Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Antikreste ki Mañi?

Antikreste ki Mañi?

Filimu yeñwi yesabisa hahulu yenezwisizwe cwanoñu fa, neinani toho ya taba yeli, Antichrist (Antikreste).

Sikwata sesiñwi sa baopeli nesizwisize litapa lelinani toho ya taba yeli, Antichrist Superstar (Licaziba ba Antikreste).

Friedrich Nietzsche, muituti wa mihupulo ya batu wa mwa lilimo zama 1800, naañozi buka yeñwi yenenani toho ya taba yeli, The Antichrist (Antikreste).

Malena ni babusisi ba mwa lilimo za mwahalaa 500 ni 1500 A.D hañata nebabizanga lila zabona kuli ki bo antikreste.

Martin Luther, yanaaetelezi muhato wa kucinca lika mwa keleke ya Katolika, naabizize mapapa ba keleke ya katolika kuli ki bo antikreste.

BAKEÑISA kuli linzwi la “antikreste” seliitusisizwe mwa lika zeñata, kwaswanela kubuza puzo yakuli: Antikreste ki mañi? Kana linzwi leo kunani mo liluamela kacenu? Niti ki kuli, lukona feela kufumana taluso luli ya linzwi la antikreste mwa Bibele ili mo lifumaneha ha ketalizoho.

KUZIBA ANTIKRESTE

Muapositola Joani ki yena feela muñoli wa Bibele yanaaitusisize linzwi la “antikreste.” Naatalusize cwañi antikreste? Mulemuhe manzwi a, afumaneha mwa liñolo lapili lelibizwa ka libizo lahae, ali: “Bana ba banyinyani, ye ki hora ya mafelelezo, mi sina ha mu utwile kuli antikreste wa taha, niheba cwale bo antikreste ba bañata ba se ba bonahezi; mi ka taba yeo lwa ziba kuli ye ki hora ya mafelelezo. Ne ba zwile ku luna, kono ne ba si ba bañwi ba luna . . . Ki mañi lihata kwandaa yena ya latula kuli Jesu haki yena Kreste? Yo ki antikreste, ya latula Ndate ni Mwana.”—1 Joani 2:18, 19, 22.

Muapositola Joani naautwisisize kuli antikreste ki batu kaufela babahasanya litaba za buhata za bulapeli ka za Jesu Kreste ni lituto zahae

Luitutañi kwa manzwi ao? Joani naabulezi za “bo antikreste ba bañata” ili kubonisa kuli antikreste haki mutu alimuñwi kono ki batu babañata. Antikreste ki batu kamba likopano zehasanya litaba za buhata, kulatula kuli Jesu haki Kreste kamba Mesia, ni kutahisa kuli batu bapalelwe kuziba shutano yemwahalaa Mulimu ni Mwanaa hae, yena Jesu Kreste. Likopano kamba batu bao babali bo antikreste baipapata kuli ki bo Kreste kamba kuli ki bayemeli ba Kreste, kono bakeñisa kuli “ne ba zwile ku luna,” nebatuhezi lituto za niti za mwa Bibele. Kutuha fo, batu bao nebaliteñi ka nako yeo Joani naa ñola liñolo lahae ka “hora ya mafelelezo” mwendi ili kutalusa nako ya mafelelezo akubateñi kwa baapositola.

Ki lika mañi zeñwi zanaañozi Joani ka za antikreste? Hanaatalusa ka za bapolofita babuhata, naabulezi kuli: “Pulelo kaufela ya moya ye bulela Jesu Kreste patalaza kuli naa tile mwa nama i zwa ku Mulimu. Kono pulelo kaufela ya moya ye sa buleli Jesu patalaza ha i zwi ku Mulimu. Mi yeo ki pulelo ya moya ya antikreste, ye mu utwile kuli ya taha, mi cwale ki kale i taha kale mwa lifasi.” (1 Joani 4:2, 3) Cwale mwa liñolo lahae labubeli, Joani naakutezi kubulela manzwi a, ali: “Bapumi ba bañata ba keni mwa lifasi, ili batu ba ba sa paki Jesu Kreste kuli naa tile mwa nama. Ya eza cwalo ki mupumi ni antikreste.” (2 Joani 7) Kwaiponahalela hande kuli Joani naautwisisize kuli antikreste ki batu kaufela babahasanya litaba za buhata za bulapeli ka za Jesu Kreste ni lituto zahae.

