Rodyti straipsnį

Ką reiškia būti išgelbėtam?

Biblijos rašytojai žodžius „išgelbėti“ ir „išgelbėjimas“ kai kur pavartojo kalbėdami apie asmens išvadavimą iš pavojaus, apsaugojimą nuo žūties (Išėjimo 14:13, 14; Apaštalų darbų 27:20). Bet dažniausiai šiais žodžiais nusakomas išvadavimas iš nuodėmės (Mato 1:21). Kadangi nuodėmės pasekmė yra mirtis, tie, kas iš nuodėmės išgelbėjami, turi viltį gyventi amžinai (Jono 3:16, 17). *

Ką asmuo turi daryti, kad būtų išgelbėtas?

Kad būtų išgelbėtas, asmuo turi tikėti Jėzų ir tikėjimą parodyti klusnumu jo įsakymams (Apaštalų darbų 4:10, 12; Romiečiams 10:9, 10; Hebrajams 5:9).

Pasak Biblijos, darydami klusnumo darbus įrodome, kad mūsų tikėjimas yra gyvas (Jokūbo 2:24, 26). Bet svarbu suprasti, kad išgelbėjimo neįmanoma užsitarnauti. Išgelbėjimas yra „Dievo dovana“, jo malonė (Efeziečiams 2:8, 9).

Ar išgelbėjimą galima prarasti?

Taip. Štai asmuo, kuris skendo ir buvo išgelbėtas, gali vėl įkristi arba šokti į vandenį ir nuskęsti. Taip ir žmogus, kuris buvo išgelbėtas iš nuodėmės, gali nustoti daręs tikėjimo darbus ir išgelbėjimą prarasti. Todėl Biblijoje krikščionys yra skatinami „kovoti visomis išgalėmis už tikėjimą“ (Judo 3). Joje randame ir tokį paraginimą: „Toliau su baime ir drebėdami darbuokitės dėl savo išgelbėjimo“ (Filipiečiams 2:12).

Kas yra Gelbėtojas – Dievas ar Jėzus?

Iš Biblijos suprantame, kad pagrindinis Gelbėtojas yra Dievas (1 Samuelio 10:19; Izaijo 43:11; Titui 2:10; Judo 25). Biblijoje gelbėtojais vadinami ir žmonės, kuriuos Dievas siųsdavo vaduoti senovės Izraelio tautos (Nehemijo 9:27; Teisėjų 3:9, 15; 2 Karalių 13:5). * Kadangi iš nuodėmės galime būti išgelbėti dėl Jėzaus Kristaus išpirkos, Biblijoje Jėzus irgi vadinamas Gelbėtoju (Apaštalų darbų 5:31; Titui 1:4). *

Ar išgelbėti bus visi žmonės?

Ne. Kai kurie žmonės nebus išgelbėti (2 Tesalonikiečiams 1:9). Į klausimą „ar mažai bus išgelbėtų?“ Jėzus atsakė: „Iš visų jėgų stenkitės įeiti pro siaurąsias duris, nes sakau jums: daugelis mėgins įeiti, bet neįstengs“ (Luko 13:23, 24).

Klaidingos nuomonės apie visuotinį išgelbėjimą

Klaidinga nuomonė. Apie visuotinį išgelbėjimą mokoma 1 Korintiečiams 15:22, kur sakoma, kad „Kristuje visi bus atgaivinti“.

Faktas. Šios eilutės kontekste kalbama apie prikėlimą (1 Korintiečiams 15:12, 13, 20, 21, 35). Taigi pasakymas „Kristuje visi bus atgaivinti“ taikomas tiems, kas per Jėzų Kristų bus prikelti (Jono 11:25).

Klaidinga nuomonė. Apie visuotinį išgelbėjimą mokoma Titui 2:11, kur paminėta Dievo malonė, „teikianti visiems žmonėms išgelbėjimą“.

Faktas. Graikiškas žodis, šioje eilutėje išverstas „visiems“, dar gali reikšti „visokiems, įvairiems“. * Taigi Titui 2:11 užrašytais žodžiais norima pasakyti, kad Dievas išgelbėjimą teikia visokiems žmonėms – žmonėms „iš visų tautų, giminių, genčių ir kalbų“ (Apreiškimo 7:9, 10).

Klaidinga nuomonė. Apie visuotinį išgelbėjimą mokoma 2 Petro 3:9, kur pasakyta, jog Dievas „nenori, kad kuris nors pražūtų“.

Faktas. Dievas nori, kad žmonės būtų išgelbėti, bet nė vieno neverčia daryti to, kas būtina išgelbėjimui. Jo teismo diena kartu bus ir „bedievių žmonių pražūties diena“ (2 Petro 3:7).

^ pstr. 2 Nors Biblijoje sakoma, kad žmogus jau yra išgelbėtas, išvadavimas iš nuodėmės ir mirties bus ateityje (Efeziečiams 2:5; Romiečiams 13:11).

^ pstr. 9 Nurodytose Biblijos eilutėse kai kurie vertėjai pavartojo ne žodį „gelbėtojas“, o „vaduotojas“, „išlaisvintojas“, „vadas“. Tačiau originaliame hebrajiškame Biblijos tekste kalbant apie gelbėtojus žmones vartojamas tas pats žodis, kaip ir ištraukose, kuriose gelbėtoju vadinamas Dievas Jehova (Psalmyno 7:11 [7:10]).

^ pstr. 9 Jėzaus vardas yra kilęs iš hebrajiško vardo Jehošua, reiškiančio „Jehova yra išgelbėjimas“.

^ pstr. 16 Žiūrėkite Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Tas pats graikiškas žodis pavartotas ir Mato 5:11. Čia Jėzus pasakė, kad apie jo sekėjus žmonės kalba „visokias piktas melagystes“.