Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 ZEEZAHEZI MWA BUPILO

Jehova Unifile Lika Zeñata Hahulu Zene Nisalibeleli Kuli Nikaba Nizona

Jehova Unifile Lika Zeñata Hahulu Zene Nisalibeleli Kuli Nikaba Nizona

Nenili feela wa lilimo ze 17 mi nenitabela kueza lika zebatabela kueza mitangana babañata. Nenitabela hahulu kuba hamoho ni balikani baka, kutapanga hamoho, ni kulaha mbola ni bona. Kono zazi leliñwi, kwaezahala nto yenecincize bupilo bwaka. Nenibile mwa kozi yetuna ya fa mukwakwa hane nimatisa mutututu, mi kozi yeo neitahisize kuli nibe sihole mubili kaufela. Sekufitile lilimo zebato ba 30 kuzwa foiezahalela kozi yeo mi senitandile nako yetelele inze nilobalelezi fa mumbeta.

Nenihulezi mwa tolopo ya Alicante, ye kwa upa wa Spain. Mwa lubasi lwaluna nekusina hande swalisano, kacwalo, nenipila bupilo bwa mwa mikwakwa. Bukaufi ni ndu yaluna nekunani sintolo monekulukisezwanga mataya a limota. Mi nenikalile kueza bulikani ni bo José María babañwi bababeleki ba mwa sintolo seo. Bo José María nebali babasilikani mi neba niisa hahulu pilu kufita ni ba lubasi lwaka. Nihaike kuli nebali babahulu kuna ka lilimo ze 20, neba nitusanga hahulu mwa linako za ziyezi, mi nebaswana feela sina bahulwani baka.

Bo José María nebakalile kuitutanga Bibele ni Lipaki za Jehova. Nenilemuhile kuli bo José María, nebatabela hahulu litaba zene baituta mwa Bibele mi kamita neba nilutanga litaba zeo. Neniteelezanga kubona ka likute, kono nenisaisangi hahuIu pilu kwa litaba zene banilutanga. Ka kuba mutangana, nenipatehisizwe hahulu ki lika lisili. Kono nihakulicwalo, lika nelicincize hamulaho wa nako.

KOZI YENETAHISIZE KULI BUPILO BWAKA BUCINCE

Hanitabelangi hahulu kubulela za kozi yeo. Senikona feela kubulela ki kuli neniezize ka bukuba. Bupilo bwaka nebucincize mwa lizazi liliñwi feela. Nenili mutangana yaiketile hande, kono ka sipundumukela nayo ipumana mwa sipatela inze ni omelezi luñañali. Nekuli taata kuli nitwaelane ni muinelo wo. Mi kamita neniipuzanga kuli, ‘nipilelañi luli?’

Bo José María nebatilo nilekula mwa sipatela, mi kapili-pili bayo taluseza Lipaki za Jehova babañwi mwa puteho yabona mi ni bona bato nilekula. Nenisusuelizwe hahulu ki batu bao bane bato nilekulanga mwa sipatela. Hase nizwile mwa muzuzu mokualafelwanga bakuli babakula hahulu, naakalisa kuitutanga Bibele. Nenizibile libaka batu habanyanda ni kushwa ni libaka Mulimu hatuhelela lika zemaswe kuezahala. Hape neniitutile ka za lisepiso za Mulimu za kwapili ze cwale ka sepiso yakuli mwa lifasi kukaba ni batu babapetehile mi hakuna mutu yaka ipulela kuli: “Na kula.” (Isaya 33:24) Neeli lwapili kuituta ka za sepiso yende yeo.

Hasenilukuluzwi mwa sipatela, naeza zweIopili yetuna hahulu mwa tuto yaka ya Bibele. Mane neniyanga kwa mikopano ya Lipaki za Jehova ni kwa kukutaza kwa batu babañwi ka kuitusisa sipula sa mawili sesiipitezi. Ka la 5 November mwa silimo sa 1988, nakolobezwa ka kunweliswa mwa sikotolo  sesituna sakutapela inze ninani lilimo ze 20. Jehova Mulimu naanitusize kuba ni mubonelo omunde mwa bupilo. Kono nenikaezañi kuli ni bonise buitumelo bwaka kuyena?

KUEZA ZWELOPILI KUSINA TABA NI MUINELO WAKA

Neniikatulezi kusatuhelela muinelo waka kunipalelwisa kusebeleza Jehova. Nenibata kueza zwelopili. (1 Timotea 4:15) Kwamakalelo, nekuli taata kueza zwelopili bakeñisa kuli ba lubasi lwaka neba nilwanisa kabakala tumelo yaka. Kono nenitiiswanga ki mizwale ni likaizeli benilapela ni bona. Mizwale ni likaizeli bao neba nitusanga kufumaneha kamita kwa mikopano ni kuyanga ni bona kwa kukutaza.

Nako haneinze iya, nekubonahezi hande fokusweu kuli nenikatokwa kubabalelwanga ka nako kaufela ki baalafi babali licaziba. Hasamulaho wa kueza lipatisiso ka nako yetelele, lwafumana sibaka mokubabalelwanga lihole mwa tolopo ya Valencia yefumaneha likilomita ze 160 kwa upa wa Alicante. Mi nazwelapili kuinanga mwa sibaka seo.

Niikatulezi kutaluseza batu babañwi za tumelo yaka kusina taba ni makulanu aka

Nihaike kuli hanikoni kuzamaya bakeñisa kukula, niikatulezi kuzwelapili kusebeleza Jehova. Niitekezi kompyuta ka masheleñi anifiwanga bakeñisa buhole bwaka, mi kompyuta yeo ibeilwe bukaufi ni mumbeta waka. Hape niitekezi ni foni. Zazi ni zazi kakusasana, mutu yanibabalela unitukisezanga kompyuta ni foni yaka. Nikonanga kubelekisa kompyuta yaka ka kuitusisa sipangaliko sakubeya fa silelu. Mi hape ninani kakota ka kakaipitezi keniswalisanga ka mulomo. Kakota kao ka nitusanga kutaipa manzwi fa kompyuta yaka ni kunitusa kukenya linombolo mwa foni.

