Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Metinio susirinkimo apžvalga

„Biblija — didžiulis turtas“

Metinio susirinkimo apžvalga

2013 metų spalio 5—6 dienomis Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania bendrijos 129-ojo metinio susirinkimo programą tiesiogiai Džersi Sičio (Naujojo Džersio valstija, JAV) suvažiavimų salėje arba internetu stebėjo 1 413 676 žmonės iš 31 šalies.

Programą vedė Jehovos liudytojų Vadovaujančiosios tarybos narys Gajus Pirsas. Jis sužadino dalyvių susidomėjimą, patikindamas, kad programoje bus atsakyta į svarbius biblinius klausimus, dar ryškiau nušvis Biblijos tiesa ir bus pateiktas „maistas reikiamu metu“ (Mato 24:45; Patarlių 4:18).

„Ekspozicija Jehovos šlovei.“

Vadovaujančiosios tarybos narys Markas Sandersonas papasakojo apie pagrindiniame biure Brukline (Niujorkas) surengtą parodą, pavadintą „Biblija ir Dievo vardas“. Joje akcentuojama, kokią svarbią vietą Dievo vardas užima tiek hebrajiškuosiuose, tiek krikščionių graikiškuosiuose raštuose. Be to, čia galima pamatyti daug senų laikų Biblijų, senovinių daiktų reprodukcijų, iš viduramžių likusių Biblijos puslapių.

Vieni vertingiausių eksponatų — puslapiai iš XVI amžiaus Biblijos anglų kalba; jos vertėjas Viljamas Tindalis čia pirmasis pavartojo Dievo vardą. Taip pat puslapis iš 1602 metais išleisto Biblijos vertimo į ispanų kalbą Reina-Valera, kuriame nuosekliai minimas Dievo vardas „Iehova“. Be to, eksponuojamas vertimas į anglų kalbą Great Bible (1549 m. leidimas); Elias’o Hutter’io dvylikakalbė Biblija (1599 m leidimas, dar vadinamas Nuremberg Polyglot) ir vadinamoji Ženevos Biblija (1603 m. leidimas). Visose jose yra Dievo vardas.

Brolis Sandersonas visus pakvietė į parodą tokiais žodžiais: „Meldžiame, kad [...] tai padėtų įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonėms pamilti tai, kas taip brangu mums, — Dievo Žodį, Bibliją, ir jo šlovingą vardą, Jehova.“

2014 metų citata.

Po to, kai Vadovaujančiosios tarybos narys Geritas Lėšas apžvelgė tos savaitės Sargybos bokšto studijų straipsnį, brolis Pirsas paskelbė 2014 metų citatą: „Teateina tavo karalystė“ (Mato 6:10). Nors ši Biblijos eilutė Jehovos liudytojams būtų tinkama bet kuriais metais, ji ypač reikšminga 2014-aisiais, nes tuomet sukanka šimtas metų, kai įkurta Karalystė danguje.

„Vertinga Jehovos dovana.“

Tada buvo parodytas vaizdo siužetas apie Biblijos vertimą New World Translation. Šį Jehovos liudytojų parengtą leidinį kai kurie laiko vienu geriausių Biblijos vertimų. Kai 1950 metais tarptautiniame kongrese „Teokratijos augimas“ Neitanas Noras pristatė šio vertimo pirmąjį tomą, į auditoriją kreipėsi žodžiais, kurie aktualūs ir šiandien: „Perskaitykite jį iki galo! Tyrinėkite! Padėkite tyrinėti kitiems, nes tai jiems padės šauktis Jehovos vardo!“

„Prisiminimų takais.“

Vadovaujančiosios tarybos narys Samuelis Herdas pristatė programos dalį, kurioje buvo iš anksto įrašytas interviu su keturiais JAV Betelio šeimos nariais, savo akimis regėjusiais šešių New World Translation tomų pristatymą 1950—1960 metais.

Eunice Timm papasakojo, kaip ji per krikščionių sueigas naudodavosi New World Translation. Sesė labai vertino gretinamąsias nuorodas, padedančias tyrinėti šventuosius raštus. Kadangi neštis į sueigas visus tomus buvo nepatogu, pasiimdavo tik tuos, kurių tuokart reikės, ir kišeninę King James Version Bibliją, jei būtų cituojamos kitos eilutės.

Naujasis Biblijos vertimas turėjo įtakos ir mūsų kalbai. Pavyzdžiui, Fred’as Rusk’as prisiminė, jog iki 1950-ųjų Betelio šeimos nariai melsdamiesi vartodavo frazes iš King James Version, kaip antai „teateinie tavo Karalystė“. Tačiau gavę New World Translation, jie atsisakė archaizmų ir maldose pradėjo vartoti šiuolaikinę kalbą.

