Kaip rašoma paskutinėje Biblijos knygoje, skaičius 666 yra iš jūros išnirusio žvėries su septyniomis galvomis ir dešimčia ragų skaičius, arba vardas (Apreiškimo 13:1, 17, 18). Šis žvėris vaizduoja pasaulio politinę sistemą, kuri valdo „visas gimines, gentis, kalbas ir tautas“ (Apreiškimo 13:7). Vardas 666 rodo, kad ši politinė sistema Dievo akyse yra visiškai nevykusi. Kodėl?

Vardas nėra bereikšmis. Dievo duoti vardai turi prasmę. Pavyzdžiui, Abromui, kurio vardas reiškia „tėvas išaukštintas“, Dievas davė vardą Abraomas, reiškiantį „tėvas tautų daugybės“, nes pažadėjo padaryti jį daugelio tautų tėvu (Pradžios 17:5, išnaša). Taip pat ir žvėrį vardu 666 Dievas pavadino dėl tam tikrų jo ypatybių.

Šeši reiškia netobulumą. Biblijoje skaičiai dažnai turi simbolinę prasmę. Septyni paprastai reiškia visybę arba tobulumą. Šeši yra vienu skaičiumi mažiau už septynis, tad gali reikšti kažką, kas Dievo akyse yra neišbaigta ar su trūkumais, taip pat kas susiję su Dievo priešais (1 Metraščių 20:6; Danieliaus 3:1).

Trys kartai – pabrėžimui. Biblijoje koks nors dalykas neretai pabrėžiamas pakartojant jį tris kartus (Apreiškimo 4:8; 8:13). Taigi vardas 666 labai aiškiai parodo, kad žmonių sukurtas politines sistemas Dievas laiko niekam tikusiomis. Jos nepajėgia suteikti ilgalaikės taikos ir saugumo – tai padarys tik Dievo Karalystė.

Žvėries žymė

Biblijoje sakoma, kad žmonės leisis paženklinami „žvėries žyme“, nes susižavėję paskui jį seks, netgi garbins (Apreiškimo 13:3, 4; 16:2). Jie tai darys šlovindami savo šalį, jos simbolius ir karinę galią. Viename religijos žinyne sakoma: „Šių dienų pasaulyje vyraujančia religijos forma tapo nacionalizmas“ (The Encyclopedia of Religion).

Kaip suprasti, kad žmonės žvėries žyme paženklinami dešinėje rankoje arba kaktoje? (Apreiškimo 13:16) Kalbėdamas apie savo įsakymus Dievas izraelitams pasakė: „Prisiriškite [juos] kaip ženklą prie rankos ir prisitvirtinkite kaip žymę ant kaktos“ (Pakartoto Įstatymo 11:18). Tai nereiškė, kad izraelitai turėjo nešioti Dievo įsakymus ant rankos ir kaktos; jie tiesiog turėjo vadovautis jais savo gyvenime – atitinkamai elgtis ir mąstyti. Panašiai ir žvėries žymė nėra tatuiruotė „666“ ar kitoks regimas ženklas, o tiesiog reiškia, kad žmogus leidžia politinei sistemai užvaldyti jo gyvenimą. Žmonės, priimantys žvėries žymę, tampa Dievo priešininkais (Apreiškimo 14:9, 10; 19:19–21).