Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TOHO YA TABA | MULIMU UUNGA CWAÑI LINDWA?

Ka mo Mulimu Naangela Lindwa Mwa Linako za Jesu

Ka mo Mulimu Naangela Lindwa Mwa Linako za Jesu

Majuda nebanyandiswa. Mi sina mone baezelize bo kukululu babona, Majuda ba mwa linako za Jesu nebazwezipili kulapela ku Mulimu kuli abalamulele kwa Mubuso wa Roma one ubanyandisa. Hamulaho wafo, bautwa za Jesu. Kana naakaba yena Mesia yanaapolofitilwe? Kusina kukakanya, batu babañata neba “sepile kuli yena mutu yo ki yena ya naa swanela ku pilisa Isilaele” kwa Mubuso wa Roma one ubanyandisa. (Luka 24:21) Kono naasika bapilisa. Mane ka silimo sa 70 C.E., limpi za Roma zato sinya muleneñi wa Jerusalema ni tempele yaona.

Nekuezaheziñi? Ki kabakalañi Mulimu hanaasika lamulela Majuda sina mwanaaezelize kwamulaho? Kamba ki kabakalañi hanaasika balumeleza kuli baitamulele kwa lila zabona? Kana Mulimu naacincize mubonelo wahae ka za lindwa? Batili. Kono kunani nto yeñwi yetuna yenecincize ka za Majuda. Nebahanile kuli Jesu, yena Mwanaa Mulimu, ki Mesia. (Likezo 2:36) Kacwalo, batuhela kuba ni swalisano yeipitezi ni Mulimu.—Mateu 23:37, 38.

Mulimu naatuhezi kusileleza Majuda ni naha yabona ya sepiso, mi nebasa koni kuya kwa ndwa ni kulibelela tumelezo kamba silelezo ya Mulimu. Sina feela mwanaapolofitezi Jesu, limbuyoti zeo Mulimu naafanga kwa sicaba sa Maisilaele tota, nelikalile kufiwa kwa sicaba sesinca sa Isilaele wa kwa moya ili yo Bibele ibiza “Isilaele wa Mulimu.” (Magalata 6:16; Mateu 21:43) Puteho ya Bakreste babatozizwe ibonahezi kuba yona Isilaele wa Mulimu. Mwa linako za baapositola, Bakreste bao, nebabulelezwi patalaza kuli: “Cwale mu sicaba sa Mulimu.”—1 Pitrosi 2:9, 10.

Bakeñisa kuli Bakreste ba mwa linako za baapositola nebabile “sicaba sa Mulimu,” kana Mulimu naabalwanelanga ka mulelo wa kuli abalamulele kwa Mubuso wa Roma one ubanyandisa? Kamba kana naabalumelelize kuli baitamulelange kwa banyandisi babona? Batili. Kabakalañi? Kakuli hakutaha kwa lindwa zeyemelwa ki Mulimu, Mulimu ki yena feela yaziba foliswanela kulwanelwa sina molubonezi mwa taba yefelile. Mulimu naasika lwana lindwa zakulamulela Bakreste ba mwa linako za baapositola, mi naasika balumeleza kuli balwanange. Kwaiponahalela hande kuli mwa linako za baapositola, Mulimu naasa lwanisangi lila za batu bahae.

Kacwalo, sina batanga ba Mulimu bakwaikale, Bakreste bao ba mwa linako za baapositola, nebanani kulibelela kuli nako ya Mulimu yakubalamulela kwa lila zabona ifite. Mwahalaa nako yeo, Mulimu naasika balumeleza kulwanisa lila zabona. Jesu Kreste naalutile lituto zeutwahala hande ka za taba yeo. Ka mutala, naasika laela balateleli bahae kuli balwanange, kono naababulelezi kuli: “Mu zwelepili ku lata lila za mina ni ku lapelela ba ba mi nyandisa.” (Mateu 5:44) Jesu hanaapolofita za kuli muleneñi wa Jerusalema neuka tasezwa ki limpi za Roma, naasika laela balutiwa bahae kuli balwane kono naabalaezi kuli babalehe mi nebaezize honacwalo feela.—Luka 21:20, 21.

Kwandaa zeo, muapositola Paulusi naasusumelizwe kuñola kuli: “Mu si ke mwa kutiseza bumaswe ka ili mina, . . . kakuli ku ñozwi kuli: ‘Ku lombota ki kwa ka; ki na ya ka kutiseza, ku bulela Jehova.’” (Maroma 12:19) Paulusi naakutela kubulela manzwi anaabulezwi ki Mulimu kalekale koo ili afumaneha  kwa liñolo la Livitike 19:18 ni la Deuteronoma 32:35. Sina molubonezi mwa taba yefelile, nzila yeñwi yeo Mulimu naalombotanga ka yona lila za batu bahae, neli ka kubatusa habalwana ni lila zeo. Kacwalo, manzwi a Paulusi ao, abonisa kuli Mulimu naasika cinca mubonelo wahae ka za lindwa. Mwa linako za baapositola, Mulimu nasaanga lindwa sina nzila yeswanela ya kukutisa ka yona misuha kwa lila za batanga bahae ni kufelisa buhateleli ni bumaswe. Nihakulicwalo, sina feela mone kuinezi kwamulaho, Mulimu ki yena feela yanaaziba fone liswanela kulwanelwa lindwa zecwalo ni batu bane baswanela kulwana mwa lindwa zeo.

Kwaiponahalela hande kuli, Mulimu naasika lumeleza Bakreste ba mwa linako za baapositola kuikenya mwa lindwa. Kono kucwañi kacenu? Kana Mulimu ulumelelize sikwata sesiñwi sa batu kuikenya mwa lindwa? Kamba kana waalwananga lindwa za kulamulela batanga bahae? Mulimu uunga cwañi lindwa kacenu? Taba ya mafelelezo kwa litaba ze, ikaalaba lipuzo zeo.