Kunani likalulo zeñatanyana fa JW Library zekona kumitusa kuikola kubala. Likalulo zeo lifumaneha kwa bulyo fahalimwaa sikirini hamunze mubala kauhanyo kamba taba yeñwi cwalo.

Mukatokwa kusina fa tukuto totulaalu kuli mufumane zeñwi za lika zeo.

Mulatelele litaelo ze kuli mueze licinceho zetokwahala fa sipangaliko samina ilikuli muikole kubala litaba:

 Kucinca Puo

Mwakona kucinca puo ya kauhanyo kamba taba yemusweli kubala.

  • Musine fa Languages kuli mubone lipuo kaufela zenani taba yemusweli kubala yeo. Lipuo zemuitusisanga kamita liinzi fahalimu a mukoloko wa lipuo. Lipuo zenani Tawala ya Mulibeleli yenolofalizwe ni zona likabonahala. Mwakona kubata puo ka kuñola libizo layona.

  • Lipuo zemusika ikungela kale fa sipangaliko samina linani sisupo sa lilu. Musine fa puo kuli muikungele hatiso yeo. Hase muikungezi hatiso yeo, sisupo sa lilu hasisana kubonahala. Musine hape fa puo kuli mubale taba yeo.

 Kucinca Muñolo

Mwakona kucinca muñolo kuli ube fa saizi yemukona kubala hande.

Musine fa Text Settings, mi cwale mushenyise kakuto kuli muñolo ube omunyinyani kamba omutuna. Muñolo omuka keta ukaitusiswa mwa lihatiso kaufela ze fa progilamu yamina.

 Mubonahalelo wa Litaba

Litaba zeñwi likona kubonahala mwa mifuta yemibeli. Musine fokuswanela kuli mukete mubonahalelo omubata.

  • Mubonahalelo Wapili: Mubonahalelo wapili ubonisa hona cwalo moibonahalelanga hatiso. Babañwi bakona kutabela mubonahalelo wo mwa buka ya lipina, mokubonisa ni linoto za lipina zeo.

  • Mubonahalelo Wabubeli: Haili mubonahalelo wabubeli, umikonisa kubala mañolo a mwa Bibele abonisizwe, ili ka muñolo omuiketezi.

 Maprogilamu Amañwi

Kalulo ya Open in . . . imikonisa kubona litaba zemubala fa JW Library mwa maprogilamu amañwi.

Musine fa Open in . . . kuli mubone fomukona kuketa. Ka mutala, mwakona kusina fa Open in Online Library kuli mubone taba yemubala yeo mwa SIFALANA SA FA INTANETI.

 Kubaakanya Libibele

Hamusina fa liñolo leli mwa hatiso, litimana zeo likabonahala. Musine fa Customize kwatasaa litimana kuli mukete Libibele zemunani zona zemubata kuli libonahale fa mukoloko.

Musine fa + kamba kuli muekeze Bibele yeo kamba kuizwisa. Muswale Libibele ni kulikasheze fahalimu kamba kwatasi kuli libe momutokwela.

Mubone taba yeli, “Muikungele Libibele ni Kulibaakanya​—Android” kuli muzibe mwakuekeleza Libibele zeñwi fa JW Library.

Likalulo ze, nelibeilwe hane kuzwile JW Library 1.4, mwa February, 2015 ili zekona kuitusiswa fa lipangaliko za Android 2.3 kamba kufitelela. Haiba hamuboni likalulo zeo, mulatelele litaelo ze mwa taba yeli, “Mukale Kuitusisa JW Library​—Android,” mwatasaa Likalulo Zenca za fa JW Library.