Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TOHO YA TABA | MULIMU UUNGA CWAÑI LINDWA?

Ka mo Mulimu Aangela Lindwa Kacenu

Ka mo Mulimu Aangela Lindwa Kacenu

Batu babañata kacenu banyandiswa. Babañata balapelanga ku Mulimu kuli abaimulule kwa matata abona kono hababangi ni sepo ya kuli Mulimu uka batusa luli. Kana Mulimu wautwanga litapelo zabona? Kucwañi ka za batu babaikenyanga mwa lindwa ka mulelo wakuli baimululwe kwa matata abona? Kana Mulimu watabela buikatazo bobaeza batu bao ni kuunga kuli baswanela luli kuikenya mwa lindwa?

Armagedoni ki ndwa yekafelisa lindwa kaufela

Sapili, muka omba-ombiwa ki manzwi a niti a, ali: Mulimu wabona manyando a liteñi kacenu mwa lifasi mi ulelile kuafelisa. (Samu 72:13, 14) Mwa Linzwi la hae, yona Bibele, Mulimu usepisa kuli ukaimulula batu “ba ba kaleliswa.” Ki lili faka ezezacwalo? Ukaeza cwalo “ka nako ya ka patululwa Mulena Jesu ha zwa kwa lihalimu ni mangeloi a hae a maata . . . ha nzaa lombota ba ba sa zibi Mulimu ni ba ba sa ipeyi ku utwa taba ye nde ya za Mulenaa luna Jesu.” (2 Matesalonika 1:7, 8) Kupatululwa kwa Jesu koo, kukaezahala mwa nako ya kwapili yebizwa mwa Bibele kuli “ndwa ya lizazi le lituna la Mulimu ya Maata-Ote” ili yeo hape ibizwa Armagedoni.—Sinulo 16:14, 16.

Mwa ndwa yeo, Mulimu haana kuitusisa batu, kono ukaitusisa Mwanaa hae, yena Jesu Kreste, ni libupiwa zeñwi ze maata za moya kulwanisa batu babamaswe. Libupiwa zeo, lika felisa buhateleli kaufela bobuliteñi mwa lifasi kacenu.—Isaya 11:4; Sinulo 19:11-16.

Mubonelo wa Mulimu ka za lindwa hausika cinca kuto fita ni la kacenu. Mulimu usaanga ndwa kuba yona nzila yeswanela yakufelisa ka yona manyando ni bumaswe. Kono sina feela mo kubezi kuzwelela kwamulaho, Mulimu ki yena feela yazibanga foliswanela  kulwanelwa lindwa zecwalo ni batu babaswanela kulwana mwa lindwa zeo. Sina mose lubonezi, Mulimu ulukisize kale ndwa ya kufelisa bumaswe ni kuimulula batu babanyandiswa. Ndwa yeo ikalwaniwa ki Mwanaa hae, yena Jesu Kreste. Taba yeo italusa kuli Mulimu haayemeli lindwa zebasweli kulwana batu kacenu mwa lifasi, niha neikaba kuli batu babalwana lindwa zeo baikutwa luli kuli baswanela kulwana.

Ka mutala: Muunge kuli mutu ni munyanaa hae bakala kulwana bo ndataa bona inze basiyo. Batuhela kulwana ka nakonyana ni kulumela bo ndataa bona luwaile. Yomuñwi wabona utalusa kuli haki yena yakalisize ndwa yeo mi yomuñwi yena uli naaezizwe maswe ki mulikanaa hae. Kaufelaa bona babihela bo ndataa bona taba yeo ilikuli babatuse. Kono bo ndataa bona hase bateelelize kubona, babataluseza kuli batuhele kulwana ni kuli bakato tatulula butata bo, hase bakutile kwa ndu. Banana bao balibelela ka nakonyana. Kono hamulaho, bakalisa kulwana hape. Bo ndataa bona hase bakutile kwa ndu, banyemela hahulu banana bao bakeñisa kuli habasika bakuteka.

