Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 BIBELE YACINCANGA BUPILO BWA BATU

Nenisaba Kushwa!

Nenisaba Kushwa!
  • SILIMO SENE BAPEPILWE: 1964

  • NAHA KONE BAPEPEZWI: ENGLAND

  • LITABA ZEEZAHEZI: MA MBUTUTU WA MUKULWANI YANAANANI MUZAMAO OMASWE

BUPILO BWAKA BWA KWAMULAHO

Nenipepezwi mwa sibaka sesibizwa Paddington, kwa London, ili mwa naha ya England, ili sibaka mokuina batu babañata hahulu. Nenipila ni bo ma ni bahulwani baka babalaalu. Bo ndate hañata nebalusiyanga mi nebasa lubabalelangi bakeñisa kunwa hahulu bucwala.

Hane nisali mwanana, bo ma nebanilutile kulapelanga ka zazi ni zazi. Neninani Kabibele mone kunani feela buka ya Lisamu, mi neniopelanga manzwi a mwa buka yeo kuli nisike naalibala. Nahupula kubala manzwi amañwi mwa buka yeñwi ene nihupulanga kamita, ali: “Zazi leliñwi nikashwa.” Manzwi ao naanipalelwisanga kulobala fokuñwi bakeñisa kuikalelwa za kwapili. Nenihupulanga kuli ‘Kuswanela kuba ni libaka lelupilela’. Mi nenibata kuziba kuli ‘Nipilelañi?’ Nenisaba kushwa!

Nalakaza hahulu kuziba za mioya yemaswe. Kacwalo nenilikile kubulela ni batu babashwile, neniyopotanga kwa mabita ni bane nikena ni bona sikolo, mi nenibuhanga ni bona mafilimu asabisa. Neluikutwanga kuli lika zeo nelitabisa kono hape nelisabisa.

Nakalisa kuba ni muzamao omaswe hane ninani lilimo ze 10 feela. Nakalisa kuzuba kwai, mi kwanibela hahulu taata kutuhela mukwa wo. Hasamulaho, nakalisa kuzuba matokwani. Hanitokwanisa lilimo ze 11, nakalisa kunwa bucwala. Nihaike kuli nenisa tabeli mobuutwahalela bucwala, neniikutwanga hande hanikozwi. Hape nenilata lipina ni kubina. Neniyanga kwa mikiti ni mwa mikotokoto fone nikonela kaufela. Nenipicukanga busihu ni kuyokuta pili lizazi lisika pazula kale. Bakeñisa kukatala, habusa nenipalelwanga kuya kwa sikolo. Hane niyanga kwa sikolo, hañata neninwanga bucwala ka kupata.

Mwa silimo senifeza sikolo, nenisiyezi hahulu litatubo. Bakeñisa kuli bo ma nebasa zibi kuli neniikenyize mwa muzamao omaswe, nebaswabile hahulu ni kufilikana hane nisiyezi litatubo. Neniomani ni bo ma, mi nazwa fa lapa. Nakala kuina ni nyazi yaka, wa libizo la Tony, yanaali Murasita. Bo Tony nebaezanga likezo za bukebenga, nebalekisanga milyani yekola, mi nebazibahala kuba mutu wa lindwa. Kusika fita kale nako yetelele, naitwala, inze ninani lilimo ze 16 feela, mi napepa mwana wamushimani.

 BIBELE MONE ICINCELIZE BUPILO BWAKA

Nenikopani ni Lipaki za Jehova lwapili hane niina kwa sibaka sebaina kusona basaIi babasika nyalwa, babanani limbututu. Baeteleli ba mwa silalalanda seo nebanifile muzuzu wa kuina. Basali bababeli babali Lipaki za Jehova, nebapotelanga babañwi ku bo ma mbututu ba likalibe bane luina ni bona. Zazi leliñwi nafumaneha kwa puisano yene babile ni yona. Mulelo waka neli wa kubonisa kuli Lipaki nebasa zibi niti. Kono nebaalabile lipuzo zaka kaufela ka kuiketa ni ka kuitusisa Bibele. Nebanani sishemo ni musa, ili nto yene nitabezi hahulu. Kacwalo, nalumela kuituta Bibele ni bona.

