Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TOHO YA TABA | KANA MUKAAMUHELA MPO YETUNA KA KUFITISISA YAMIFILE MULIMU?

Mpo Yetuna Yalufile Mulimu—Ki Kabakalañi Haili ya Butokwa?

Mpo Yetuna Yalufile Mulimu—Ki Kabakalañi Haili ya Butokwa?

Ki nto mañi yetahisanga kuli muitebuhe hahulu mpo yemufilwe? Mwendi muitebuhanga mpo ka mabaka amane: (1) yamifile yona, (2) libaka hane mufilwe mpo yeo, (3) zeneitombozwi kuli mufiwe mpo yeo, ni (4) haiba mpo yeo neimitusize kufumana nto yene mutokwa hahulu. Kunahanisisa mabaka abulezwi ao kwakona kulutusa kuitebuha hahulu tiululo, yona mpo yetuna ka kufitisisa yalufile Mulimu.

KI MAÑI YAMIFILE YONA?

Limpo zeñwi libanga zabutokwa kabakala kuli nelulifilwe ki mutu yanani mayemo apahami kamba mutu yelukuteka hahulu. Limpo zeñwi zona nihalili zenyinyani hahulu, lwaitebuhanga zona bakeñisa kuli nelizwa ku mutu yelulata wa mwa lubasi kamba mulikanaa luna yelusepile hahulu. Taba yeo iluhupulisa mpo yeo bo Russell nebafile bo Jordan, ili bababulezwi mwa taba yefelile. Taba ye iswalisana cwañi ni mpo ya tiululo?

Sapili, Bibele ibulela kuli “Mulimu naalumile Mwanaa hae wa libanda mwa lifasi kuli lukone kufumana bupilo ka yena.” (1 Joani 4:9) Taba yeo itahisa kuli mpo ye ibe ya butokwa hahulu. Hakuna mutu yanani mayemo apahami kufita Mulimu. Walisamu naabulezi ka za Jehova kuli: “Wena, wa libizo la Jehova, ki wena unosi Yapahami ka Kufitisisa fahalimwaa lifasi kaufela.” (Samu 83:18) Ka niti, luamuhezi mpo kuzwelela ku Yapahami ka Kufitisisa.

Sabubeli, Mulimu ki “Ndataa luna.” (Isaya 63:16) Ka mukwa ufi? Ulufile bupilo. Hape walubabalela ka lilato sina ndate mwababalelela bana bahae. Hanaabulela kwa batu bahae ka kubabiza kuli Efraimi, Mulimu naabuzize puzo ye: “Kikuli Efraimi haki mwana wabutokwa ku na, ili mwana yalatwa? . . . Niziyelehile mwa maikuto bakeñisa hae. Mi kaniti nika mushwela makeke.” (Jeremia 31:20) Mulimu usaikutwa cwalo ka za batu babamulapela kacenu. Haki Mubupi feela waluna yamaata ka kufitisisa kono hape ki Ndataa luna ni Mulikani ya lilato. Kana nto  yeo haitahisi kuli luitebuhe hahulu mpo yende yezwa ku yena?

KI KABAKALAÑI HAIFILWE?

Limpo zeñwi ki za butokwa bakeñisa kuli nelisika felwa feela mulao, kono mufani wa zona naaezize cwalo kabakala lilato lahae lelituna. Mufani yomunde yasina buitati halibelelangi kufiwa sesiñwi kabakala bufani bwahae.

Mulimu naafile Mwanaa hae kabakala luna kakuli naalulatile. Bibele ibulela kuli: “Lilato la Mulimu nelipatuluzwi cwana ku luna: Mulimu naalumile Mwanaa hae wa libanda.” Ki kabakalañi hanaaezize cwalo? “Kuli lukone kufumana bupilo ka yena.” (1 Joani 4:9) Kana Mulimu naatokwa kueza cwalo luli? Kutokwa! “Tiululo yene lifilwe ki Kreste Jesu,” ibonisa feela “sishemo sa Mulimu.”Maroma 3:24.

Ki kabakalañi mpo yalufile Mulimu haibonisa kuli Mulimu unani “sishemo”? Bibele italusa kuli: “Mulimu ubonisa lilato lahae ku luna ka nzila ye, kuli hane lusali baezalibi, Kreste alushwela.” (Maroma 5:8) Lilato lelituna la Mulimu nelitahisize kuli Mulimu aange muhato wa kutusa batu babafokola, babasina yabatusa, ni babali baezalibi. Nelusa swanelwi ki lilato leo, mi halukoni kumulifa sesiñwi. Mpo yalufile ibonisa kuli Mulimu unani lilato lelituna hahulu.