Kacenu, linaha zelwanisana hañata likupanga Mulimu kuli alituse. Kono Mulimu haayemeli lindwa zeliteñi kacenu. Linzwi lahae, yona Bibele, libulela hande ka kuutwahala kuli: “Mu si ke mwa kutisa bumaswe ka bumaswe,” ni kuli: “Mu si ke mwa kutiseza bumaswe ka ili mina.” (Maroma 12:17, 19) Kwandaa zeo, Mulimu utaluselize batu kuli ba “libelele” kuli aange muhato, ili nto yakaeza fa Armagedoni. (Samu 37:7) Mulimu haatabeli batu babapalelwa kulibelela ili babaikenya mwa lindwa zecwalo kakuli baeza lika zebasa swaneli kueza. Ki lona libaka haaka bonisa bunyemi bwahae kwa batu babacwalo fa Armagedoni ni kufelisa “lindwa mane ni kwa mafelelezo a lifasi.” (Samu 46:9; Isaya 34:2) Ka niti, Armagedoni ki ndwa yeka felisa lindwa kaufela.

Kufela kwa lindwa ki yeñwi ya limbuyoti zeñata zeukatisa Mubuso wa Mulimu. Jesu naabulezi ka za Mubuso wo, mwa tapelo yahae yezibahala hahulu, hanaaize: “Mubuso wa hao u tahe. Tato ya hao i ezwe fa lifasi, sina mo i ezezwa kwa lihalimu.” (Mateu 6:10) Mubuso wa Mulimu hauna kufelisa feela lindwa kono hape uka felisa ni batu babamaswe, ili babatahisa lindwa. * (Samu 37:9, 10, 14, 15) Ki lona libaka balateleli ba Jesu habanyolezwi hahulu limbuyoti zeka tiswa ki Mubuso wa Mulimu.—2 Pitrosi 3:13.

Kono cwale lukaanga nako yekuma kai inze lulibelela kuli Mubuso wa Mulimu ufelise manyando, buhateleli ni bumaswe kaufela? Kutalelezwa kwa bupolofita bwa Bibele kubonisa kuli lupila mwa “mazazi a maungulelo” a muinelo wa lifasi. (2 Timotea 3:1-5) * Hona cwale-cwale fa, Mubuso wa Mulimu ukafelisa mazazi a maungulelo ka ndwa ya Armagedoni.

Sina mokutaluselizwe kwamakalelo a taba ye, babaka timezwa mwa ndwa ya mafelelezo yeo ikaba batu “ba ba sa ipeyi ku utwa taba ye nde ya za Mulenaa luna Jesu.” (2 Matesalonika 1:8) Kono muhupule kuli, Mulimu haatabeli lifu la mutu ufi kamba ufi, nihaiba la yamaswe. (Ezekiele 33:11) Bakeñisa kuli Mulimu “ha tabeli kuli mutu ufi kamba ufi a timezwe” mwa ndwa ya mafelelezo yeo, ubonateñi kuli taba yende ya za Mulenaa luna Jesu ya “kutazwa mwa lifasi kaufela kuli ibe bupaki kwa macaba kamukana” pili mafelelezo asika taha kale. (2 Pitrosi 3:8, 9; Mateu 24:14; 1 Timotea 2:3, 4) Ka niti, musebezi wa mwa lifasi kaufela obasweli kueza Lipaki za Jehova wa kukutaza, utusa batu kuba ni kolo yakuziba Mulimu, kuutwa taba yende ka za Jesu ilikuli bato pila ka nako yekusike kwa ba ni lindwa.

^ par. 9 Mubuso wa Mulimu hape ukafelisa lifu, sona sila sa batu sesituna. Sina mokuboniselizwe mwa taba yefa likepe 16, Mulimu ukazusa batu babañata-ñata babashwile, kukopanyeleza cwalo ni bane bashwezi mwa lindwa.

^ par. 10 Kuli mubale litaba zeñata ka za mazazi a maungulelo, mubone kauhanyo 9 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? yehatisizwe ki Lipaki za Jehova.