Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

1 Korintiečiams 1:1–31

1  Paulius, Dievo valia pašauktas Jėzaus Kristaus apaštalas, ir brolis Sostenas —  Dievo bendruomenei Korinte, pašventintiesiems Kristuje Jėzuje, pašauktiesiems šventiesiems, drauge su visais, kurie visur šaukiasi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo — jų Viešpaties ir mūsų.  Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus.  Aš nuolat dėkoju už jus Dievui dėl Dievo malonės, suteiktos jums Kristuje Jėzuje,  kad jame esate viskuo praturtinti, visa žodžio galia ir visu pažinimu,  ir kad liudijimas apie Kristų jumyse įsitvirtino.  Dėl to jūs, laukte laukiantys mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus apsireiškimo, nestokojate jokios dovanos.  Jis ir stiprins jus iki galo, kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus dieną būtumėte nepriekaištingi.  Ištikimas yra Dievas, pašaukęs jus į bendrystę su jo Sūnumi Jėzumi Kristumi, mūsų Viešpačiu. 10  Raginu jus, broliai, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu: visi vienaip kalbėkite ir tenebūna tarp jūsų susiskaldymų, bet būkite tobulai suvienyti vienokios galvosenos ir vienokio nusistatymo. 11  Mat kai kurie iš Chlojės namų man pranešė apie jus, mano broliai, kad tarp jūsų yra nesutarimų. 12  Turiu omenyje, kad jūs kiekvienas sakote: „Aš tai esu Pauliaus“, „o aš — Apolo“, „o aš — Kefo“, „o aš — Kristaus“. 13  Kristus tapo padalytas! Negi Paulius buvo už jus prie stulpo prikaltas? Ar Pauliaus vardu buvote pakrikštyti? 14  Esu dėkingas, kad aš nė vieno iš jūsų nepakrikštijau, išskyrus Krispą ir Gajų, 15  taigi niekas negali sakyti, kad buvote pakrikštyti mano vardu. 16  Tiesa, dar pakrikštijau Stefano namus. O dėl kitų tai nežinau, ar dar kurį pakrikštijau. 17  Kristus juk siuntė mane ne krikštyti, o gerosios naujienos skelbti, — bet ne žodžio išmintimi, kad Kristaus kančių stulpas nepasidarytų bereikšmis. 18  Mat einantiems į pražūtį žodis apie kančių stulpą atrodo kvailystė, o mums, einantiems į išgelbėjimą, jis yra Dievo galybė. 19  Juk parašyta: „Sunaikinsiu išmintingųjų išmintį, atmesiu protingųjų protą.“ 20  Kur išminčius? Kur Raštų žinovas? Kur šios santvarkos įrodinėtojas? Ar Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailyste? 21  Kadangi, pagal Dievo išmintingą sutvarkymą, pasaulis savo išmintimi Dievo nepažino, Dievas mielai ėmėsi skelbiamos žinios kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. 22  Žydai reikalauja ženklų, graikai ieško išminties, 23  bet mes skelbiame prikaltą prie stulpo Kristų, kas žydams yra papiktinimas, o kitataučiams kvailystė; 24  o pašauktiesiems, tiek žydams, tiek graikams, Kristų skelbiame kaip Dievo galybę ir Dievo išmintį. 25  Mat iš Dievo ateinanti kvailystė už žmones išmintingesnė, ir iš Dievo ateinanti silpnybė už žmones stipresnė. 26  Jūs gi matote, broliai, koks jūsų pašaukimas: nedaug tarp jūsų, kūniškai vertinant, išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. 27  Bet Dievas išsirinko, kas pasaulio požiūriu kvaila, kad sugėdintų išmintinguosius; Dievas išsirinko, kas pasaulio požiūriu silpna, kad sugėdintų stipriuosius. 28  Ir kas pasaulio požiūriu žemos kilmės, kas paniekinta, ko nėra, Dievas išsirinko, kad niekais paverstų tai, kas yra, 29  ir kad joks žmogus Dievo akivaizdoje nesigirtų. 30  Jo dėka jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris tapo mums išmintimi nuo Dievo, taip pat teisumu, pašventinimu ir išpirkimu, 31  kad būtų, kaip parašyta: „Kas giriasi, tesigiria Jehova*.“

Išnašos

Žr. 1 priedą.