KI BUFI BUITOMBOLI BONE BUEZIZWE?

Limpo zeñwi ki za butokwa bakeñisa kuli libonisa buitomboli bobutuna bwaezize mufani. Mutu yomuñwi haitombola kulufa nto yeñwi yeli ya butokwa hahulu ku yena, lwaitebuhanga hahulu mpo yecwalo luli bakeñisa buitomboli bobuezizwe.

Mulimu “naafile Mwanaa hae wa libanda.” (Joani 3:16) Naalufile mutu yalata hahulu. Mulimu hanaabupa lika kaufela, Jesu naasebeza ni yena mi “naalatwa hahulu ki yena.” (Liproverbia 8:30) Jesu ki ‘Mwanaa Mulimu yalatwa’ mi ki “siswaniso sa Mulimu yasabonwi.” (Makolose 1:13-15) Hakuna batu bababutali babakile balatana inge Jehova ni Jesu.

Kono Mulimu “naasika katwa nihaiba Mwanaa hae.” (Maroma 8:32) Jehova naalufile mutu yalata hahulu. Mpo yeo yalufile ki yona ya butokwa hahulu ka kufitisisa.

KUFUMANA NTO YENE MUTOKWA HAHULU

Limpo zeñwi zaitebuhiwanga hahulu kabakala kuli litusa mutu kufumana nto yatokwa, mane nihaiba nto yatokwa honafo luli. Ka mutala, nemuka ikutwa cwañi mutu hanaaka itombola kumilifela likalafo za mulyani okona kupilisa bupilo bwamina, one musike mwakona kuitifela? Ka niti luli yeo ki mpo ya butokwa hahulu, nji cwañi?

“Sina batu kaufela habashwa ka Adama, ka mukwa oswana, kaufela bakazuha ka Kreste.” (1 Makorinte 15:22) Kabakala kuli lu bana ba Adama, kaufelaa luna ‘lwashwa,’ mi halukoni kubanda kwa makulanu ni lifu kamba kuikutiseza ku Mulimu ni kutokwa mulatu fapilaa hae. Mi ka kuba batu babafokola, halukoni kuipilisa kamba kupilisa mutu yomuñwi. Bibele ibulela kuli: “Hakuna wa ku bona yakona kuliulula mwanahabo kamba kufa Mulimu tiululo yeliulula mwanahabo. . . . Habakoni kuilifa nikamuta.” (Samu 49:7, 8) Lutokwa kutusiwa bakeñisa kuli halukoni kulifa teko ya tiululo. Hane lukasiiwa feela, hakuna yanaaka lutusa.

Kabakala lilato lahae lelituna, Jehova uitombozi kulifela “likalafo” zepilisa bupilo bwaluna, ilikuli ka  Jesu, “kaufela bakazuha.” Tiululo ikonahalisa cwañi lika zeo? ‘Mali a Jesu alukenisa kwa sibi kaufela.’ Kuba ni tumelo mwa mali anaasuluzi Jesu kutahisa kuli libi zaluna liswalelwe ni kuli lube ni bupilo bobusa feli. (1 Joani 1:7; 5:13) Tiululo ikatusa cwañi balatiwa baluna babashwile? “Sina lifu hane litile ka mutu alimuñwi, zuho ya bafu ni yona itaha ka mutu alimuñwi [Jesu].”—1 Makorinte 15:21. *

Mpo ya tiululo izwa ku Mulimu yanani mayemo apahami, mi sitabelo sa Jesu sibonisa lilato lelituna lanani lona Mulimu ku luna. Hakuna mutu yakile aitombola kulufa mpo yetuna hahulu inge mpo yalufile Jehova Mulimu. Mi hakuna mpo yelutusize hahulu inge sitabelo sesilulukulula kwa sibi ni lifu. Ka niti, hakuna mpo yetuna hahulu yekona kubapanyiwa ni mpo ya tiululo.

 

^ para. 19 Kuli muzibe litaba zeñata ka za mulelo wa Mulimu wa kuzusa babashwile, mubale kauhanyo 7 ya buka ya Bibele I Lutañi Luli? yehatisizwe ki Lipaki za Jehova ili yefumaneha ni fa webusaiti ya www.jw.org.