Rodyti straipsnį

Biblijos eilučių paaiškinimai

Galbūt esate girdėjęs nemažai citatų iš Biblijos. Bet ar tikrai žinote, ką jos reiškia? Teisingai suprasti Biblijos ištraukas dažnai padeda kontekstas, istorinės, parašymo aplinkybės. Tyrinėjant Bibliją taip pat labai praverčia papildoma informacija išnašose ir gretinamosios nuorodos.

Pradžios 1:1. „Iš pradžių Dievas sukūrė dangų ir žemę“

Kokios dvi esminės tiesos atskleidžiamos šioje pirmoje Biblijos eilutėje?

Išėjimo 20:12. „Gerbk savo tėvą ir motiną“

Kodėl būtina taip elgtis, leidžia suprasti prie šio įsako pridėtas Dievo pažadas.

Jozuės 1:9. „Būk stiprus ir ryžtingas“

Ką turėtume daryti, kad būtume drąsūs ir ryžtingi?

Psalmyno 23:4. „Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus“

Kaip Dievas padeda savo tarnams juodžiausiomis jų gyvenimo akimirkomis?

Psalmyno 37:4. „Džiaukis iš širdies VIEŠPAČIU“

Šios psalmės žodžiai skatina mus įgyti išminties ir būti tokiais žmonėmis, kokiais mus nori matyti Dievas.

Psalmyno 46:10. „Būkite ramūs ir žinokite, kad aš esu Dievas“

Ar ši eilutė pagrindžia mokymą, kad bažnyčioje reikia laikytis rimties?

Patarlių 3:5, 6. „Nesiremk vien savo įžvalga“

Iš ko matysis, kad labiau kliaujamės Dievu, o ne savo paties supratimu?

Izaijo 40:31. „Tie, kurie deda viltis į Jehovą, atgaus jėgas“

Žmogus, kuris kliaujasi Dievo pagalba, Biblijoje palyginamas su dangun kylančiu ereliu.

Izaijo 41:10. „Nebijok – aš su tavimi“

Jehova tris kartus patikino savo ištikimus tarnus, kad juos palaikys.

Izaijo 42:8. „Aš esu VIEŠPATS“

Kokiu vardu Dievas pasivadino?

Jeremijo 29:11. „Aš žinau, ką esu sumanęs dėl jūsų“

Ar Dievas yra numatęs tikslią kiekvieno žmogaus ateitį?

Michėjo 6:8. „Nuolankiai eiti su savo Dievu“

Šioje eilutėje trimis glaustais teiginiais apibendrinama tai, ko Dievas iš mūsų tikisi.

Mato 6:33. „Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės“

Ar Jėzus norėjo pasakyti, kad krikščionims nereikia rūpintis pragyvenimu?

Mato 6:34. „Nesirūpinkite dėl rytojaus“

Jėzus nenorėjo pasakyti, kad neturėtume galvoti apie rytdieną, arba kurti ateities planų.

Morkaus 1:15. „Prisiartino Dievo Karalystė“

Perskaitykite Morkaus 1:15 įvairiuose Biblijos vertimuose. Pasidomėkite kontekstu, paskaitykite gretinamosiose nuorodose pateiktas eilutes. Sužinokite, ką ši Biblijos eilutė reiškia.

Jono 1:1. „Pradžioje buvo Žodis“

Ši eilutė atskleidžia kai ką reikšminga apie Jėzaus Kristaus gyvenimą iki jam ateinant į žemę.

Jono 3:16. „Dievas labai mylėjo pasaulį“

Kaip Dievas Jehova parodė, kad myli kiekvieną iš mūsų ir nori, kad gyventume amžinai?

Jono 14:6. „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“

Kodėl žmogus, tikintis Dievą, turi pripažinti ir Jėzų?

Jono 16:33. „Aš nugalėjau pasaulį!”

Jėzus patikina savo mokinius, kad jie gali likti ištikimi Dievui net per didžiausius išbandymus.

Romiečiams 5:8. „Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai“

Ar žmogus gali turėti artimą ryšį su Dievu, jei kasdien jam nusideda – pasiduoda polinkiui mąstyti ir elgtis priešingai jo nustatytoms normoms?

Romiečiams 10:13. Šauktis Viešpaties vardo

Dievas visiems žmonėms suteikia galimybę išsigelbėti ir gauti amžinojo gyvenimo dovaną, nesvarbu, kokios jie būtų tautybės, rasės ar socialinės padėties.

Romiečiams 15:13. „Vilties Dievas jus, gyvenančius tikėjimu, tepripildo visokių džiaugsmų ir ramybės“

Kaip džiaugsmas ir ramybė yra susiję su Dievo duota viltimi ir šventosios dvasios veikme?

Filipiečiams 4:6, 7. „Nieku per daug nesirūpinkite“

Kai žmogų prislegia rūpesčiai, vidinės ramybės jam gali suteikti malda.

Filipiečiams 4:13. „Aš visa pajėgiu dėka to, kuris mane stiprina“

Kas apaštalą Paulių stiprino ir ką jis turėjo omenyje sakydamas „visa pajėgiu“?

Hebrajams 11:1. „Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės“

Ką apaštalas Paulius rašė apie tikėjimą ir jo svarbą?