Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Butata Bwa Kusautwisisa Hande Bibele

Butata Bwa Kusautwisisa Hande Bibele

Kasizana kakañwi nekaboni musi one uzwa mwa paipi ya kwa fakitori mi musi wo neuekezeha kuba omutuna ni kubonahala inge malu amansu. Kasizana kao neka nahanile kuli fakitori yeo neipanganga malu. Kusautwisisa hande lika kwa kasizana kao kwakona kumisehisa. Kono kupalelwa kuutwisisa lika za butokwa hahulu kwakona kulutiseza butata mwa bupilo. Ka mutala, kubala ka mafosisa litaba zeñozwi fa botela ya mulyani kwakona kulutahiseza butata bobutuna.

Kupalelwa kuutwisisa hande litaba ka za Mulimu mane kwakona kutahisa butata bobutuna hahulu. Ka mutala, batu babañwi nebasika utwisisa litaba zanaalutile Jesu. (Joani 6:48-68) Kufita kuli baitute zeñata, nebahanile lituto kaufela zanaalutile Jesu. Nebanani bumai luli!

Kana mwabalanga Bibele kuli imietelele? Haiba mwabalanga, mueza hande hahulu. Kono kana mwakona kuba mwa butata bwa kupalelwa kuutwisisa taba yeñwi yemubalile mwa Bibele? Batu babañata ba mwa muinelo wo. Hamunyakisise litaba zetaalu za mwa Bibele zebapalelwanga kuutwisisa babañata.

  • Batu babañwi bapalelwa kuutwisisa taelo ya mwa Bibele yeli, “usabe Mulimu wa niti.” Baanga kuli sabo yeo italusa kuba mwa luwewe lolutuna hahulu. (Muekelesia 12:13) Kono Mulimu haatabeli kuli batu baba mulapela baikutwe cwalo ka za hae. Ubulela kuli: “Usike wasaba, kakuli niinzi ni wena. Usike wabilaela, kakuli ki na Mulimu wahao. Nika kutiisa, ee, nika kutusa.” (Isaya 41:10) Kusaba Mulimu kutalusa kumukuteka hahulu.

  • Kana lifasi likaciswa ka mulilo?

    Batu babañwi habautwisisi manzwi a mwa Bibele, ali: “Lika kaufela linani nako yazona, . . . kunani nako ya kupepiwa ni nako ya kushwa.” Babulelanga kuli Mulimu utomile kale nako yakashwa mutu ni mutu. (Muekelesia 3:1, 2) Kono manzwi ao sihulu atalusa zeezahalanga mwa bupilo bwa mañi ni mañi ni kuli lifu ki nto yetela batu kaufela. Linzwi la Mulimu hape liluta kuli likatulo zelueza zakona kutahisa kuli lupile nako yetelele kamba yekuswani. Ka mutala, lubala kuli: “Kusaba Jehova kuekeza kwa bupilo.” (Liproverbia 10:27; Samu 90:10; Isaya 55:3) Ka mukwa ufi? Ka mutala, kukuteka Linzwi la Mulimu kuka lususueza kuambuka kueza lika zemaswe zecwale ka bucakolwa ni buhule.—1 Makorinte 6:9, 10.

  • Batu babañwi bautwisisa manzwi atalusizwe mwa Bibele ona cwalo mwaañolezwi luli. Bibele haibulela kuli mahalimu ni lifasi “libulukezwi mulilo,” batu bao bautwisisa kuli Mulimu ukasinya pulaneti ye, ya lifasi. (2 Pitrosi 3:7) Kono Mulimu usepisa kuli haana kusinya pulaneti ye, ya lifasi. Mulimu “utomile lifasi fa mitomo yalona; halina kusutiswa mwa sibaka salona kuya kuile.” (Samu 104:5; Isaya 45:18) Ki muinelo omaswe wa lifasi le okafeliswa ka nzila yekona kuswanisezwa kwa kuca mulilo, isiñi kucisa pulaneti ya lifasi luli. Hakubulelwa kuli mahalimu, linzwi leo likona kutalusa mbyumbyulu, lihalimu mokuinzi linaleli, kamba sibaka saapila kusona Mulimu. Hakuna zekasinyiwa kuzona zeo kaufela.

KI KABAKALAÑI BATU BABAÑATA HABASA UTWISISANGI BIBELE FOKUÑWI?

Sina molubonezi mwa mitala ye, hañata batu habautwisisangi litaba zebabala mwa Bibele. Kono ki kabakalañi Mulimu hatuhelela kuli batu basike bautwisisa zebabala? Babañwi bakona kubulela kuli: ‘Haiba Mulimu ki ya butali ka kufitisisa mi waziba lika kaufela, naaswanela kulufa buka yeñozwi hande ili yekonwa kuutwisiswa ka bunolo ki mañi ni mañi. Ki kabakalañi hanaasika eza cwalo?’ Hamunyakisise mabaka amalaalu apalelwisanga batu babañwi kuutwisisa Bibele.

