Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kas yra ugnies ežeras? Ar tai tas pats, kas pragaras arba Gehena?

Kas yra ugnies ežeras? Ar tai tas pats, kas pragaras arba Gehena?

Ugnies ežeras, dar vadinamas Gehena, yra amžino sunaikinimo simbolis. Tai nėra tas pats, kas pragaras, nes šis žodis iš tikrųjų reiškia kapą, arba simbolinę buveinę, į kurią nueina mirusieji.

Ežeras ne tiesiogine prasme

Penkios Biblijos eilutės, kur minimas „ugnies ežeras“, rodo, jog tai – simbolis, o ne ežeras tiesiogine to žodžio prasme (Apreiškimo 19:20; 20:10, 14, 15; 21:8). Į šį ežerą bus įmesti:

  • Velnias (Apreiškimo 20:10). Kadangi tai yra dvasinė būtybė, ugnis jam nieko negali padaryti (Išėjimo 3:2; Teisėjų 13:20).

  • Mirtis (Apreiškimo 20:14). Tai ne kažkas materialaus, o neveiklumo būsena, arba gyvybės nebuvimas (Mokytojo 9:10). Taigi mirtis negali būti sudeginta tiesiogine prasme.

  • „Žvėris“ ir „netikras pranašas“ (Apreiškimo 19:20). Kadangi tai – simboliai, argi nebūtų logiška manyti, kad ežeras, į kurį jie įmetami, taip pat yra simbolinis? (Apreiškimo 13:11, 12; 16:13)

Amžino sunaikinimo simbolis

Biblijoje teigiama, jog ugnies ežeras – „tai antroji mirtis“ (Apreiškimo 20:14; 21:8). Pirmoji mirtis, apie kurią rašoma Biblijoje, yra Adomo nuodėmės pasekmė. Iš šios mirties žmogus gali būti prikeltas; galiausiai Dievas pirmąją mirtį panaikins (1 Korintiečiams 15:21, 22, 26).

Patekus į simbolinį ugnies ežerą išsigelbėti nėra jokios vilties.

Ugnies ežeras simbolizuoja kitokią – antrąją – mirtį. Nors tai irgi yra visiško neveiklumo būsena, antroji mirtis nuo pirmosios skiriasi tuo, kad Biblijoje nieko nerašoma apie galimybę iš jos būti prikeltam. Pavyzdžiui, Biblijoje sakoma, kad Jėzus turi „mirties ir pragaro raktus“, ir tai rodo, jog jis turi galią išvaduoti žmones iš mirties, kurią užtraukė Adomo nuodėmė (Apreiškimo 1:18; 20:13, Brb). Tačiau nei Jėzus, nei kas kitas neturi raktų nuo ugnies ežero, kuris simbolizuoja amžiną bausmę visiškai sunaikinant (2 Tesalonikiečiams 1:9).

Gehena pažodine prasme – Hinomo slėnis

Gehena (graikų kalba geenna) Biblijoje paminėta 12 kartų. Kaip ir ugnies ežeras tai reiškia amžiną sunaikinimą. Nors kai kuriuose Biblijos vertimuose šis žodis išverstas „pragaras“, iš tikrųjų Gehena nėra tas pats, kas pragaras, kuris hebrajų kalba vadinamas šeʼōl, graikų kalba – haidēs.

Hinomo slėnis

Žodis „Gehena“ pažodine prasme – „Hinomo slėnis“, kuris buvo už Jeruzalės sienos. Bibliniais laikais miesto gyventojai tą slėnį buvo pavertę sąvartynu. Ten ugnis niekada neužgesdavo; ko neįveikdavo ugnis, suėsdavo kirmėlės.

Jėzus apie Geheną kalbėjo kaip apie visiško sunaikinimo simbolį (Mato 23:33). Jis pasakė, jog Gehenoje „kirmėlė nemiršta ir ugnis negesinama“ (Morkaus 9:47, 48). Tai buvo aliuzija į Hinomo slėnį, taip pat į pranašystę, užrašytą Izaijo 66:24, kur skaitome: „Jie išeis pasižiūrėti lavonų tų, kurie maištavo prieš mane; kirminas juose nemirs, jų ugnis niekada nebus užgesinta.“ Taigi Jėzaus iliustracija reiškia ne kankinimą, o amžiną sunaikinimą. Kirmėlės ir ugnis ryja lavonus, o ne gyvus žmones.

Biblijoje niekur nekalbama apie sugrįžimą iš Gehenos. Tiek „ugnies ežeras“, tiek „ugningoji Gehena“ reiškia visišką, arba amžiną, sunaikinimą (Apreiškimo 20:14, 15; 21:8; Mato 18:9).

Kaip suprasti frazę „kankinami dieną naktį, per amžių amžius“?

Jei ugnies ežeras yra sunaikinimo simbolis, kodėl Biblijoje rašoma, kad Velnias, žvėris ir netikras pranašas „bus kankinami dieną naktį, per amžių amžius“? (Apreiškimo 20:10) Apsvarstykime keturias priežastis, kodėl tai nereiškia, kad jie bus kankinami tiesiogine prasme.

  1. Kad Velnias būtų kankinamas amžinai, jį reikėtų palikti gyvą. Tačiau Biblijoje rašoma, kad jis bus sunaikintas mirtimi, taigi nebeegzistuos (Hebrajams 2:14).

  2. Amžinasis gyvenimas – ne bausmė, o Dievo dovana (Romiečiams 6:23).

  3. Žvėris ir netikras pranašas yra tik simboliai, todėl negali būti kankinami tiesiogine prasme.

  4. Kaip rodo Biblijos kontekstas, Velnio kankinimas simbolizuoja amžiną atskirtį, kitaip tariant, sunaikinimą.

Žodis „kankinimas“ Biblijoje gali reikšti ir „suvaržymą“. Pavyzdžiui, graikų kalbos žodis, reiškiantis „kankintojai“, Mato 18:34 daugelyje Biblijos vertimų išverstas „kalintojai“. Iš to akivaizdi sąsaja tarp žodžių „kankinimas“ ir „suvaržymas“. Panašiai Biblijos ištraukose Mato 8:29 ir Luko 8:30, 31 „kankinimas“ prilyginamas įmetimui į bedugnę, simbolinę visiško neveiklumo, arba mirties, vietą (Romiečiams 10:7; Apreiškimo 20:1, 3). Beje, Apreiškimo knygoje žodis „kankinti“ simboline prasme pavartotas net kelis kartus (Apreiškimo 9:5; 11:10; 18:7, 10).