Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Apreiškimas 21:1–27

21  Ir išvydau naują dangų ir naują žemę, nes ankstesnis dangus ir ankstesnė žemė pranyko, nebeliko ir jūros.  Taip pat regėjau šventąjį miestą, Naująją Jeruzalę, nusileidžiant iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo pasirengusi lyg nuotaka, pasipuošusi dėl savo jaunikio.  Tada išgirdau nuo sosto garsų balsą sakant: „Štai Dievo buveinė* tarp žmonių. Jis gyvens su jais, jie bus jo tauta — pats Dievas bus su jais.  Jis nušluostys kiekvieną ašarą jiems nuo akių ir nebebus mirties, nebebus nei sielvarto, nei aimanos, nei skausmo. Kas buvo anksčiau, tas praėjo.“  O Sėdintysis soste tarė: „Štai aš visa darau nauja.“ Ir pridūrė: „Rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri.“  Tada man pasakė: „Jie tapo tikrove! Aš esu Alfa ir Omega — pradžia ir pabaiga. Trokštančiam aš duosiu gerti dovanai iš gyvybės vandens šaltinio.  Nugalėtojas tai paveldės. Aš būsiu jo Dievas ir jis bus man sūnus.  O bailiams, netikintiems, bjauriems susiteršėliams, žudikams, ištvirkautojams, burtininkautojams*, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera, — tai yra antroji mirtis.“  Vienas iš septynių angelų, turėjusių septynis dubenis, pilnus septynių paskutinių negandų, priėjo ir pasakė man: „Eime, parodysiu tau nuotaką, Avinėlio jaunąją.“ 10  Dvasios jėga jis nunešė mane į didelį, aukštą kalną ir parodė šventąjį miestą — Jeruzalę, nusileidžiančią iš dangaus nuo Dievo, 11  skendinčią Dievo šlovėje. Ji švytėjo tarsi brangiausias akmuo, tarsi krištolo skaistumo jaspis. 12  Ją supo didelė aukšta siena su dvylika vartų. Vartuose buvo dvylika angelų ir įrašyti dvylikos Izraelio sūnų giminių vardai. 13  Rytuose buvo treji vartai, šiaurėje treji vartai, pietuose treji vartai ir vakaruose treji vartai. 14  Miesto siena turėjo dvylika pamatinių akmenų ir ant jų buvo dvylikos Avinėlio apaštalų dvylika vardų. 15  Tas, kuris man kalbėjo, turėjo auksinę nendrę tarsi mastą išmatuoti miestui, jo vartams ir sienai. 16  Miestas keturkampis, jo ilgis toks pat kaip plotis. Ir jis išmatavo nendre miestą — buvo dvylika tūkstančių stadijų. Jo ilgis, plotis ir aukštis vienodi. 17  Taip pat jis išmatavo miesto sieną — buvo šimtas keturiasdešimt keturios uolektys matuojant žmogaus mastu, sykiu ir angelo mastu. 18  Jo siena pastatyta iš jaspio, o pats miestas — iš gryno aukso, panašaus į vaiskų stiklą. 19  Miesto sienos pamatai buvo puošnūs, iš visokių brangakmenių. Pirmasis pamato akmuo — jaspis, antrasis — safyras, trečiasis — chalcedonas, ketvirtasis — smaragdas, 20  penktasis — sardoniksas, šeštasis — sardis, septintasis — chrizolitas, aštuntasis — berilas, devintasis — topazas, dešimtasis — chrizoprazas, vienuoliktasis — hiacintas, dvyliktasis — ametistas. 21  Dvylika miesto vartų buvo dvylika perlų; kiekvieni vartai padaryti iš vieno perlo. O pagrindinė miesto gatvė nutiesta iš gryno aukso, panašaus į skaidrų stiklą. 22  Šventyklos jame nemačiau, nes jo šventykla yra Jehova, Visagalis Dievas, taip pat Avinėlis. 23  Miestui nereikia nei saulės, nei mėnulio šviesos, nes jį apšviečia Dievo šlovė, o jo žiburys yra Avinėlis. 24  Tautos vaikščios jo apšviestos ir žemės karaliai sutelks jame savo šlovę. 25  Jo vartai dieną niekad nebus užveriami, nes nakties tenai nebus. 26  Į jį plauks tautų šlovė ir garbė. 27  Bet tai, kas nešventa, ir tie, kas daro bjaurystes ar meluoja, ten tikrai nepateks. Įeis tik tie, kurie įrašyti Avinėlio gyvenimo knygoje.

Išnašos

Pažod. „palapinė“.
Žr. Gal 5:20 išnašą.