Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Asmens duomenų apsaugos politika

Asmens duomenų apsaugos politika

Jehovos liudytojų organizacija gerbia asmens teisę į privatumą, remdamasi Biblijos principais. Kad galėtų gerai pasirūpinti Jehovos liudytojų poreikiais ir tinkamai vykdyti religinę ir labdaringą veiklą, organizacija mato būtinybę atvirai komunikuoti ir rinkti asmens bei neskelbtinus asmens duomenis, taip pat būtinybę užtikrinti konfidencialumą ir reikiamą informacijos apsaugą (Patarlių 15:22; 25:9). Konfidencialumą laikome labai svarbiu dalyku (Patarlių 20:19).

Daug šalių, siekdamos užtikrinti asmens teisę į privatumą, išleido asmens duomenų apsaugos įstatymus. Dar prieš tokius įstatymus išleidžiant, Jehovos liudytojų organizacija ėmė gerbti asmens teisę į privatumą ir laikytis konfidencialumo. Kaip ir anksčiau Jehovos liudytojų organizacija ir toliau saugos gaunamą informaciją, ir šis įsipareigojimas išdėstomas šioje politikoje.

Politikos taikymo sritis

Ši politika taikytina visai Jehovos liudytojų organizacijai, kuriai atstovauja įvairiose šalyse įsikūrę filialai.

Asmens duomenų apsauga

Jehovos liudytojų organizacija visus asmens duomenis tvarko vadovaudamasi toliau išdėstytais principais.

 1. Asmens duomenys yra tvarkomi sąžiningai ir pagal įstatymus.

 2. Asmens duomenys yra renkami, tvarkomi ir naudojami tik religinei ir labdaringai Jehovos liudytojų veiklai vykdyti.

 3. Asmens duomenys yra nuolat tikslinami ir atnaujinami. Klaidos yra ištaisomos nedelsiant, kai tik organizacija apie jas sužino.

 4. Asmens duomenys yra saugojami ne ilgiau, nei to reikia organizacijos teisėtiems tikslams pasiekti.

 5. Deramas dėmesys skiriamas duomenų subjektų teisėms.

 6. Siekiant asmens duomenis apsaugoti nuo nesankcionuoto ar neteisėto atskleidimo, yra imamasi reikiamų techninių ir organizacinių priemonių. Visi kompiuteriuose saugomi asmens duomenys yra apsaugoti slaptažodžiais, kuriuos žino tik įgalioti asmenys. Biurų patalpos, kuriose kompiuteriai laikomi, yra rakinamos, ir į jas patekti gali tik įgaliotieji darbuotojai.

 7. Asmens duomenys nėra perduodami iš vieno filialo į kitą, nebent tai būtina religinei ir labdaringai Jehovos liudytojų organizacijos veiklai vykdyti. Su tokiu informacijos perdavimu sutinka visi, kas laisva valia nusprendžia Jehovos liudytojais tapti ir jais vadintis.

Duomenų subjekto teisės

 1. Visomis duomenų subjekto teisėmis į asmens bei neskelbtinų asmens duomenų apsaugą, koregavimą ar ištrynimą galima naudotis pagal šioje politikoje išdėstytą Jehovos liudytojų organizacijoje įsigaliojusią tvarką.

 2. Asmuo, pateikęs šiame skyrelyje numatytą prašymą, turi įrodyti savo asmens tapatybę.

 3. Duomenų subjektui norint savo asmens bei neskelbtinus asmens duomenis peržiūrėti, pakoreguoti ar ištrinti, organizacija prašymą sąžiningai apsvarsto atsižvelgdama tiek į asmens, norinčio savo duomenis peržiūrėti, pakoreguoti ar ištrinti, interesus, tiek į teisėtus organizacijos religinės veiklos interesus, pavyzdžiui, sprendžiama, ar tokio prašymo patenkinimas nepakenks organizacijos teisei į religijos laisvę ir tikėjimo išpažinimą.

 4. Organizacijoje įprasta neribotą laiką saugoti informaciją apie kiekvieno Jehovos liudytojo statusą. Tokią informaciją ištrynus būtų pažeidžiama organizacijos teisė išpažinti ir praktikuoti savo tikėjimą.

Teisė teikti skundą

Jei asmuo mano, kad buvo pažeistos jo teisės, jis gali pateikti skundą filialo komitetui parašydamas laišką. Tokį laišką su skundu asmuo turi išsiųsti per dvi savaites nuo tos dienos, kai buvo atlikti skundžiami veiksmai.