Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija internete | ŠVENTASIS RAŠTAS. „NAUJOJO PASAULIO“ VERTIMAS

1 Korintiečiams 14:1–40

14  Veržkitės į meilę, tačiau uoliai siekite ir dvasios dovanų, labiausiai pranašavimo.  Kas kalba kokia nors kalba, ne žmonėms kalba, bet Dievui, nes niekas nesupranta, o juk jis iš dvasios kalba slėpinius.  O kas pranašauja, kalba tai, kas žmones ugdo, drąsina ir guodžia.  Kas kalba kokia nors kalba, ugdo save, o kas pranašauja, ugdo bendruomenę.  Norėčiau, kad jūs visi kalbėtumėte kalbomis, bet būtų dar geriau, kad pranašautumėte. Tas, kuris pranašauja, yra didesnis už tą, kuris kalbomis kalba, nebent pastarasis ir verstų, kad bendruomenė būtų ugdoma.  Jei dabar, broliai, atvykčiau pas jus ir kalbėčiau kalbomis, ką gera jums duočiau, jeigu nekalbėčiau jums apie jokį apreiškimą, žinojimą, jokią pranašystę ar mokymą?  Tas pats su negyvais daiktais, išduodančiais garsą, tarkim, fleita ar lyra. Jei neišduotų skirtingo aukščio garsų, kaip būtų galima atpažinti, kas tąja fleita ar lyra grojama?  Ir jeigu trimitas išduotų neaiškų garsą, kas gi rengtųsi į mūšį?  Taip ir su jumis, — jeigu jūsų liežuvis netars suprantamų žodžių, kaip kiti sužinos, kas sakoma? Jūs kalbėsite vėjams. 10  Kad ir kiek įvairių kalbų pasaulyje būtų, nė viena nėra be reikšmės. 11  Taigi jei nesuprasiu reikšmės to, kas sakoma, kalbančiam būsiu barbaras* ir tas kalbantis bus barbaras man. 12  Taip ir su jumis, — jeigu jau trokšte trokštate dvasios dovanų, siekite būti jų gausūs dėl bendruomenės ugdymo*. 13  Todėl tas, kuris kalba kokia nors kalba, tesimeldžia, kad galėtų ir versti. 14  Juk man meldžiantis kalbà, meldžiasi manoji dvasios dovana, tačiau mano protas yra bevaisis. 15  Tai ką daryti? Melsiuosi iš dvasios dovanos, bet melsiuosi ir protu. Giedosiu gyrių iš dvasios dovanos, bet giedosiu ir protu. 16  Jei kalbėsi gyrių iš dvasios dovanos, kaipgi tarp jūsų sėdintis paprastas žmogus ištars „amen“ tavo padėkai? Jis juk nesupranta, ką tu sakai. 17  Tiesa, tu dėkoji puikiai, bet tas žmogus nėra ugdomas. 18  Aš, dėkui Dievui, kalbu daugiau kalbų negu jūs visi. 19  Vis dėlto bendruomenėje verčiau ištarsiu penkis žodžius savo protu, kad kitus pamokyčiau, negu dešimt tūkstančių žodžių kokia nors kalba. 20  Broliai, netapkite vaikai nuovokumu — būkite mažyliai blogybe, o nuovokumu tapkite suaugę. 21  Įstatyme parašyta: „‘Kalbėsiu šiai tautai svetimšalių kalbomis ir svetimųjų lūpomis, tačiau net ir tada jie manęs neklausys’, — sako Jehova.“ 22  Taigi, kalbos yra ženklas ne tikintiems, bet netikintiems, o pranašavimas yra ne netikintiems, bet tikintiems. 23  Tad jei visai bendruomenei susirinkus draugėn visi kalbėtų kalbomis ir įeitų paprastų žmonių ar netikinčiųjų, argi jie nesakytų, kad jūs išprotėję? 24  O jeigu visi pranašautų, tai įėjęs koks netikintis ar paprastas žmogus būtų visų sudrausmintas, visų ištirtas, 25  jo širdies paslaptys atsiskleistų ir jis, puolęs veidu žemėn, pagarbintų Dievą pareikšdamas: „Dievas tikrai yra tarp jūsų.“ 26  Tad ką reikėtų daryti, broliai? Kai susieinate, vienas turi psalmę, kitas pamokymą, kitas apreiškimą, kitas svetimos kalbos dovaną, dar kitas — vertimo. Viskas tebūna ugdymui. 27  Jei kas kalba kokia nors kalba, tekalba du, daugiausia trys, ir pakaitom, o vienas tegul verčia. 28  Bet jeigu vertėjo nėra, tegul anas bendruomenėje tyli ir tekalba sau ir Dievui. 29  Taip pat tegul kalba du ar trys pranašai, o kiti tegul gilinasi į prasmę. 30  O jei kas kitas ten sėdintis gautų apreiškimą, tegul pirmesnis nutyla. 31  Juk jūs visi galite pranašauti po vieną, kad visi pasimokytų ir būtų padrąsinti. 32  Pranašų dvasinės dovanos turi būti pranašams pavaldžios. 33  Mat Dievas nėra netvarkos Dievas, bet ramybės. Kaip ir visose šventųjų bendruomenėse, 34  moterys bendruomenėse tegul tyli, joms kalbėti neleidžiama. Jos tebūna klusnios, kaip ir Įstatymas sako. 35  O jeigu jos nori ką nors išsiaiškinti, tepasiklausia namie savo vyrų, nes moteriai negarbinga kalbėti bendruomenėje. 36  Ar Dievo žodis išėjo iš jūsų? Ar tik jus vienus jis pasiekė? 37  Jei kas mano esąs pranašas ar apdovanotas dvasia, jis turėtų pripažinti, jog tai, ką jums rašau, yra Viešpaties įsakymas. 38  O kas nenori to žinoti, tas ir nežinos. 39  Taigi, mano broliai, uoliai siekite pranašavimo, bet nedrauskite ir kalbomis kalbėti. 40  Tik viskas tegul vyksta padoriai ir tvarkingai.

Išnašos

Žr. Rom 1:14 išnašą.
Pažod. „statymo“.