Didysis suspaudimas – tai laikotarpis, kuriuo žmoniją prispaus dar neregėti vargai. Biblijoje išpranašauta, kad didysis suspaudimas užeis „paskutinėmis dienomis“, arba „pabaigos metu“ (2 Timotiejui 3:1; Danieliaus 12:4). Suspaudimas bus toks, „kokio nėra buvę nuo Dievo sukurtos kūrinijos pradžios ligi šiolei ir kokio daugiau nebebus“ (Morkaus 13:19; Danieliaus 12:1; Mato 24:21, 22).

Įvykiai didžiojo suspaudimo metu

  • Sunaikinama klaidinga religija. Visas klaidingas religijas ištiks staigi pražūtis (Apreiškimo 17:1, 5; 18:9, 10, 21). Jas užpuls politinės galybės, veikiančios per Jungtines Tautas. Tokių veiksmų imtis paskatins Dievas (Apreiškimo 17:3, 15–18). *

  • Užpuolama teisingoji religija. Tautų aljansas, kuris Ezechielio regėjime vadinamas Gogu iš Magogo krašto, kėsinsis išnaikinti teisingosios religijos išpažinėjus. Bet Dievas savo garbintojus apsaugos (Ezechielio 38:1, 2, 9–12, 18–23).

  • Teisiami žemės gyventojai. Jėzus teis visą žmoniją ir „atskirs žmones vienus nuo kitų, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių“ (Mato 25:31–33). Koks bus nuosprendis, priklausys nuo to, kaip asmuo elgėsi su Jėzaus broliais, valdysiančiais su juo danguje, – rėmė juos ar ne (Mato 25:34–46).

  • Surenkami tie, kas valdys Dievo Karalystę. Ištikimi Dievo garbintojai, kuriuos Kristus išsirinko bendravaldžiais, baigs gyvenimą žemėje ir prisikels gyventi danguje (Mato 24:31; 1 Korintiečiams 15:50–53; 1 Tesalonikiečiams 4:15–17).

  • Armagedonas. Šis „didžiosios Visagalio Dievo dienos karas“ dar yra vadinamas „Jehovos diena“ (Apreiškimo 16:14, 16; Izaijo 13:9; 2 Petro 3:12). Tie, kas susilauks nepalankaus Kristaus nuosprendžio, bus sunaikinti (Sofonijo 1:18; 2 Tesalonikiečiams 1:6–10). Kartu pražus ir politinė pasaulio santvarka, kuri Biblijoje vaizduojama kaip septyngalvis žvėris (Apreiškimo 19:19–21).

Įvykiai praėjus didžiajam suspaudimui

  • Įkalinamas Šėtonas ir jo demonai. Galingas angelas įmes Šėtoną ir jo demonus į bedugnę – jie bus visiško neveiklumo būsenoje, tarsi mirę (Apreiškimo 20:1–3). Šėtonas perkeltine prasme bus uždarytas į kalėjimą ir nebegalės daryti žalingos įtakos kitiems (Apreiškimo 20:7).

  • Prasideda tūkstantmetis Kristaus karaliavimas. Įsiviešpatavus Dievo Karalystei, ateis nuostabūs laikai (Apreiškimo 5:9, 10; 20:4, 6). „Milžiniška minia“ žmonių, pergyvenusių didįjį suspaudimą, savo akimis išvys, kaip prasideda tūkstantmetis Kristaus karaliavimas (Apreiškimo 7:9, 14; Psalmyno 37:9–11).

^ pstr. 4 Apreiškimo knygoje klaidinga religija vaizduojama kaip Didžioji Babelė ir didžioji paleistuvė (Apreiškimo 17:1, 5). Skaisčiai raudonas žvėris, sunaikinsiąs Didžiąją Babelę, simbolizuoja tarptautinę organizaciją. Jos paskirtis – suvienyti pasaulį ir veikti visų tautų vardu. Iš pradžių ši organizacija vadinosi Tautų Sąjunga, o dabar – Jungtinių Tautų Organizacija.