Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Niikolanga kutanda nako ni mikulwani mwa puteho

 BIBELE YACINCANGA BUPILO BWA BATU

Nenilata Hahulu Mbola Kufita Nto Ifi Kamba Ifi!

Nenilata Hahulu Mbola Kufita Nto Ifi Kamba Ifi!
  • SILIMO SENE BAPEPILWE: 1928

  • NAHA KONE BAPEPEZWI: COSTA RICA

  • LITABA ZEEZAHEZI: KUHAPIWA KI KULATA HAHULU MBOLA NI LIKWINANO ZA MASHELEÑI

BUPILO BWAKA BWA KWAMULAHO

Nenihulezi mwa Puerto Limón, ili tolopo ye kwa likamba la liwate lelikwa upa wa naha ya Costa Rica. Bashemi baka nebanani bana ba 8, mi na ni wabu 7. Bo ndate nebashwile inze ninani lilimo ze 8. Hamulaho wa fo, bo ma baluhulisa banosi sina me wa likwasha.

Kuzwa kwa bwanana bwaka, nenilata hahulu papali ya Baseball. Neniikolanga hahulu papali yeo inze nisali mwanana. Kwa makalelo a lilimo za kunonoboka, nakena mwa sikwata sa batu bane baituta papali yeo. Hane ninze nibapala cwalo mwa sikwata seo, kwataha matwela mi banikupa kuyo bapala papali yeo mwa sikwata sa babacuukile kwa Nicaragua, fo inze nikwanisize kale lilimo ze 20. Kono bakeñisa kuli bo ma nebasina hande buiketo bobunde bwa kwa mubili ka nako yeo, mi ki na yanaabababalela, nenisa tabeli kuyo pila mwa Nicaragua. Kacwalo nenisi kaya kwateñi. Hamulaho wa fo, kwataha matwela babañwi, mi banimema kuyo bapala papali yeswana mwa sikwata sesituna sa naha ya Costa Rica, ili sikwata sene siketilwe kuzwelela mwa sikwata sa bane baituta papali ye. Hane nimemilwe lwabubeli, nalumela kuya. Neniswalisani ni sikwata sa babapali ba mbola ya Baseball kuzwa ka 1949 kuisa ka 1952, mi nenibapalile lipapali zeshutana-shutana mwa Cuba, Mexico, ni Nicaragua. Mwa papali ye, nenisepilwe hahulu mi nenieza hande, kuli mane nenikona kubapala lipapali ze 17 kusina kueza mafosisa. Nenitabelanga hahulu kuutwa batu inze bapunda libizo laka!

Ka bumai, hape neniikenyize mwa muzamao omaswe. Nihaike kuli neninani feela nyazi alimuñwi, hañata nenibatanga basizana babañwi. Neninwanga maswe bucwala. Zazi leliñwi neninwile hahulu kuli mane habusa hanizuha, nenisahupuli hande mone nizamaezi kutofita kwa ndu! Hape neniezanga likwinano za masheleñi ka kubapala lipapali zeñwi.

Hane nisanani muzamao omaswe cwalo, bo ma baba yomuñwi wa Lipaki za Jehova. Bakala kuniisa pilu kuli niswalisane ni bona mwa tumelo yabona, kono kwa makalelo nebasika kona kakuli nenilata hahulu papali ya baseball. Fokuñwi nako ya kuca hane ikwananga inze lusa bapala mbola, nenisautwangi ni tala. Pilu yaka neili feela kwa kubapala. Nenilata hahulu mbola kufita nto ifi kamba ifi!

 Kono hane ninani lilimo ze 29, naholofala maswe hane nilika kuswala mbola ka nako yene lubapala. Hanito fola, natuhela kubapalanga mbola. Nihakulicwalo, nenizwezipili kulutanga sikwata sa babapali ba mbola bane bapila bukaufi ni kone nipila.

BIBELE MONE ICINCELIZE BUPILO BWAKA

Ka silimo sa 1957, nayofumaneha kwa mukopano omutuna wa Lipaki za Jehova kone nimemilwe, ili one uezelizwe kwa sitediyamu kone nibapalelanga mbola. Hanenili mwahalaa baputehi, naiponela likute ni muzamao omunde wa Lipaki ili nto yene shutana ni batu bane batahanga mwa sibaka seo kuto buha mbola. Zene niboni kwa mukopano wo, nelitahisize kuli nikalise kuituta Bibele ni Lipaki ni kufumanehanga kwa mikopano yabona ya puteho.