John’ui Wischuk’ui didelį įspūdį padarė ne tik vertimo kokybė, bet ir „Naujojo pasaulio“ Biblijos vertimo komisijos nuolankumas. „Jie nenorėjo išgarsėti nei būdami gyvi, nei po mirties, nes šlovę troško atiduoti Jehovai“, — pasakė jis. Charles’as Molohan’as visų davusiųjų interviu jausmus išreiškė žodžiais: „New World Translation padėjo tiesai įsišaknyti širdyje ir sustiprino mūsų tikėjimą, kad galėtume padėti jį ugdytis ir kitiems.“

„Girdime juos kalbant apie didingus Dievo darbus mūsų kalbomis!“

(Apaštalų darbų 2:11) Džefris Džeksonas iš Vadovaujančiosios tarybos pasakė kalbą, kurios metu pristatė 2013 m. perredaguotą New World Translation vertimą. Kalbai pasibaigus, visi dalyviai, įskaitant kone visus programą stebėjusius internetu, galėjo gauti po vieną šios Biblijos egzempliorių.

Brolis Džeksonas atkreipė dėmesį, kad nuo to laiko, kai buvo išleistas New World Translation pirmas tomas, praėjo daugiau kaip 60 metų. Per tą laiką anglų kalba keitėsi, tačiau mūsų vertimo tikslas — ne. Dievo Žodį norime perteikti kuo tiksliau, neiškraipydami prasmės.

Nuo 2005-ųjų Vadovaujančioji taryba skiria ypatingą dėmesį tam, kad Biblija būtų išversta į kuo daugiau kalbų. Nuo tada skaičius kalbų, į kurias išleistas New World Translation, išaugo nuo 52 iki 121, ir šiuo metu verčiama dar į 45. Vertėjai neretai prašo paaiškinti tam tikrus žodžius ar frazes. Iki šiol užduota ir atsakyta į daugiau kaip 52 000 klausimų, ir daugeliu atveju buvo pastebėta, kad reikia peržiūrėti bei atnaujinti ir patį anglišką tekstą.

Pavyzdžiui, brolis Džeksonas pateikė pavyzdį iš 1 Samuelio 14:11, kur rašoma, kad Jehonatanas ir jo ginklanešys „pasirodė filistinų įgulai“. Ankstesniuose New World Translation leidimuose šioje eilutėje pavartotą frazę exposed themselves buvo galima suprasti ir taip, kad šie vyrai apsinuogino. Kad būtų išvengta dviprasmybės, perredaguotame leidime pavartota frazė revealed their presence. Panašiai Michėjo 2:6 anksčiau buvo išversta pažodžiui ir skambėjo maždaug taip: „Nebarstykite žodžių!“ Dabar ši eilutė išversta: „Liaukitės pranašavę!“

Prieš penkerius metus Vadovaujančioji taryba paskyrė komisiją peržiūrėti New World Translation. Jos darbo rezultatai dabar akivaizdūs. Peržiūrėta Biblija patraukli, lengvai skaitoma ir pakankamai patvari, kad neprarastų išvaizdos net nuolat naudojama. Brolis Džeksonas pranešė, jog ši Biblija anglų kalba netrukus bus išleista ir stambiu šriftu, ir kišeninio formato.

„Teisingai pateikiantis tiesos žodį.“

Vadovaujančiosios tarybos narys Stivenas Letas apžvelgė perredaguoto Biblijos vertimo priedus. Jo kalbos tema pagrįsta 2 Timotiejui 2:15. Šioje eilutėje pavartota frazė „teisingai pateikiantis“ pažodžiui reiškia „kirsti tiesiai“. „Dvasios kalaviju“ norime naudotis taip, kad jis kirstų tiesiai, arba visiškai tiksliai (Efeziečiams 6:17). Brolis Letas pademonstravo, kaip šie nauji Biblijos priedai gali mums padėti.

  1. Knyga prasideda skyriumi „Įvadas į Dievo Žodį“. Jame pacituotos Biblijos eilutės, kuriomis atsakoma į 20 klausimų apie pagrindinius Biblijos mokymus.

  2. Priede A apžvelgiami perredaguoto leidimo ypatumai, kaip antai stiliaus bei žodyno pakeitimai, Dievo vardo vartosena.

  3. Priedas B sudarytas iš 15 spalvotų skyrelių, kuriuose yra žemėlapiai bei diagramos. Tai padės studijuojant Bibliją asmeniškai ir mokant kitus.

  4. Prieš kiekvieną Biblijos knygą yra skyrelis „Knygos turinys“, pagal kurį skaitytojas gali lengvai susirasti reikiamą ištrauką. Šis skyrelis pakeičia ankstesniuose leidimuose buvusias puslapių antraštes.

  5. „Biblijos terminų žodynėlis“ trumpai apibrėžia šimtus Biblijoje vartojamų žodžių.

  6. Žodžių rodyklė“ labai sutrumpinta. Dabar joje pateikti tik dažniausiai skelbimo tarnyboje vartojami žodžiai ir Biblijos eilutės.

