Rodyti straipsnį

Vadovaujančiosios tarybos laiškas – 2017

Vadovaujančiosios tarybos laiškas – 2017

Brangūs broliai ir seserys!

Septintame šimtmetyje p. m. e. pranašui Ezechieliui buvo duotas nepaprastas regėjimas, kuriame jis matė paties Jehovos valdomą dangiškąjį vežimą. Įspūdingiausia buvo tai, kaip šis milžiniškas vežimas judėjo. Jis skriejo žaibo greičiu ir galėjo keisti kryptį nelėtindamas greičio ir nepasisukdamas (Ez 1:4, 9, 12, 14, 16–27).

Tas regėjimas mums primena, kad Jehovos organizacijos dangiškoji dalis visą laiką juda pirmyn. O kaip žemiškoji? Praėjusieji tarnybiniai metai parodė, kad organizuota Jehovos tauta žemėje irgi sparčiai žengia pirmyn.

Jungtinių Valstijų Betelio šeimos nariai išsikelia iš Bruklino į naujas pagrindinio biuro patalpas Vorike (Niujorko valstija), taip pat į kitus kompleksus arba į vietoves, kur dirbs evangelizacijos darbą. Daugelyje filialų beteliečiai irgi labai užimti: vyksta statybos, rekonstrukcija, susijungimas ar persikėlimas į naujas vietas. O kaip jūs? Net jeigu jums ir nereikia persikelti kitur, be abejonės, esate labai užimti.

Vadovaujančioji taryba labai džiaugiasi matydama, kad Jehovos tarnai visame pasaulyje nė per žingsnį neatsilieka nuo jo organizacijos. Daugelis persikėlė ten, kur reikia daugiau skelbėjų. Kiti ėmėsi naujos tarnybos srities, pavyzdžiui, darbuojasi kitakalbių teritorijoje. Nemažai brolių ir sesių išbandė naujus liudijimo būdus. Daugelis dar kitaip išplėtė savo tarnybą. Visi ištikimi krikščionys, įskaitant pagyvenusius ir neįgalius, ištvermingai bėga lenktynėse dėl gyvenimo – darbuojasi Jehovos tarnyboje ir taip parodo, kad Šėtonas yra melagis (1 Kor 9:24).

Būkite tikri, kad jūsų uoli dvasia nelieka Jehovos nepastebėta (Hbr 6:10). Ji primena mums Abraomą ir Sarą. Septintą dešimtį perkopęs Abraomas iškeliavo su šeima iš Chaldėjų miesto Ūro į tolimą Kanaano kraštą ir šimtą metų iki pat savo mirties gyveno palapinėse. Jis ir jo mylima žmona tikrai parodė norią dvasią (Pr 11:31; Apd 7:2, 3).

Ar jūs rodote tokią dvasią? Kiekvienas iš jūsų, kantriai ištverdamas sunkumus šiais nelengvais laikais, vykdo Jėzaus pavestą darbą. Jis nurodė: „Todėl eikite ir darykite mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo, Sūnaus ir šventosios dvasios vardu“ (Mt 28:19).

Sakydamas „eikite“ Jėzus turėjo omenyje, kad privalome būti veiklūs. Džiugu matyti, kiek daug  uolūs Kristaus sekėjai nuveikė per praėjusius metus. Akivaizdu, Jehova laimina gerosios naujienos skelbimo darbą, atliekamą visose tautose! (Mk 13:10)

Į Karalystės žinią atsiliepia daug žmonių. Didžiausias skelbėjų skaičius praėjusiais metais siekė 8 340 847, o Biblijos studijų buvo vedama vidutiniškai 10 115 264 kas mėnesį. Dangiškasis vežimas neabejotinai juda pirmyn, ir jūs kartu su juo. Tad ir toliau uoliai darbuokitės per tą trumpą likusį laiką, kol Jehova duoda galimybę žmonėms išsigelbėti.

Kaip tinkama, kad 2017 metų citata yra „Pasitikėk Jehova ir daryk gera“! (Ps 37:3, NW) Laikydamiesi tų žodžių ir darydami, kas gera – atlikdami dievatarnystę – rodote pasitikėjimą Jehova. Visada atminkite, kad esate ne vieni. Išsipildo Jėzaus žodžiai: „Aš esu su jumis per visas dienas iki šios santvarkos pabaigos“ (Mt 28:20).

Neabejokite, kad Jehova ir toliau laimins jūsų ištikimą tarnystę. Kad ir kokia būtų jūsų auka – maža ar didelė – Jehovai svarbu, jog duodate, ką galite, ir iš tinkamų paskatų. Visos tokios dovanos džiugina jo širdį (2 Kor 9:6, 7). Tad nepaliaukite artintis prie mūsų mylinčio Tėvo: melskitės, studijuokite Dievo Žodį, lankykite sueigas ir būkite veiklūs tarnyboje.

Velnias mažai beturi laiko, dėl to jis pasiryžęs išnaudoti visas priemones, kad tik atitrauktų mus nuo Jehovos, ir taptume jam neištikimi (Apr 12:12). Laikykitės prie Jehovos ir Velnias nieko jums nepadarys (Ps 16:8). Būkite tikri, kad jus labai mylime ir didžiai vertiname jūsų pastangas darbuotis su mumis dėl Karalystės šiomis paskutinėmis dienomis.

Jūsų broliai

Jehovos liudytojų Vadovaujančioji taryba