Nenitabisizwe hahulu ki lika zeñata zene niituta mwa Bibele. Ka mutala, Jesu naalutile kuli mwa mazazi a mafelelezo, balutiwa bahae nebaka kutaza taba yende ya Mubuso wa Mulimu mwa lifasi kaufela. (Mateu 24:14) Hape neniitutile kuli Bakreste ba niti habaswaneli kulifiwa habakutaza taba yende. Jesu naabulezi kuli: “Mufilwe feela, ni mina mufane feela.”—Mateu 10:8.

Hane ninze niituta Bibele, nabapanya zeibulela Bibele ni zene nibona kwa Lipaki za Jehova. Neniikumbutanga buitomboli bwabona bwa kulata kuzibahaza taba yende ya Mubuso wa Mulimu mwa lifasi kaufela. Nenilemuhile kuli banani moya wa bufani ili wanaabulezi Jesu kuli Bakreste ba niti baswanela kuubonisa. Kacwalo hane nibalile Mareka 10:21, ni kuutwa memo ya Jesu ya kuli “Utahe unilatelele,” naikatulela kuba Paki.

Nihakulicwalo, nekuungile nako kuli nibe mutu yomunde. Ka mutala, ka lilimo zeñata senibapalile papali yetwi ki ya matohonolo, mi neni winanga sunda ni sunda mwa papali yeo ya likwinano. Nihakulicwalo, neniitutile kuzwelela mwa Bibele kuli Mulimu haalati balapeli ba “mulimu wa Matohonolo,” hamohocwalo ni batu ba mukwañuli. (Isaya 65:11; Makolose 3:5) Kacwalo, natuhela papali ya likwinano za masheleñi. La Sunda lene litatami kuzwa fonituhelela kueza papali ya likwinano za masheleñi, naamuhela piho ya kuli nombolo yaka ya “matohonolo” iwinile! Batu baninyaza hahulu kakuli nenisika bapala sunda yeo, mi banihapeleza hahulu kuli niyo bapala, kono nenisika eza cwalo. Nenisika kutela kubapala papali ya likwinano za masheleñi.

Zazi lenikolobezwa fa mukopano omutuna wa Lipaki za Jehova, nenitalimani ni muliko omuñwi omutuna one ulikile ‘butu bwaka bobunca’. (Maefese 4:24) Manzibwana hanikutela kwa hotela kone nifitezi, nafumana musizana yanaabanga nyazi yaka inzaa nilibelezi fa munyako one ukena mwa muzuzu waka. Abulela ka kunikukueza ali: “Bo Sammy ni mina hamutahe. Hamutahe luto itabisa!” Kono kapili-pili namualaba nali, “Batili!” Namubulelela kuli cwale senipila ka kulumelelana ni likuka za Bibele za muzamao. (1 Makorinte 6:18) Aalaba ka buhali ali: “Kuti cwañi?” Abulela ka kusheununa mubonelo wa Bibele ka za buhule mi atundamena kuli lukutisane. Kusina taba ni kukuezo yeo, nakena kapili mwa muzuzu waka mi nakiya kwateñi. Nitabile kubulela kuli kuzwa fonibezi Paki ka 1958, nizwezipili kupila ka busepahali kulikana ni licinceho zeniezize mwa bupilo bwaka.

MONITUSELIZWE

Niikutwa inge nikañola buka yebonisa bunde bo nifumani mwa kulatelela zeibulela Bibele! Bunde bobuñwi bonifumani ki bwa kuli ninani balikani babande, seniziba zenipilela, mi ninani tabo sakata.

Nisalata baseball, kono seninani mubonelo oshutana ni one ninani ona sapili. Ka kubapala baseball nibile ni libubo ni masheleñi, kono lika zeo halisika inelela. Kono kuba ni silikani ni Mulimu ni mizwale ni likaizeli kwatabisa kakuli ki nto yeina kuya kuile. Bibele ibulela kuli: “Lifasi lafela ni takazo yalona, kono yaeza tato ya Mulimu uina kuya kuile.” (1 Joani 2:17) Cwale senilata hahulu Jehova ni batu bahae kufita nto ifi kamba ifi!