Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

86 PAMOKA

Jėzus prikėlė Lozorių

Jėzus prikėlė Lozorių

Betanijoje gyveno trys artimi Jėzaus draugai – Lozorius ir dvi jo sesės Marija ir Morta. Vieną dieną, kai Jėzus buvo kitapus Jordano upės, Marija ir Morta pasiuntė jam skubią žinią: „Lozorius sunkiai serga. Prašome, kuo greičiau ateik!“ Bet Jėzus eiti neskubėjo. Tik po dviejų dienų savo mokiniams jis pasakė: „Keliaukime į Betaniją. Lozorius miega, ir aš einu jo pažadinti.“ Apaštalai atsakė: „Jei Lozorius miega, greitai pasveiks.“ Tada Jėzus pasakė jiems tiesiai: „Lozorius mirė.“

Kai Jėzus atkeliavo į Betaniją, Lozorius gulėjo kape jau keturias dienas. Paguosti Mortos ir Marijos buvo susirinkę labai daug žmonių. Išgirdusi, kad atėjo Jėzus, Morta nuskubėjo jo pasitikti. Ji pasakė: „Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs.“ Jėzus jai tarė: „Tavo brolis vėl gyvens. Ar tiki tuo, Morta?“ „Tikiu, kad jis prisikels per prisikėlimą“, – atsakė ši. Tada Jėzus jai pasakė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas.“

Po to Morta nuėjo pas Mariją ir pranešė: „Atėjo Jėzus.“ Marija nubėgo pas Jėzų, o žmonės nusekė jai iš paskos. Marija puolė Jėzui prie kojų ir negalėdama sulaikyti ašarų pasakė: „Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mūsų brolis vis dar būtų gyvas!“ Matydamas graudžias jos ašaras, Jėzus apsiverkė. Pastebėję, kad Jėzus verkia, žmonės kalbėjo: „Jis tikrai Lozorių mylėjo.“ Bet kai kurie sakė: „Kodėl jis negalėjo išgydyti savo draugo?“ Ką Jėzus darys?

Jėzus nuėjo prie kapo. Kapo anga buvo užrista dideliu akmeniu. Jėzus paliepė: „Nuriskite akmenį.“ Morta pasakė: „Bet jau ketvirta diena! Jau dvokia.“ Vis dėlto žmonės akmenį nurito. Jėzus meldėsi: „Tėve, dėkoju, kad mane išklausei. Aš žinau, kad tu visada mane išklausai, bet sakau tai, kad visi šie žmonės žinotų, jog tu mane siuntei.“ Tada jis garsiu balsu sušuko: „Lozoriau, išeik!“ Įvyko kai kas nuostabaus: Lozorius išėjo iš kapo! Kadangi jis buvo apvyniotas aprišalais, Jėzus paliepė: „Atraišiokite jį ir leiskite jam eiti.“

Tai pamatę, daugelis žmonių įtikėjo Jėzų. Bet kai kurie nuėję viską papasakojo fariziejams. Nuo to laiko fariziejai norėjo nužudyti abu – ir Jėzų, ir Lozorių. Vienas iš dvylikos apaštalų – Judas Iskarijotas – slapčia nuėjo pas fariziejus ir paklausė: „Kiek man sumokėsite, jei padėsiu jį suimti?“ Jie susitarė duoti jam 30 sidabrinių, ir Judas ėmė ieškoti progos išduoti Jėzų fariziejams.

„Mūsų Dievas yra Dievas, kuris mus gelbsti. Jehova, Visavaldis, nutiesia kelią iš mirties“ (Psalmyno 68:20).