintų nuodėmes“, todėl tos aukos tebuvo Kristaus išperkamosios aukos pirmavaizdis. (Hebrajams 10:1-4) Ištikimiems žydams sandora buvo „auklėtojas, vedęs į Kristų“. (Galatams 3:24)

11. Kokią nuostabią galimybę Įstatymas atvėrė izraelitams, bet kodėl ši tauta ją prarado?

11 Trečia, sandora Izraelio tautai atvėrė nuostabią galimybę. Jehova izraelitams pasakė: jeigu jie laikysis sandoros, taps „kunigiška karalyste ir šventa tauta“. (Išėjimo 19:5, 6) Pirmaisiais dangiškosios Karalystės kunigais iš tiesų tapo kai kurie izraelitai. Tačiau didžioji tautos dalis maištavo prieš Įstatymo sandorą, atmetė pateptąją Sėklą ir tos galimybės neteko. Tad kaip bus baigta rinkti kunigų Karalystė? Ir ką bendra ta palaiminta tauta turės su pažadėtąja Sėkla? Į šiuos klausimus Dievas turėjo atsakyti savo pasirinktu laiku.

 Dovydo karalystės sandora

12. Kokią sandorą Jehova sudarė su Dovydu ir ką ji atskleidė apie šventąją Dievo paslaptį?

12 XI amžiuje p. m. e. Jehova sudarė dar vieną sandorą ir vėl leido kai ką išsiaiškinti apie šventąją paslaptį. Jis pažadėjo ištikimam karaliui Dovydui: „Aš iškelsiu po tavęs palikuonį... ir padarysiu tvirtą jo karalystę... Aš padarysiu jo karališką sostą amžiną.“ (2 Samuelio 7:12, 13; Psalmyno 89:4 [89:3, Brb]) Dabar pažadėtosios Sėklos kilmės linija buvo nurodyta dar konkrečiau — Dovydo namai. Bet ar galėtų netobulas žmogus valdyti ‘amžinai’? (Psalmyno 89:21, 30, 35-37 [89:20, 29, 34-36, Brb]) Ar galėtų jis išgelbėti žmoniją iš nuodėmės ir mirties?

13, 14. a) Kokią padėtį, pagal 110 psalmę, Jehova turėjo suteikti pateptajam Karaliui? b) Ką dar per pranašus Jehova atskleidė apie Sėklą?

13 Įkvėptas Dovydas rašė: „Viešpats [„Jehova“, NW] tarė mano Viešpačiui: ‘Sėskis mano dešinėje, kol patiesiu Tavo priešus tarsi pakojį po Tavo kojomis’. Viešpats [„Jehova“, NW] prisiekė ir nesigailės: ‘Tu esi kunigas per amžius Melchizedeko tvarka’.“ (Psalmyno 110:1, 4, Brb) Čia Dovydas kalbėjo apie pažadėtąją Sėklą, arba Mesiją. (Apaštalų darbų 2:35, 36) Šis Karalius valdys ne iš Jeruzalės, bet iš dangaus, sėdėdamas Jehovos „dešinėje“. Jis karaliaus ne tik Izraelyje, bet visoje žemėje. (Psalmyno 2:6-8) Išaiškėjo ir dar šis tas. Atkreipk dėmesį: Jehova prisiekė, jog Mesijas bus „kunigas... Melchizedeko tvarka“. Kaip Melchizedekas, tarnavęs karaliumi ir kunigu Abraomo dienomis, būsima Sėkla irgi bus paties Dievo paskirta tarnauti Karaliumi ir Kunigu! (Pradžios 14:17-20)

14 Bėgant metams per pranašus Jehova atskleidė dar daugiau šventosios paslapties detalių. Pavyzdžiui, Izaijas išpranašavo, kad Sėkla mirs pasiaukojama mirtimi.  (Izaijo 53:3-12) Michėjas nurodė, kur Mesijas gims. (Michėjo 5:1 [5:2, Brb]) Danielius nusakė net tikslų Sėklos atėjimo ir mirties laiką. (Danieliaus 9:24-27, Brb)

Šventoji paslaptis atskleista!