  7. Taip pat pateikiama mažiau gretinamųjų nuorodų kiekvieno puslapio viduriniame stulpelyje. Dabar čia rasite tik labiausiai reikalingas tarnyboje.

  8. Išnašose pateikti kai kurių žodžių galimi sinonimiški variantai, pažodinis vertimas, nuorodos.

JW Library.

Jungtinių Valstijų Jehovos liudytojų filialo komiteto narys John’as Ekrann’as pademonstravo naują JW Library programą skaitmeniniams įrenginiams: išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams. Naudojantis šia programa tampa prieinamas perredaguotas New World Translation leidimas ir dar penki kiti Biblijos vertimai. Nuo 2013 m. spalio 7 d. JW Library programą nemokamai galima atsisiųsti iš pagrindinių programėlių parduotuvių.

„Dievo Žodį išversti tiksliai perteikiant jo prasmę.“

Vadovaujančiosios tarybos narys Antonis Morisas paaiškino principus, kuriais vadovavosi „Naujojo pasaulio“ vertimo komisija rengdama naują Biblijos redakciją. Taikydama principą, užrašytą 1 Korintiečiams 14:8, 9, komisija stengėsi, kad Biblijos tekstas būtų lengvai suprantamas. Pataisytas tekstas, kur pažodinis vertimas galėjo būti suprastas klaidingai.

Pavyzdžiui, Pradžios 31:20 eilutė, išversta pažodžiui, skambėtų taip: „Jokūbas pavogė Labano širdį“. Tačiau šios hebrajiškos idiomos prasmė nuo angliškos skiriasi, todėl dabar New World Translation ši frazė skambėtų „Jokūbas apgavo Labaną“. Panašiai ir pažodžiui išversta 1 Korintiečiams 7:39 reikštų, kad žmona gali ištekėti už kito, vyrui „užmigus“. Kadangi Šventajame Rašte žodis „miegas“ kartais vartojamas kalbant apie mirtį, norint išvengti dviprasmybės, New World Translation pavartota frazė „jeigu vyras miršta“.

„Biblija buvo parašyta kasdiene paprastų žmonių — žemdirbių, piemenų, žvejų — kalba, — kalbėjo brolis Morisas. — Geras Biblijos vertimas turi būti suprantamas nuoširdiems žmonėms, nepaisant jų išsilavinimo.“

„Surasti tinkamus pasakymus ir tiksliai užrašyti tiesos žodžius.“

Vadovaujančiosios tarybos narys Deividas Spleinas savo kalbą grindė žodžiais iš Mokytojo 12:10. Biblijos rašytojai Dievo mintis užrašė labai atidžiai. Panašiai tam didelį dėmesį skyrė ir Biblijos „Naujojo pasaulio“ vertimo komisija. Taigi rengiant naujausią New World Translation redakciją vadovautasi principu: „Tiksliai užrašyti tiesos žodžius ir Dievo žinią perteikti kuo aiškiau.“

„Daugelis anglų kalbos žodžių yra daugiareikšmiai“, — sakė brolis Spleinas. Pavyzdžiui, ankstesniuose New World Translation leidimuose 2 Timotiejui 1:13 buvo vartojama frazė „pattern of healthful words“. Žodis „pattern“ turi kelias reikšmes, viena jų — „meniškas apipavidalinimas“. Turėdami tai omenyje, kai kurie manė, jog čia kalbama apie Biblijos mokymų grožį. Tačiau originalo kalbos žodį tiksliausiai atitinka reikšmė „pavyzdys, kuriuo siūloma sekti“. Todėl naujame leidime ši frazė pakeista į „standard of wholesome words“ (sveikų žodžių pavyzdys).

Taip pat brolis Spleinas papasakojo, kas buvo pakeista atsižvelgiant į pačios anglų kalbos pokyčius. Pavyzdžiui, senesniuose New World Translation leidimuose nusakant, kokia mirties bausmė buvo skirta Jėzui, pavartotas žodis „impale“, dažniausiai reiškiantis „pamauti ant baslio“. Kadangi Jėzus nebuvo pamautas ant baslio, naujame leidime pavartota frazė „nailed to the stake“ (prikaltas prie stulpo) (Mato 27:22, 23, 31).

Brolis Spleinas savo kalbą užbaigė taip: „Meldžiamės, kad skaitydami ir studijuodami perredaguotą New World Translation leidimą vis labiau artėtumėte prie Jehovos. Ir tegul jis visada bus jūsų Tėvas, jūsų Dievas, jūsų Draugas.“

Pabaiga.

Brolis Pirsas naująjį Biblijos leidimą palygino su pagrindiniu patiekalu Jehovos „puotoje su skaniausiais valgiais“ (Izaijo 25:6). Tada pakvietė programą užbaigti giesme Nr. 114, pavadinta „Biblija — didžiulis turtas“.