Nikonanga kukenya linombolo mwa foni ka kuitusisa kakota kakaipitezi

Zwelopili yeo ya lika za bumapanga-panga yanitusa luli. Sapili, initusanga kukena fa Webusaiti ya jw.org ni kunitusa kubona litaba fa SIFALANA SA FA INTANETI—sa Watchtower. Liitusiso ze, linitusanga hahulu! Zazi ni zazi nitandanga nako yetelele inze niituta ni kueza lipatisiso mwa lihatiso zenani litaba zefumaneha mwa Bibele ilikuli ni zwelepili kuituta ka za Mulimu ni kuziba mikwa yahae yeminde. Mi nako kaufela haniikutwanga bulutu kamba kuzwafa, nitusiwanga ki litaba zeñwi zetabisa za fa Webusaiti ya jw.org.

Kompyuta yaka hape initusanga kuteeleza ni kuabana kwa mikopano ya puteho. Initusanga kualaba, kulapela, kufa lingambolo, mane ni kubala magazini ya Tawala ya Mulibeleli hanifilwe kubala. Nihaike kuli hanifumanehangi kwa mikopano yeo ka kuya kwateñi luli, nisaikutwa kuli niyomuñwi wa batu ba mwa puteho yeo.

Hape kuba ni foni ni kompyuta kunitusanga kukutaza kamita. Ki niti kuli hanikoni kukutaza fa ndu ni ndu sina mobaezeza Lipaki za Jehova kaufela. Kono taba yeo hainipalelwisi kukutaza. Nikonanga kutaluseza batu babañwi za tumelo yaka ka kuitusisa lipangaliko zeo. Mane niikolanga kuikambota ni batu ka kuitusisa foni kuli mane baana-bahulu (maeluda) ba mwa puteho yaluna banikupile kuetelela musebezi wa kukutaza ka kuitusisa lifoni. Musebezi wo wa kukutaza ka kuitusisa lifoni utusa hahulu mizwale ni likaizeli  ba mwa puteho yaluna babasakoni kuzamaya bakeñisa kukula, kuli ni bona bakutazange.

Inze nizamaisa tuto ya Bibele

Nihakulicwalo, bupilo bwaka habusika itinga feela fa zwelopili ya lika za bumapanga-panga. Zazi ni zazi nipotelwanga ki balikani baka. Batahanga ni bana bahabobona babatabela kuituta Bibele. Hañata, batu bao banikupanga kuli niambolisane ni bona litaba za mwa Bibele. Ka linako zeñwi, mabasi amañwi banimemanga kuyo fumaneha kwa tukiso yabona yakulapela sina lubasi. Nitabelanga hahulu banana babatilo nilekula habanitaluseza libaka habalata Jehova.

Ka nako yene lulapela sina lubasi ni balikani baka

Nitabelanga hahulu kupotelwa ki batu babañata. Hañata mwa muzuzu waka kutalanga batu babatilo nipotela, mane babañwi bazwanga kwahule. Batu babanibabalela bakomokiswanga ki buñata bwa batu babato nipotelanga. Zazi ni zazi niitumelanga ku Jehova bakeñisa kuba mwahalaa mizwale babanilata cwalo.

KUZWELAPILI KUITIISA

Nako kaufela hanilumeliswanga ki batu babañwi nibaalabanga kuli: “Kina yo, nisazwelapili kuitisa!” Naziba kuli hakina ninosi ya mwa muinelo wo. Kusina taba ni miinelo yeluli kuyona, luswanela kuziba kuli Bakreste kaufela ba mwa ndwa, ili “ndwa ye nde ya tumelo.” (1 Timotea 6:12) Ki lika mañi zenitusize kuzwelapili kuitiisa mwa muinelo waka wo ka lilimo zeñata? Nilapelanga ku Jehova kamita ni kuitumela kuyena bakeñisa kunifa bupilo ni kunitusa kuziba zenipilela. Mi nilikanga ka monikonela kaufela kupateha mwa sebelezo yaka ku Mulimu ilikuli nibe ni sepo ya lika zakwapili.

Bo José María

Hañata ninahananga ka za lifasi lelinca ni mo nikaikutwelanga hanikakona kumata ni kutula-tula. Mane fokuñwi niezanga lishea la kuli mwa lifasi lelinca lukayo lakananga ni bomulikanaaka bo José María babakula butuku bwa polio. Nibabuzanga kuli “Ki mañi yaka winanga halukayo lakananga?” Mi banialabanga kuli: “Hakuna taba kuli ki mañi yaka winanga. Sabutokwa ni kufita ki kuyo fumaneha mwa Paradaisi, kuli luyo lakananga.”

Kunibezi hahulu taata kutwaelana ni muinelo waka wa buhole. Naziba kuli neniezize ka bukuba hane nisali mutangana, mi kueza cwalo kutahisize kuli niipumane mwa muinelo otaata. Nihakulicwalo, nitabile hahulu kuli Jehova haasika niyubeka. Kono unifile lubasi lolutuna lwa batu babamulata, unitusize kuziba zenipilela, kuba ni tabo yezwa mwa kutusa batu babañwi ni kuba ni sepo yende hahulu ya za kwapili. Hane nika kupiwa kubulela feela ka bukuswani zenitalusa, nenikali, Jehova unifile lika zeñata hahulu zene nisalibeleli kuli nikaba ni zona.