15, 16. a) Kaip Jehovos Sūnus „gimė iš moters“? b) Ką Jėzus paveldėjo iš savo žemiškųjų tėvų ir kada jis ėmėsi pažadėtosios Sėklos vaidmens?

15 Iki pat Sėklos atėjimo nebuvo aišku, kaip tos pranašystės išsipildys. Galatams 4:4 rašoma: „Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters.“ Antraisiais metais p. m. e. žydaitei, vardu Marija, angelas pasakė: „Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą; ... Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi.“ (Luko 1:31, 32, 35)

16 Jehova perkėlė Sūnaus gyvybę į Marijos įsčias — taip šis gimė iš moters. Marija nebuvo tobula, bet Jėzus netobulybės nepaveldėjo, nes buvo „Dievo Sūnus“. Kita vertus, žemiškieji Jėzaus tėvai buvo Dovydo palikuoniai, todėl jis turėjo prigimtines ir juridines Dovydo įpėdinio teises. (Apaštalų darbų 13:22, 23) Jėzui pasikrikštijus 29 m. e. m. Jehova patepė jį šventąja dvasia ir pasakė: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus.“ (Mato 3:16, 17) Pagaliau Sėkla pasirodė! (Galatams 3:16, NW) Atėjo laikas šventąją paslaptį nušviesti aiškiau. (2 Timotiejui 1:10)

17. Kaip buvo atskleista Pradžios 3:15 pranašystė?

17 Tarnaudamas žemėje Jėzus nurodė, kad Pradžios 3:15 minima gyvatė yra Šėtonas, o gyvatės sėkla — Šėtono sekėjai. (Mato 23:33; Jono 8:44) Vėliau buvo  apreikšta, kaip visi jie bus sunaikinti amžiams. (Apreiškimo 20:1-3, 10, 15) Moteris pasirodė esanti „aukštybių Jeruzalė“ — žmonai prilyginta Jehovos dangiškoji dvasinių būtybių organizacija. * (Galatams 4:26; Apreiškimo 12:1-6)

Naujoji sandora

18. Kam buvo sudaryta „naujoji sandora“?

18 Bene nuostabiausias dalykas buvo atskleistas naktį prieš Jėzaus mirtį, kai jis savo ištikimiems mokiniams pranešė apie „naująją sandorą“. (Luko 22:20) Šios, kaip ir ankstesnės, tai yra Mozės įstatymo sandoros, paskirtis buvo įsteigti „kunigišką karalystę“. (Išėjimo 19:6; 1 Petro 2:9) Tačiau ši sandora subūrė ne etninę, o dvasinę tautą — „Dievo Izraelį“, kurį sudaro vien ištikimi pateptieji Kristaus sekėjai. (Galatams 6:16) Naujosios sandoros dalininkai drauge su Jėzumi teiks palaimų žmonijai.

19. a) Kodėl naująja sandora pavyko įsteigti „kunigišką karalystę“? b) Kodėl pateptieji krikščionys vadinami „nauju kūriniu“ ir kiek jų valdys kartu su Kristumi iš dangaus?

19 Bet kodėl šia sandora pavyko įsteigti „kunigišką karalystę“, kuri užtikrins žmonijai gerovę? Todėl, kad naujoji sandora nepasmerkė Kristaus sekėjų už nuodėmes, — dabar dėl Kristaus aukos jos galėjo būti atleistos. (Jeremijo 31:31-34) Tie Kristaus mokiniai tampa teisūs Jehovos akyse ir jis priima juos į dangiškąją šeimą bei patepa šventąja dvasia. (Romiečiams 8:15-17; 2 Korintiečiams 1:21) Taip jie ‘atgimsta gyvai vilčiai...,  kuri laikoma jiems danguje’. (1 Petro 1:3, 4) Ši garbinga padėtis žmonėms yra visiškai naujas dalykas, todėl dvasia pagimdyti pateptieji krikščionys vadinami „nauju kūriniu“. (2 Korintiečiams 5:17) Biblija atskleidžia, kad išpirktą žmoniją iš dangaus valdys 144 000 pateptųjų. (Apreiškimo 5:9, 10; 14:1-4)

20. a) Koks šventosios paslapties aspektas išaiškėjo 36 m. e. m.? b) Kas patirs Abraomui žadėtąsias palaimas?

