Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

JW LIBRARY

Muikungele Lihatiso ni Kulibaakanya​—Android

Muikungele Lihatiso ni Kulibaakanya​—Android

Kunani libuka zeñata-ñata, libroshuwa, matrakiti, ni mavidio zemukona kuipalela ni kubuha hasamulaho fa JW Library.

Mulatelele litaelo ze kuli muikungele lihatiso ni kulibaakanya:

 Kuikungela Hatiso

Mwakona kuikungela lihatiso zeñata zemutokwa kaufela kuli mulibale ni kuituta zona.

  • Muhohe kwanzohoto, mi musine fa Publications kuli mubone mukoloko wa lihatiso.

  • Musine fa Languages kuli mubone mukoloko wa lipuo kaufela molifumaneha lihatiso zeo. Mukete puo yemubata kubona. Lipuo zemuitusisanga kamita likabonahala fahalimwaa mukoloko wo. Hape mwakona kubata puo ka kuñola libizo la puo yeo.

Kunani linzila lisikai zeshutana-shutana zemukona kufumana ka zona lihatiso mwa JW Library.

Kalulo ya By Type ibonisa lihatiso mwa puo yemusweli kusebelisa ka nako yeo inze lili mwa likwata, zecwale ka Libuka, Matrakiti, kamba Mavidio. Kusina fa mifuta yemiñwi kuka mikonisa kuketa litaba zeñwi, zecwale ka Tawala ya Mulibeleli ka kuya ka lilimo zayona kamba mifuta ya mavidio. Musine fa All Types kuli muye fahalimu a mukoloko wo.

Kalulo ya What’s New ibonisa lihatiso zesazo bateñi mwa puo yemusweli kusebelisa ka nako yeo.

Lihatiso zemusika ikungelwa kale linani sisupo sa lilu kwa mafelelezo. Musine fa hatiso kuli muikungele yona. Hamuse muikungezi hatiso yeo fa sipangaliko samina, sisupo sa lilu hasisana kubonahala. Musine hape fa hatiso yeo kuli muibale.

Kalulo ya Downloaded ibonisa lihatiso kaufela zemuikungezi mwa puo ifi kamba ifi. Mwakona kubeya lihatiso zeo mwa mukoloko olatelela: Frequently Used (Lihatiso Zemubalanga Hahulu), Rarely Used (Lihatiso Zemusa Balangi Hahulu), kamba Largest Size (Lihatiso Zetuna Hahulu).

Kuzwisa Hatiso

 Mwakona kuzwisa hatiso haiba hamusa itokwa kamba mubata kuba ni sibaka fa sipangaliko samina.

Muhohe kwa nzohoto mi musine fa Publications, kihona mukasina fa mufuta wa lihatiso (ka mutala,musine fa Books) kuli mubone mukoloko wa lihatiso. Fa hatiso yeo yemubata kuzwisa, musine fa More kamba fa tukuto totulaalu; kihona mukasina fa Delete.

Haiba mubata kuba ni sibaka sesituna fa sipangaliko samina, mwakona kuzwisa lihatiso zemusa itusisangi kamita kamba zetuna hahulu. Muhohe kwa nzohoto mi musine fa Publications. Muye fa kalulo ya Downloaded, mi mubeye mukoloko fa Rarely Used kamba Largest Size. Muzwise lihatiso zemusa tokwi.

Kuuncafaza Hatiso

 Ka nako ni nako, kukabanga ni litaba zenca za hatiso yene muikungezi.

Hatiso yeekelizwe litaba zenca inani tusupo totubeli. Hamuka sina fa hatiso, mukabona kashango kakabonisa kuli kunani litaba zenca. Musine fa Download kuli muikungele litaba zenca za hatiso yeo, kamba musine fa Later kuli muzwelepili kubala hatiso ona yeo yemuikungezi kale.

Kuli mubone haiba kwa lihatiso zemuikungezi kunani yenani litaba zenca, muhohe kwa nzohoto, mi musine fa Publications. Haiba kunani litaba zenca zemutokwa kuikungela, mukabona fokubonisa kuli Pending Updates. Musine fateñi kuli mubone mukoloko wa litaba kaufela zenca. Musine fa hatiso ilikuli mubeye mwateñi litaba zenca, kamba musine fokuñozwi kuli Update All ilikuli muikungele litaba kaufela zenca zeliteñi.

Likalulo ze, nelibeilwe hane kuzwile JW Library 1.4, mwa February, 2015 ili zekona kuitusiswa fa lipangaliko za Android 2.3 kamba zefitelela 2.3. Haiba hamuboni likalulo zeo, mulatelele litaelo ze mwa taba yeli, “Mukale Kuitusisa JW Library​—Android,” mwatasaa Likalulo Zenca za fa JW Library.