“BAPOLOFITA BA BUHATA” NI “MUTU YA SA MAMELI MULAO”

Jesu naalemusize kuli bapolofita babuhata nebaka taha sina ‘maakanyani apanile mwa liapalo za lingu’

Kale-kale pili Joani asika ñola kale ka za balapeli ba buhata bao, Jesu Kreste naalemusize balateleli  bahae kuli: “Mu tokomele bapolofita ba buhata ba ba taha ku mina mwa liapalo za lingu, kono mwahali ki maakanyani aa panile.” (Mateu 7:15) Muapositola Paulusi ni yena naalemusize Bakreste bakwa Tesalonika kuli: “Mutu a si ke a mi kelusa ka mukwa ufi kamba ufi, kakuli lizazi leo [la Jehova] ha li na ku taha konji pili ha se ku tile bukwenuheli mi ku patululwe mutu ya sa mameli mulao, yena mwanaa sinyeho.”—2 Matesalonika 2:3.

Kacwalo, bapolofita babuhata ni bakwenuheli nebakalile kubateñi mwa linako za baapositola, mi nebasweli kufokolisa puteho ya Sikreste. Batu kaufela bane basweli kuhasanya litaba za buhata za bulapeli ka za Jesu Kreste ni lituto zahae ki bona bo “antikreste” banaatalusa Joani. Paulusi naatalusize ka mo Jehova naangela batu bao hanaa babizize kuli “mwanaa sinyeho.”

MUTOKOMELE LIKEZO ZA BO ANTIKRESTE KACENU

Kucwañi kacenu? Likopano ni batu babali bo antikreste basalwanisa Kreste ni lituto zahae. Bazwelapili kuhasanya litaba zabuhata ka mulelo wakuli bapalelwise batu kuziba Ndate, yena Jehova Mulimu, ni Mwanaa hae, yena Jesu Kreste. Ka niti, lwaswanela kutokomela lituto za buhata ze cwalo. Halunyakisiseñi mitala yemibeli yelatelela.

Likeleke seliyemezi tuto ya Silaalu ka lilimo zeñata, ka kuluta kuli kuti Ndate ni Mwana balikanelela. Ka kueza cwalo, bo antikreste balyanganisa ni kupalelwisa batu kuziba Jehova Mulimu ni Jesu Kreste. Tuto yelyanganisa yeo, ipalelwisa batu babasepahala kulikanyisa Jesu Kreste ni kusutelela ku Mulimu sina moibasusueleza Bibele.—1 Makorinte 11:1; Jakobo 4:8.

Hape likeleke lizwelapili kulyanganisa batu ka kubasusueza kuitusisa Libibele mokusina libizo la Mulimu, lona la Jehova. Baeza cwalo kusina taba ni kuli libizo la Jehova nelifumaneha ibatoba ha 7,000 mwa miputo yakale ya Bibele. Kiñi zezwile mwa kueza cwalo? Kueza cwalo mane kutahisize kuli batu bapalelwe kuziba Mulimu wa niti.

Kono kuziba libizo la Mulimu, lona la Jehova, kutusize balapeli ba Mulimu babasepahala kusutelela kuyena. Kona zene ezahezi ku bo Richard, hane baikambotile ni Lipaki za Jehova bababeli. Bo Richard batalusa kuli: “Lipaki bao neba nibonisize mwa Bibele kuli libizo la Mulimu wa niti ki Jehova. Nenitabisizwe hahulu ki taba yakuli Mulimu unani libizo ili nto yene nisika utwakale.” Kuzwelela feela honafo, bo Richard baeza licinceho mwa bupilo bwabona, kuli bapile ka kulumelelana ni likuka za mwa Bibele ilikuli batabise Jehova. Bo Richard batalusa kuli: “Kuziba libizo la Mulimu kunitusize kuba mulikanaa Mulimu.”

Antikreste salyanganisize batu babañata ka nako yetelele. Kono lwakona kumuziba ni kulukululwa kwa lituto zahae za buhata ka kuituta Linzwi la Mulimu, yona Bibele.—Joani 17:17.