Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

1 Timotiejui 5:1–25

5  Vyresnio žmogaus aštriai nebark, bet maldauk jį kaip tėvą, jaunesnius — kaip brolius,  vyresnes moteris — kaip motinas, jaunesnes — kaip seseris, laikydamasis visiško skaistumo.  Laikyk gerbtinomis našles, kurios yra tikros našlės.  O jei kuri našlė turi vaikų ar vaikaičių, tegul pirmiausia jie išmoksta dievotai elgtis savo namuose ir deramai atsilyginti savo tėvams ir seneliams, nes tai patinka Dievui.  Kuri iš tiesų yra našlė ir nieko nebeturi, ta viliasi Dievu ir nepaliauja maldauti bei melstis naktį ir dieną.  O ta, kuri vaikosi kūniškų malonumų, dar gyva būdama yra mirusi.  Tad šitaip įsakinėk, kad jos būtų nepeiktinos.  Kas nesirūpina savaisiais, ypač savo namiškiais, yra išsižadėjęs tikėjimo ir blogesnis už netikintį.  Į sąrašą tebūna įtraukta našlė, kuriai ne mažiau kaip šešiasdešimt metų, kuri buvo vieno vyro žmona, 10  garsėja kilniais darbais: jei išaugino vaikus, jei buvo svetinga, jei plovė šventiesiems kojas, jei padėjo vargo prispaustiesiems, jei buvo atsidėjusi visokiam geram darbui. 11  O jaunesnių našlių į sąrašą netrauk, — kai sukilusios aistros stoja tarp jų ir Kristaus, jos trokšta ištekėti 12  ir tampa smerktinos, nes nepaiso anksčiau duoto pasižadėjimo. 13  Sykiu jos išmoksta dykinėti, vaikštinėti iš namų į namus, — ne tik dykinėti, bet ir apkalbinėti, kištis į kitų reikalus, šnekėdamos tai, ko joms nederėtų. 14  Todėl noriu, kad jaunesnės našlės ištekėtų, gimdytų vaikus, rūpintųsi namais ir neduotų priešininkui pagrindo piktai kalbėti. 15  Mat kai kurios jau nuklydo paskui Šėtoną. 16  Jei kuri tikinti moteris turi našlaujančių giminaičių, tegul jomis pasirūpina, kad bendruomenė nebūtų apsunkinama ir galėtų padėti tikroms našlėms. 17  Gerai vadovaujantys vyresnieji tebūna laikomi vertais dvigubos pagarbos, ypač tie, kurie pluša skelbdami žodį ir mokydami. 18  Raštas juk sako: „Neužrišk snukio kuliančiam jaučiui“, taip pat: „Darbininkas vertas savo užmokesčio.“ 19  Skundo prieš vyresnįjį nepriimk, nebent būtų du ar trys liudininkai. 20  Tuos, kurie daro nuodėmę, drausmink visų akivaizdoje, kad ir kiti bijotų. 21  Dievo, Kristaus Jėzaus ir išrinktųjų angelų akivaizdoje įpareigoju tave laikytis šių nurodymų be išankstinio nusistatymo, be jokio šališkumo. 22  Niekam skubotai neuždėk rankų, prie svetimų nuodėmių neprisidėk; saugok save tyrą. 23  Negerk vien vandens — vartok ir šiek tiek vyno dėl savo skrandžio ir dažnų negalavimų. 24  Kai kurių žmonių nusidėjimai yra visiems akivaizdūs ir iškart užtraukia pasmerkimą, o kitų išaiškėja vėliau. 25  Taip ir geri darbai visiems akivaizdūs, o jeigu tokie ir nėra, likti paslėpti jie negali.

Išnašos