Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

1 Timotiejui 6:1–21

6  Visi nešantys vergystės jungą telaiko savo šeimininkus vertais visokeriopos pagarbos, kad nebūtų piktai kalbama apie Dievo vardą ir mokymą.  O kurie turi tikinčius šeimininkus, tenebūna su jais nepagarbūs dėl to, kad jie broliai. Priešingai, tegul tarnauja dar noriau, nes gaunantys naudą iš jų gero tarnavimo yra tikintys ir mylimi. Taip mokyk ir ragink.  Jei kas skleidžia kitokį mokslą ir nesutinka su mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus sveikais žodžiais ir tuo mokslu, kuris yra darnoje su dievotumu,  tas pasipūtęs, nieko nesupranta, turi liguistą pomėgį ginčytis ir dėl žodžių kovoti. Iš tokių dalykų kyla pavydas, nesantaika, užgauliojimai, pikti įtarinėjimai,  rietenos dėl menkniekių tarp sugedusio proto žmonių, atitrūkusių nuo tiesos ir manančių, jog dievotumas esąs pasipelnymo šaltinis.  Žinoma, dievotumu išties galima daug pelnyti, — jei pasitenkiname tuo, ką turime.  Mes juk nieko į pasaulį neatsinešėme ir nieko negalime išsinešti.  Taigi, turėdami maisto ir drabužį*, būkime tuo patenkinti.  Tie, kas trokšta būti turtingi, pakliūva į pagundą, į spąstus bei į daugelį neprotingų ir kenksmingų geismų, kurie nugramzdina žmones į sunaikinimą ir pražūtį. 10  Juk meilė pinigams yra visokiausių blogybių šaknis; jai pasidavę, kai kurie nuklydo nuo tikėjimo ir patys save varsto daugybe skausmų. 11  O tu, Dievo žmogau, bėk nuo šių dalykų. Vykis teisumą, dievotumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, romumą. 12  Kovok šauniąją tikėjimo kovą; tvirtai įsikibk į amžinąjį gyvenimą, kuriam buvai pašauktas ir kurį puikiai išpažinai daugelio liudytojų akyse. 13  Akivaizdoje Dievo, kuris palaiko visa ko gyvybę, ir Kristaus Jėzaus, kuris paliudijo Poncijui Pilotui puikiu išpažinimu, įsakau tau 14  tyrai ir nepeiktinai laikytis įsakymo iki mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pasirodymo. 15  Jį tam skirtu metu apreikš laimingasis ir vienintelis Galingasis, Karalius tų, kurie karaliauja, ir Viešpats tų, kurie viešpatauja, 16  vienintelis turintis nemirtingumą, gyvenantis neprieinamoje šviesoje, tas, kurio joks žmogus neregėjo ir negali regėti. Tebūna jam garbė ir amžina galybė! Amen. 17  Tiems, kurie dabartinėje santvarkoje yra turtingi, liepk nesididžiuoti ir dėti viltis ne į nepatikimus turtus, o į Dievą, — tai jis mums apsčiai visko teikia mūsų malonumui. 18  Tegul jie daro gera, būna turtingi kilnių darbų, dosnūs, pasirengę dalytis, 19  taip tarsi lobį pasidėdami puikų pamatą ateičiai, — idant tvirtai įsikibtų į tikrąjį gyvenimą. 20  O Timotiejau, sergėk, kas tau patikėta, gręždamasis nuo nešventų tuščiažodžiavimų ir tariamojo pažinimo prieštaringumų! 21  Kai kurie juo puikuodamiesi nuklydo nuo tikėjimo. Malonė su jumis.

Išnašos

Graikiškas žodis gali reikšti ir pastogę.