Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kas yra prisikėlimas?

Kas yra prisikėlimas?

Biblijos graikiškojoje dalyje (dar vadinama Naujuoju Testamentu) minimas „prisikėlimas“ arba „prikėlimas“ yra atitikmuo graikų kalbos žodžio anastasis, kuris paraidžiui reiškia „pakilimas“ arba „atsistojimas iš naujo“. Kai asmuo prikeliamas, jis pakyla iš mirties ir vėl grįžta į gyvenimą toks, koks buvo iki mirties (1 Korintiečiams 15:12, 13).

Apie prikėlimą kalbama ir Biblijos hebrajiškojoje dalyje (dar vadinama Senuoju Testamentu), tik kitais žodžiais. Štai per pranašą Ozėją Dievas pažadėjo: „Aš išpirksiu juos iš mirusiųjų buveinės galios, išgelbėsiu nuo mirties“ (Ozėjo 13:14, K. Burbulio vertimas; Jobo 14:13–15; Izaijo 26:19; Danieliaus 12:2, 13).

Kur prikelti žmonės gyvens? Kai kurie žmonės prikeliami gyventi danguje, kur drauge su Kristumi bus karaliai (2 Korintiečiams 5:1; Apreiškimo 5:9, 10). Toks prikėlimas Biblijoje vadinamas „pirmuoju prikėlimu“ ir „ankstyvuoju prisikėlimu“, ir tai rodo, kad vėliau bus dar vienas, kitoks prikėlimas (Apreiškimo 20:6; Filipiečiams 3:11). Žmonės, kurie prisikels vėliau, gyvens žemėje (Psalmyno 37:29).

Kaip prikėlimas vyks? Dievas suteikė Jėzui galią prikelti mirusiuosius (Jono 11:25). Jėzus atgaivins visus „esančius kapuose“ – grąžins jiems buvusius asmenybės ir charakterio bruožus, prisiminimus (Jono 5:28, 29). Tie, kas prikeliami gyventi danguje, gauna dvasinį kūną, o prikeltieji gyventi žemėje gaus sveiką fizinį kūną (Izaijo 33:24; 35:5, 6; 1 Korintiečiams 15:42–44, 50).

Kokie žmonės bus prikelti? Biblijoje rašoma, kad „bus tiek teisiųjų, tiek neteisiųjų prisikėlimas“ (Apaštalų darbų 24:15). Teisieji – tai Dievui ištikimi žmonės, tokie kaip Nojus, Sara, Abraomas (Pradžios 6:9; Hebrajams 11:11; Jokūbo 2:21). Prie neteisiųjų priskiriami žmonės, kurie nesilaikė Dievo įsakymų dėl to, kad neturėjo galimybės jų sužinoti.

Tačiau tie, kurie yra nepataisomai sugedę, prikelti nebus. Kai miršta, jie yra sunaikinami amžiams ir į gyvenimą negrįš (Mato 23:33; Hebrajams 10:26, 27).

Kada mirusieji prisikels? Biblijoje išpranašauta, kad prikėlimas dangiškajam gyvenimui vyks per Kristaus paruziją (buvimo čia laikotarpį), prasidėjusią 1914-aisiais (1 Korintiečiams 15:21–23). Kiti mirusieji bus prikeliami žemėje per Jėzaus Kristaus karaliavimo tūkstantmetį, kai čia bus rojus (Luko 23:43; Apreiškimo 20:6, 12, 13).

Kokį pagrindą turime tikėti prikėlimu? Biblijoje randame detalius pasakojimus apie devynis žmones, kurie buvo prikelti iš mirties. Kiekvienu atveju buvo liudininkų (1 Karalių 17:17–24; 2 Karalių 4:32–37; 13:20, 21; Luko 7:11–17; 8:40–56; Jono 11:38–44; Apaštalų darbų 9:36–42; 20:7–12; 1 Korintiečiams 15:3–6). Dėmesio ypač vertas vienas atvejis. Jėzus prikėlė Lozorių, kai šis buvo miręs jau keturias dienas, be to, šį stebuklą matė didžiulė minia (Jono 11:39, 42). To, kas įvyko, negalėjo paneigti net Jėzaus priešininkai, todėl tarėsi nužudyti ir Jėzų, ir Lozorių (Jono 11:47, 53; 12:9–11).

Skaitydami Bibliją matome, jog Dievas ir gali, ir nori prikelti mirusiuosius. Jo atmintis beribė, taigi apie kiekvieną asmenį, kurį ruošiasi prikelti, jis viską puikiai atsimena (Jobo 37:23; Mato 10:30; Luko 20:37, 38). Atėjus laikui Dievas panaudos savo galią ir su džiaugsmu grąžins mirusiuosius į gyvenimą. Iš kur tai žinome? Nes Biblijoje apie Kūrėją sakoma: „Tu ilgėsiesi savo rankų kūrinio“ (Jobo 14:15, vertė K. Burbulys).

Kas apie prikėlimą manoma klaidingai

Pramanas. Prisikėlimas yra sielos susijungimas su kūnu.

Faktas. Biblija moko, kad siela yra visas žmogus, o ne jo dalis, išliekanti po mirties (Pradžios 2:7; Ezechielio 18:4; K. Burbulio vertimas). Prikeltas asmuo ne sujungiamas su siela, bet sukuriamas iš naujo – vėl tampa gyva siela.

Pramanas. Kai kurie žmonės bus prikelti ir iškart sunaikinti.

Faktas. Biblijoje sakoma, kad tie, „kurie užsiėmė bjaurystėmis, prisikels, kad būtų nuteisti“ (Jono 5:29). Tačiau teisme bus žiūrima ne ką jie darė iki mirties, bet kaip gyveno po to, kai buvo prikelti. Jėzus apie tai sakė: „Mirusieji išgirs Dievo Sūnaus balsą, ir kurie išgirdo, gyvens“ (Jono 5:25). Jei prikeltas asmuo „išgirs“ Jėzaus balsą, tai yra paklus naujiems nurodymams, jo vardas bus įrašytas „gyvenimo knygoje“ (Apreiškimo 20:12, 13).

Pramanas. Prikeltas asmuo gaus tą patį kūną, kurį turėjo mirdamas.

Faktas. Po mirties kūnas sugenda ir suyra (Mokytojo 3:19, 20).