Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TOHO YA TABA | KANA MUKAAMUHELA MPO YETUNA KA KUFITISISA YAMIFILE MULIMU?

Mpo Yeshutana ni Limpo Zeñwi Kaufela

Mpo Yeshutana ni Limpo Zeñwi Kaufela

SISHENGISO sa potoloto sene bafilwe bo Jordan, ili sesiswana inge sisepe, sibonahala kusaba sa butokwa. Kono sishengiso seo ki sesiñwi sa lika za butokwa hahulu ku bo Jordan. Bo Jordan babulela kuli: “Bo Russell babasupali bane bautwana ni lubasi lwaluna, nebanifile sishengiso se, hane nisali mwanana hahulu.” Bo Russell hase batimezi, bo Jordan batalusezwa kuli bo Russell nebatusize hahulu bashemi ba bo Jordan ni bo kuku wabona mwa linako zetaata. Bo Jordan babulela kuli: “Bakeñisa kuli ki kale niziba zeñata ka za bo Russell, niitebuha hahulu mponyana yene banifile ye.”

Sina mouboniseza mutala wa bo Jordan, batu babañwi habakoni kubona hahulu butokwa bwa mpo yeñwi kamba mane habakoni feela kuitebuha mpo yebafilwe. Kono mutu yaitebuha mpo yafilwe, ukona kuunga mpo yeo kuba ya butokwa hahulu, kamba mane yetula hahulu. Bibele italusa mpo yesakoni kulekwa ka masheleñi ka kuitusisa manzwi azibahala hahulu a, ali: “Mulimu naalatile hahulu lifasi kuli mane naafile Mwanaa hae wa libanda, kuli mutu kaufela yabonisa tumelo ku yena asike atimezwa kono abe ni bupilo bobusa feli.”—Joa. 3:16.

Kana kunani mpo yende kufita mpo yekona kufa mutu bupilo bobusa feli haiba aiamuhela? Nihaike kuli babañwi habakoni kulemuha butokwa bwa mpo yeo, Bakreste ba niti bona baitebuha yona, mi baiinga kuba nto “yetuna hahulu.” (Samu 49:8; 1 Pitrosi 1:18, 19) Kono ki kabakalañi Mulimu hanaafile bupilo bwa Mwanaa hae sina mpo kwa batu fa lifasi?

Muapositola Paulusi ufa libaka ka kubulela kuli: “Sibi hasikeni mwa lifasi ka mutu alimuñwi ni lifu halitile ka sibi, mi ka mukwa ocwalo lifu layamba kwa batu kaufela kakuli kaufelaa bona baezize sibi.” (Maroma 5:12) Mutu wapili Adama naaezize sibi ka kufoseza Mulimu ka bomu, mi afiwa koto ya lifu. Ka Adama, lifu litile kwa baiukulu bahae kaufela bona  batu kaufela mwa lifasi. “Mupuzo wa sibi ki lifu, kono mpo yafa Mulimu ki bupilo bobusa feli ka Kreste Jesu Mulenaa luna.” (Maroma 6:23) Kuli alukulule batu kwa lifu, Mulimu naalumile mwanaa hae Jesu Kreste, kutaha mwa lifasi kuli atofana bupilo bwahae bobupetehile sina sitabelo. Ka sitabelo seo, sesizibahala kuba “tiululo,” mutu kaufela yabonisa tumelo ku Jesu, ukaba ni bupilo bobusafeli.—Maroma 3:24.

Ka za limbuyoti zakafa Mulimu kwa balapeli bahae ka Jesu Kreste, Paulusi naabulezi ka za teñi kuli: “Luitumela ku Mulimu kabakala mpo yahae yende hahulu yefiwa feela.” (2 Makorinte 9:15) Ka niti tiululo ki mpo yende hahulu kuli mane halukoni kuitalusa hande. Kono ki kabakalañi tiululo haili mpo ya butokwa ka kufitisisa kwa limpo kaufela zafile Mulimu kwa batu? Ki mwa nzila ifi mo tiululo ishutanela ni limpo zeñwi za Mulimu? * Mi luswanela kuezañi ka za tiululo? Kuli mufumane likalabo kwa lipuzo zeo, lumimema kubala likalabo zezwa mwa Bibele mwa litaba zepeli zelatelela.

^ para. 7 Jesu ka lilato “naatobohile bupilo bwahae kabakala luna.” (1 Joani 3:16) Nihakulicwalo, bakeñisa kuli sitabelo seo ki kalulo yeñwi ya mulelo wa Mulimu, litaba zelukanyakisisa mwa magazini ye, lika koñomeka hahulu zapeta Mulimu ka kuba yena Mufani wa tiululo.