20 Tie pateptieji drauge su Jėzumi tampa „Abraomo sėkla“. * (Galatams 3:29, NW) Pirmieji išrinkti į jų tarpą buvo žydai. Bet 36 m. e. m. išaiškėjo kitas šventosios paslapties aspektas: dangiška viltis atverta ir kitataučiams. (Romiečiams 9:6-8; 11:25, 26; Efeziečiams 3:5, 6) Ar pateptieji krikščionys vieninteliai patirs Abraomui žadėtas palaimas? Ne, nes Jėzus mirė už visą pasaulį. (1 Jono 2:2) Vėliau Jehova atskleidė, kad šios šėtoniškos santvarkos galą pergyvens nesuskaičiuojama „milžiniška minia“. (Apreiškimo 7:9, 14) O dar milijonai bus prikelti ir taip pat gaus galimybę amžinai gyventi Rojuje! (Luko 23:43, NW; Jono 5:28, 29; Apreiškimo 20:11-15; 21:3, 4)

Dievo išmintis ir šventoji paslaptis

21, 22. Kaip šventoji paslaptis rodo Jehovos išmintį?

21 Šventoji paslaptis akivaizdžiai liudija apie „daugeriopą Dievo išmintį“. (Efeziečiams 3:8-10) Kokią nepaprastą išmintį parodė Jehova paskelbdamas šią paslaptį ir palaipsniui ją atskleisdamas! Jis supratingai atsižvelgė į žmonių trūkumus ir leido jiems parodyti, kokia yra jų širdis. (Psalmyno 103:14)

 22 Be to, Jehova parodė neprilygstamą išmintį Karaliumi paskirdamas Jėzų. Jehovos Sūnus yra daug patikimesnis už bet kurį kitą kūrinį visatoje. Gyvendamas žemėje jis patyrė įvairių sunkumų, tad puikiai supranta žmonių bėdas. (Hebrajams 5:7-9) O Jėzaus bendravaldžiai? Per daugelį šimtmečių pateptaisiais tapo įvairių rasių, kalbų bei įvairios kilmės vyrai ir moterys. Nėra tokio sunkumo, kurio daugeliui jų nebūtų tekę iškentėti. (Efeziečiams 4:22-24) Kaip gera bus gyventi valdant tokiems gailestingiems karaliams ir kunigams!

23. Kokią garbingą užduotį gavo krikščionys, sužinoję šventąją Jehovos paslaptį?

23 Apaštalas Paulius rašė: „Tas slėpinys, kuris buvo paslėptas amžiams ir kartoms, ... dabar apreikštas Dievo šventiesiems.“ (Kolosiečiams 1:26) Taip, Jehovos patepti šventieji suprato šventąją paslaptį ir pasidalijo tomis žiniomis su milijonais kitų žmonių. Koks džiaugsmas! Jehova ‘paskelbė mums savo valios slėpinį’. (Efeziečiams 1:9) Tad dalykimės šia nuostabia paslaptimi su kitais, padėkime jiems suvokti beribę Jehovos Dievo išmintį!

^ pstr. 17 Jėzus atskleidė dar ir „atsidavimo Dievui šventąją paslaptį“. (1 Timotiejui 3:16, NW) Ilgą laiką nebuvo aišku, ar kas nors galėtų likti visiškai ištikimas Jehovai. Jėzus davė atsaką. Nė vienas Šėtono sukeltas išbandymas nepalaužė jo ištikimybės. (Mato 4:1-11; 27:26-50)

^ pstr. 20 Su ta pačia grupe Jėzus sudarė ir „sandorą dėl Karalystės“. (Luko 22:29, 30, NW) Taip Jėzus paskyrė „mažąją kaimenę“, kuri valdys su juo danguje, antrąja Abraomo sėklos dalimi. (Luko 12:32)