  1. Bibele ilukisizwe ka nzila yekona kuutwisiswa ki batu babaikokobeza ni babatabela kuituta. Jesu naaize ku ndatahe: “Nakulumbeka fapilaa  nyangela Ndate, wena Mulenaa lihalimu ni lifasi, kakuli upatile lika ze ka tokomelo ku bababutali ni babaitutile mi ulipatululezi banana babanyinyani.” (Luka 10:21) Bibele iñozwi ka nzila yeo ilikuli litaba ze kuyona liutwisiswe feela ki batu babanani mubonelo oswanela. Batu babanani buikuhumuso ili mukwa oatile kwa batu “bababutali ni babaitutile,” habautwisisangi Bibele. Kono batu bababala Bibele inze banani mubonelo obanani ona “banana babanyinyani” wa buikokobezo ni kutabela kuituta, bafumananga tuso ya kuutwisisa hande Linzwi la Mulimu. Kaniti, Mulimu ulukisize Bibele ka nzila yende luli!

  2. Bibele ilukiselizwe batu bababata luli kuli Mulimu abatuse kuiutwisisa. Jesu naabonisize kuli batu nebaka tokwa tuso kuli bautwisise hande zanaaluta. Nebaka amuhela cwañi tuso yeo? Jesu naatalusize kuli: “Mutusi, ona moya okenile, waka milumela Ndate ka libizo laka, ona uka miluta lika kaufela.” (Joani 14:26) Kacwalo, Mulimu ufa moya wahae okenile, ona maata ahae, ka mulelo wa kutusa batu kuutwisisa zebabala mwa Bibele. Nihakulicwalo, Mulimu haafangi moya wahae kwa batu babasa itingi ku yena kuli abatuse, kacwalo, batu babacwalo bafumananga taata kuutwisisa Bibele. Moya okenile hape ususueza Bakreste babanani zibo yetuna ka za Bibele kutusa batu bababata kuutwisisa ze mwa Bibele luli.—Likezo 8:26-35.

  3. Litaba zeñwi za mwa Bibele likona kuutwisiswa ki batu ka nako feela yeñwi yeswanela. Ka mutala, mupolofita Daniele naabulelezwi kuli añole litaba zene kaezahala kwapili. Lingeloi neli mubulelezi kuli: “Ubuluke manzwi a sina kunutu, mi ukwale buka ye kufitela nako ya mafelelezo.” Ka lilimo zeñata-ñata, batu babañata babalile buka ya mwa Bibele ya Daniele kono nebapalelwa kuiutwisisa luli. Ka niti, nihaiba yena Daniele ka sibili naasa utwisisi litaba zeñwi zanaañozi. Naaitumelezi ka buikokobezo kuli: “Nautwa, kono nenisika utwisisa.” Nako hane inze iya, batu bakala kuutwisisa hande bupolofita bwa Mulimu bone buñozwi ki Daniele, kono neli ka nako yeswanela yanaatomile Mulimu. Lingeloi lali kuyena: “Daniele, uzamaye, kakuli manzwi ao anani kubulukiwa sina kunutu ni kukwaliwa kufitela nako ya mafelelezo.” Ki bo mañi babaka utwisisa litaba za Mulimu? “Hakuna yamaswe yakautwisisa; kono babanani kutwisiso bakautwisisa.” (Daniele 12:4, 8-10) Kacwalo, Mulimu upatululanga taluso ya litaba zeñwi za mwa Bibele ka nako feela yeswanela.

Kana taba ya kuli litaba zeñwi za mwa Bibele liutwisiswanga feela ka nako yeswanela, kutahisize kuli fokuñwi Lipaki za Jehova basike bautwisisa zeibulela Bibele? Eni. Kono nako ya Mulimu ya kupatulula hande taluso ya litaba haifitanga, Lipaki bacincanga kutwisiso yabona. Balumela kuli ka kueza cwalo, balikanyisa baapositola ba Kreste, ili bao nebacincanga mibonelo yabona nako kaufela Jesu hanaaba hakululanga.—Likezo 1:6, 7.

Kasizana kakatalusizwe kwa makalelo nekabile ni mubonelo osi wa niti ka za kwazwelelanga malu, mwendi kabakala kusautwisisa feela taba yeñwi. Kono zeiluta Bibele ki za butokwa hahulu ku mina. Litaba zeñozwi mwa Bibele ki za butokwa hahulu kuli mutu haswaneli kunahana kuli wakona kuutwisisa ze mwa Bibele ka kubalanga feela Bibele anosi. Kacwalo, mukupe tuso kuli muutwisise zemubala. Mukupe tuso kwa batu babaituta Bibele inze banani moya wa buikokobezo, batu bababata kuutwisisa Bibele ka tuso ya moya okenile wa Mulimu, ni batu babanani buikolwiso bwa kuli lupila mwa nako yeo Mulimu abata kuli luutwisise hahulu Bibele kufita mone luiutwisiseza kwamulaho. Musike mwazina-zina kuambola ni Lipaki za Jehova, mi mubale litaba zabona zebabatisisize ka tokomelo ili zefumaneha fa webusaiti ya jw.org. Bibele isepisa kuli: “Haiba ubiza kutwisiso . . . , ukafumana zibo ya kuziba Mulimu.”—Liproverbia 2:3-5.