Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

Mato 18:1–35

18  Tą valandą mokiniai priėjo prie Jėzaus ir paklausė: „Kas vis dėlto yra didžiausias dangaus karalystėje?“  Tada jis pasišaukė vaikelį ir, pastatęs jį tarp jų,  tarė: „Iš tiesų sakau jums: jeigu nepasikeisite ir nepasidarysite kaip vaikeliai, nieku gyvu neįeisite į dangaus karalystę.  Todėl kas nusižemins kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje.  Ir kas priima tokį vaikelį dėl mano vardo, mane priima.  O kas pastūmėtų į suklupimą vieną iš tų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų naudingiau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas atviroje jūroje.  Vargas pasauliui dėl suklupimo akmenų! Tiesa, jų neišvengiamai bus, bet vargas tam žmogui, per kurį suklupimo akmuo atsiranda!  Jeigu tavo ranka ar koja veda tave į suklupimą, nusikirsk ją ir mesk šalin. Juk geriau tau sužalotam ar luošam įeiti į gyvenimą negu su abiem rankomis ir kojomis būti įmestam į amžinąją ugnį.  Ir jeigu tavo akis veda tave į suklupimą, išlupk ją ir mesk šalin. Juk geriau tau vienakiam įeiti į gyvenimą negu su abiem akimis būti įmestam į ugningąją Geheną*. 10  Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes sakau jums: jų angelai danguje visada regi mano dangiškojo Tėvo veidą. 11  —— * 12  Kaip manote? Jeigu koks žmogus turėtų šimtą avių ir viena iš jų nuklystų, argi jis nepaliktų kitų devyniasdešimt devynių kalnuose ir neitų ieškoti nuklydusios? 13  Ir jeigu jam pavyktų ją surasti, iš tiesų sakau jums: jis džiaugtųsi dėl jos labiau negu dėl devyniasdešimt devynių, kurios nebuvo paklydusios. 14  Taip ir mano Tėvas, esantis danguje, nenori, kad pražūtų kuris nors iš šitų mažutėlių. 15  Tad jeigu tavo brolis nusideda, eik ir pasakyk apie jo nusižengimą jam vienam. Jeigu jis tavęs paklausys, būsi laimėjęs savo brolį. 16  Jeigu nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad kiekvienas dalykas būtų patvirtintas dviejų ar trijų liudininkų lūpomis. 17  Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pasakyk bendruomenei. O jei nepaklausytų nė bendruomenės, tebūnie jis tau kaip kitatautis ir mokesčių rinkėjas. 18  Iš tiesų sakau jums: ką tik surišite žemėje, jau bus surišta danguje, ir ką tik atrišite žemėje, jau bus atrišta danguje. 19  Ir dar sakau jums: jeigu žemėje du iš jūsų sutars prašyti ko nors svarbaus, tai bus jiems mano dangiškojo Tėvo suteikta, 20  nes kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.“ 21  Tada Petras priėjęs jo paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusideda? Ar iki septynių kartų?“ 22  Jėzus jam atsakė: „Ne iki septynių, sakau tau, o iki septyniasdešimt septynių kartų. 23  Taigi dangaus karalystę galima palyginti su karaliumi, kuris norėjo sutvarkyti piniginius reikalus su savo vergais. 24  Kai jis to ėmėsi, buvo atvestas žmogus, skolingas jam dešimt tūkstančių talentų*. 25  Bet kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį, jo žmoną, vaikus ir visą jo nuosavybę, kad būtų sumokėta. 26  Tad vergas parpuolė prieš jį, lenkėsi ir prašė: ‘Būk man kantrus, aš viską tau grąžinsiu.’ 27  Valdovą apėmė gailestis ir jis paleido vergą, o jo skolą panaikino. 28  Tačiau tasai, išėjęs ir suradęs vieną savo tarnybos draugą, skolingą jam šimtą denarų, nutvėrė jį ir ėmė smaugti reikalaudamas: ‘Atiduok skolą!’ 29  Šis parpuolė ir maldavo: ‘Būk man kantrus ir aš tau grąžinsiu.’ 30  Tačiau tas nesutiko ir nuėjęs liepė įmesti jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. 31  Pamatę, kas įvyko, kiti vergai labai nusiminė ir nuėję viską papasakojo valdovui. 32  Tada valdovas pasišaukė jį ir tarė: ‘Nedorasis verge, aš juk panaikinau visą tavo skolą, kai manęs maldavai. 33  Argi neturėjai ir tu pasigailėti savo tarnybos draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs?’ 34  Tada valdovas užsirūstinęs atidavė jį kalintojams*, iki sugrąžins visą skolą. 35  Taip ir mano dangiškasis Tėvas pasielgs su jumis, jeigu kiekvienas iš širdies neatleisite savo broliui.“

Išnašos

Žr. 9 priedą.
Į Vestkoto ir Horto ir kitas graikiškojo teksto redakcijas ši eilutė neįtraukta.
T. y. 60 milijonų denarų. Žemės ūkio darbininkas per darbo dieną uždirbdavo vieną denarą (plg. Mt 20:2).
Arba „kankintojams“.