Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Ki kabakalañi mwa Bibele hakunani litaba za bupolofita?

Ki abakalañi bibele haibulela ka za lika zesweli kuezahala kacenu?—luka 21:10, 11.

Mwa Bibele kunani litaba zeñata za bupolofita. Hakuna mutu yakona kubulela ka kutala lika zeka ezahala kwapili. Kacwalo, kutalelezwa kwa litaba za bupolofita bo bu mwa Bibele kubonisa kuli Bibele ki Linzwi la Mulimu.—Mubale Joshua 23:14; 2 Pitrosi 1:20, 21.

Bupolofita bo bu mwa Bibele bose butalelelizwe bulutusa kuba ni tumelo ku Mulimu. (Maheberu 11:1) Hape bulufa sepo yakuli sepiso ya Mulimu yakuli lika likaba hande kwapili ika talelezwa. Kacwalo, bupolofita bo bu mwa Bibele bulutusa kuba ni sepo yetiile.—Mubale Samu 37:29; Maroma 15:4.

Bupolofita bo bu mwa Bibele bulutusa cwañi?

Bupolofita bobuñwi bo bu mwa Bibele butusanga batanga ba Mulimu kunga muhato. Ka mutala, Bakreste ba kwa makalelo hane baboni bupolofita bobuñwi inze butalelezwa, nebazwile mwa Jerusalema. Muleneñi wa Jerusalema hane usinyizwe bakeñisa kuli buñata bwa batu ba mwa teñi nebasika utwa taelo ya Jesu, Bakreste nebasilelelizwe ka kusabela kwa sibaka sa kwahule.—Mubale Luka 21:20-22.

Kacenu, bupolofita bwa mwa Bibele bobusweli kutalelezwa, bubonisa kuli Mulimu utuha aanga muhato wakufelisa mibuso ya lifasi. (Daniele 2:44; Luka 21:31) Kacwalo, ki kwabutokwa kuli mañi ni mañi ange muhato wa kuamuhela Jesu Kreste sina Mulena yaketilwe ki Mulimu.—Mubale Luka 21:34-36.