Nakonyana kuzwa fo, naituta taba yeñwi mwa Bibele yenecincize bupilo bwaka. Kuzwa feela kwa bwanana, nenisabanga hahulu kushwa. Kono cwale senito ituta zanaalutile Jesu ka za zuho! (Joani 5:28, 29) Kuzwa fo, seniituta kuli Mulimu waniisa pilu. (1 Pitrosi 5:7) Nenisusuelizwe hahulu ki manzwi a kwa Jeremia 29:11, ali: “‘Kakuli niziba hande mihupulo yeni minahanela,’ kubulela Jehova, ‘ili mihupulo ya kozo, isiñi ya kozi, kuli nimife bupilo bobunde kwapili, ni sepo.’” Nakala kulumela kuli nenikona kuba ni sepo ya kupila kuya kuile mwa Paradaisi fa lifasi.—Samu 37:29.

Lipaki za Jehova nebanibonisize lilato sakata. Hane nifumanehile kwa mikopano yabona lwapili, neniikutwile kulukuluha mi nebaniamuhezi hande hahulu. Batu kaufela nebanani silikani! (Joani 13:34, 35) Neniboni shutano yetuna yemwahala Lipaki za Jehova ni keleke kone niyanga. Lipaki za Jehova nebaniamuhezi kusina taba ni mikwa yaka. Nebaniisize pilu, nebanibabalezi, mi nebanitusize mwa linzila zeñata. Neniikutwile kuba mwa lubasi lolutuna lolulatana.

Tuto yaka ya Bibele neinitusize kubona kuli neniswanela kueza licinceho mwa bupilo bwaka, kuli nipile ka kuya ka likuka zelukile za Mulimu. Nekunibezi taata kutuhela kuzuba kwai. Ka nako yeswana, nenilemuhile kuli lipina zene niteelezanga nelitahisanga kuli nibe ni takazo yetuna ya kuzuba matokwani, kacwalo, nacinca mufuta wa lipina zene niteelezanga. Kuli nituhele kunwa bucwala, naikatulela kutuhela kuyanga kwa mikiti ni kwa mikotokoto kone nikaba mwa muliko wa kukolwa bucwala. Mi neniketile kuba ni balikani bane bakona kunitusa kuzwelapili kuba ni muzamao omunde.—Liproverbia 13:20.

Ka nako yeswana, bo Tony ni bona nebakalile kuituta Bibele ni Lipaki za Jehova. Bakeñisa kuli Lipaki za Jehova nebaalabile lipuzo kaufela za bo Tony ka kuitusisa Bibele, ni bona bakolwa kuli nebaituta niti. Nebaezize licinceho zetuna mwa bupilo, batuhela kuswalisana ni balikani babona bane balata lindwa, batuhela mikwa yabona ya bukebenga, mi batuhela ni kuzuba matokwani. Kuli lutabise Jehova kakutala ni kuli luhulise mwanaa luna mwa nzila yende, selubona kuli lutokwa kueza licinceho mwa bupilo bwaluna ka kutuhela kuba ni muzamao omaswe. Lwanyalana ka mulao mwa 1982.

“Hanisa palelwanga kulobala busihu inze niikalelwa za kwapili ni kusaba kushwa”

Nahupula kueza lipatisiso mwa litaba zefumaneha mwa limagazini za Tawala ya Mulibeleli ni Muzuhe! * ili zenebonisa makande a batu bane baezize licinceho zene nibata kueza ni na. Mitala yabona neinisusuelize hahulu! Mitala yeo neinitusize kuzwelapili kuikataza ni kusa zwafa. Nenizwezipili kulapela ku Jehova kuli asike aniyubeka. Na ni bo Tony nelukolobelizwe mwa kweli ya July ili ka silimo sa 1982, mi lwaba Lipaki za Jehova.

MONITUSELIZWE

Kuba ni silikani ni Jehova Mulimu kunipilisize. Na ni bo Tony lutusizwe ki Jehova mwa linako zetaata. Luitutile kuitinga ku Mulimu mwa linako zetaata mi luikutwa kuli Mulimu uzwezipili kulutusa ni kubabalela lubasi lwaluna.—Samu 55:22.

Nifumani tabo ka kutusa mwanaa luna wamushimani ni wamusizana kuli ni bona bazibe Jehova inge monimuzibela. Kacenu nitabile kubona kuli baikulu baka ni bona bahula inze baziba Mulimu.

Hanisa palelwanga kulobala busihu inze niikalelwa za kwapili ni kusaba kushwa. Na ni bo Tony lupatehile hahulu mwa musebezi wa kupotela liputeho za Lipaki za Jehova sunda ni sunda inze lususueza mizwale ni likaizeli. Luswalisana ni bona kuluta babañwi kuli haiba babonisa tumelo ku Jesu, ni bona bakona kuikola bupilo bobusa feli.

^ para. 17 Lihatisizwe ki Lipaki za Jehova.