Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TOHO YA TABA | KANA BATU BAZWELANGAPILI KUPILA

Ki Lika Mañi Zekona Kumitusa Kuba ni Sepo Yakuli Babashwile Bakazuha?

Ki Lika Mañi Zekona Kumitusa Kuba ni Sepo Yakuli Babashwile Bakazuha?

Kana kufosahalile kunahana kuli babashwile bakazuha hape? Muapositola Paulusi naasanahanangi cwalo. Naasusumelizwe kuñola kuli: “Haiba lu sepile Kreste mwa bupilo bo feela, u zibe lu swanela ku shwisa hahulu makeke ku fita ufi kamba ufi. Kono Kreste u zusizwe luli kwa bafu, ki yena mitamuno ya ba ba itobalezi ka lifu.” (1 Makorinte 15:19, 20) Paulusi naanani sepo yakuli zuho ikabateñi luli. Naabile ni sepo yeo bakeñisa kuli naaziba kuli Jesu naazusizwe kwa bafu. * (Likezo 17:31) Ki lona libaka Paulusi hanaabulezi kuli Jesu ki “mitamuno” bakeñisa kuli neli yena wapili kuzusezwa kwa bupilo bwa kuya kuile. Haiba Jesu neli yena wapili kuzusiwa kwa bafu, uzibe kukaba ni batu babañwi hape babaka zusiwa.

Jobo naabulelezi Mulimu kuli: “Mi no ka shukelwa ku bona hape musebezi wa mazoho a hao.”—Jobo 14:14, 15

Libaka leliñwi lelikona kumitusa kuba ni sepo yakuli zuho ikabateñi ki le. Jehova ki Mulimu wa niti. ‘Mulimu. . . ha koni ku puma.’ (Tite 1:2) Jehova haapumangi mi haanakupuma ni kamuta. Kana Mulimu naakasepisa batu kuli kukaba ni zuho ni kubonisa kuli waakona kuzusa batu babashwile mi hamulaho ni kupalelwa kutaleleza sepiso yahae? Mulimu haakoni kueza cwalo!

Ki kabakalañi Mulimu halukisize kuli kube ni zuho kwapili? Uezize cwalo bakeñisa lilato lahae. Jobo naabulezi kuli: “Mutu haa shwa, kabe naa ka pila hape! Fo, wena no ka biza, mi ne ni ka ku alaba; mi no ka shukelwa ku bona hape musebezi wa mazoho a hao.” (Jobo 14:14, 15) Jobo naanani sepo yakuli Ndatahe yalilato wa kwa lihalimu naaka shukelwa kumuzusa. Kana Mulimu ucincize? Batili, Bibele ibulela kuli: “Na, Muñaa Bupilo ha ni fetuhi” kamba kucinca. (Malaki 3:6) Mulimu usanyolelwa hahulu kuzusa batu babashwile mi batu bao bakaba ni tabo ni kuba ni mibili yeiketile. Mushemi kaufela yalilato  naakatabela kuli mwanaahae azusiwe kwa bafu. Shutano feela ki yakuli Mulimu yena unani maata akueza mwabatela.—Samu 135:6.

Lifu ki nto yemaswe hahulu, kono Mulimu uka lifelisa

Jehova ukafa Mwanaahae maata akutahisa tabo kwa batu kaufela babashwezwi ki balatiwa babona. Jesu uikutwa cwañi ka za kuzusa bafu? Pili Jesu asika zusa kale Lazaro kwa bafu, naaboni mone batomohezi lipilu likaizeli za Lazaro ni balikani babona, kacwalo, “Jesu a lotisa miyoko.” (Joani 11:35) Ka nako yeñwi, Jesu naakopani ni mbwelwa wa kwa Naine yanaashwezwi ki mwanaahae wa mushimani. Jesu “a mu shwela makeke, mi a li ku yena: ‘Tuhela ku lila.’” Honafo feela, Jesu azusa mushimani yo. (Luka 7:13) Kacwalo, Jesu haatabeli lifu ni kubona batu babatomohile lipilu. Jesu ukatabela hahulu muta batu kaufela baba ni tabo yakubona balatiwa babona habazusiwa kwa bafu.

Kana mukile mwashwelwa ki mutu yemulata? Mukana mwaikutwa kuli lifu ki nto yesakoni kufeliswa. Kono lifu laakona kufeliswa, Mulimu ukafelisa lifu ka kuitusisa Mwanaahae. Muhupule kuli Mulimu ubata kuli mubone mwakafeliseza lifu. Ubata kuli mubeteñi ka nako yakazusa batu ilikuli muamuhele balatiwa bamina babashwile. Munahane feela kuli mina ni balatiwa bamina musweli kuambola za lika zemukaezanga kwapili kusina kuikalelwa kuli mukashwa!

Bo Lionel, babatalusizwe mwa taba yefelile, babulela kuli: “Kwamakalelo, neku nibezitaata kulumela kuli kukaba ni zuho, mi neni sasepi mutu yanaa nibulelezi taba yeo. Kono nenibatisisize mwa Bibele mi nafumana kuli taba yeo ki ya niti! Hamulaho wa nako, naituta ka za zuho. Ninyolezwi hahulu kubona bo kuku habaka zusiwa.”

Kana mwatabela kuziba litaba zeñwi ka za zuho? Lipaki za Jehova bakatabela kumibonisa mwa Bibele yamina libaka habalumela kuli kukaba ni zuho. *

^ par. 3 Kuli muzibe haiba Jesu naazusizwe kwa bafu, mubone buka ya The Bible—God’s Word or Man’s? makepe 78-86, yehatisizwe ki Lipaki za Jehova.

^ par. 9 Mubone kauhanyo 7 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? yehatisizwe ki Lipaki za Jehova.