Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 PUISANO NI MUÑAA NDU

Mubuso wa Mulimu ne U Kalile Lili ku Busa? (Kalulo?1)

Mubuso wa Mulimu ne U Kalile Lili ku Busa? (Kalulo?1)

Taba ye tatama ki mutala wa puisano ya kona ku ba ni yona Paki ya Jehova ni mutu yo muñwi. Lu nge kuli Paki ya bizwa Mukubesa u izo potela muuna ya bizwa Wamui.

MU ZWELEPILI KU BATA ZIBO

Bo Mukubesa: Bo Wamui, ku mi bulelela feela niti ni ikolanga hahulu ku buisana ni mina litaba za mwa Bibele. * Nako ye felile ha ne lu buisana, ne mu buzize puzo ye ñwi ka za Mubuso wa Mulimu. Ne mu buzize ka za libaka Lipaki za Jehova ha ba lumela kuli Mubuso wa Mulimu ne u kalile ku busa ka silimo sa 1914.

Bo Wamui: Eni, ne ni bala buka ye ñwi ya mina mi i bulela kuli Mubuso wa Mulimu ne u kalile ku busa ka 1914. Nto yeo i ni komokisize hahulu kakuli mu bulelelanga kuli lituto za mina kaufela li tomile fa Bibele.

Bo Mukubesa: Eni, yeo ki niti.

Bo Wamui: Ni balile Bibele ku zwa kwa makalelo ku yo fita kwa mafelelezo. Kono ha ku na timana ye ni hupula ye bulela ka za silimo sa 1914. Kacwalo, se ni kena fa Bibele ya fa Intaneti ni ku bata “1914.” Kono ha ku na timana ye bonisize silimo seo.

Bo Mukubesa: Bo Wamui, naa mi babaza bakeñisa lika ze peli ze mu ezize. Sapili, mu balile Bibele kaufela yona. Seo si bonisa kuli mwa lata Linzwi la Mulimu luli.

Bo Wamui: Eni, na li lata. Ni bona kuli ha ku na buka ye swana ni Bibele.

Bo Mukubesa: Na lumela cwalo. Sa bubeli, naa mi babaza bakeñisa ku eza patisiso mwa Bibele kuli mu fumane kalabo kwa puzo ye mu na ni yona. Mu ezize nto luli ye lu susuezwa ki Bibele kuli lu i ezange, yona ya ku zwelapili ku bata zibo. * Ki hande kuli mu eza buikatazo bo bu cwalo.

Bo Wamui: Ni itumezi. Ni bata ku zwelapili ku ituta. Mane, ne ni zwezipili ku eza lipatisiso mi ni fumani litaba ze ñwi ka za 1914 mwa buka ye, ye lu itutanga. I bulela ka za tolo ya naa lolile mulena yo muñwi, naa lolile kota ye tuna ye ne lemilwe mi hasamulaho se i shoshela.

Bo Mukubesa: Au, yeo ki niti. Bupolofita bo, bu ñozwi kwa liñolo la Daniele kauhanyo 4. Bu ama tolo ya naa lolile Mulena Nebukadenezare wa Babilona.

Bo Wamui: Eni, ki bona. Ni balile bupolofita bo hañata-ñata. Kono ku bulela feela niti, ha ni zibi mo bu amela taba ya Mubuso wa Mulimu kamba silimo sa 1914.

Bo Mukubesa: Ki niti, bo Wamui, nihaiba mupolofita Daniele naa si ka utwisisa taluso ka ku tala ya za naa buyelezwi ku ñola!

Bo Wamui: Oo?

Bo Mukubesa: Eni. Kwa liñolo le la Daniele 12:8, naa bulezi kuli: “Na, Daniele, na utwa, kono na tokwa ku utwiseza hande.”

Bo Wamui: Kanti haki na feela ni nosi ya sa utwisisi taba ye. Taba ye i taata ku i utwisisa.

Bo Mukubesa: Niti kikuli, Daniele naa si ka utwisisa  bupolofita bo, kakuli nako ya naa tomile Mulimu ya kuli batu ba utwisise bupolofita bo bu mwa buka ya Daniele ne i si ka fita kale. Kono mwa linako za cwale, luna lwa kona ku bu utwisisa hande ka ku tala.

Bo Wamui: Ki kabakalañi ha mu bulela cwalo?

Bo Mukubesa: Ki hande, ha mu utwe ze i bulela timana ye tatama. Daniele 12:9 i li: “Kakuli litaba zeo li siyala li patilwe, li tiisizwe ka liswayo ku isa nako ya mafelelezo.” Kacwalo, bupolofita bo, ne bu ka kona feela ku utwisiswa mwa “nako ya mafelelezo.” Mwa tuto ya luna ya Bibele lu ka nyakisisa bupaki bo bu bonisa kuli lu pila mwa nako ya mafelelezo yeo. *

Bo Wamui: Haiba ki cwalo, kana mwa kona ku ni taluseza ze bu talusa bupolofita bwa Daniele?

Bo Mukubesa: Ki hande, ni ka lika ku eza cwalo.

TOLO YA NAA LOLILE NEBUKADENEZARE

Bo Mukubesa: Ka ku kala, ni ka bulela ka bukuswani za naa boni Mulena Nebukadenezare mwa tolo ya hae. Kihona cwale lu ka ambola ka za taluso ya tolo yeo.

Bo Wamui: Ki hande.

Bo Mukubesa: Mwa tolo ya hae, Nebukadenezare naa boni kota ye tuna hahulu yeo butelele bwa yona ne bu yo swala kwa lihalimu. Mi kihona a utwa lingeloi la Mulimu inze li laela kuli kota yeo i lemiwe. Nihakulicwalo, Mulimu naa bulezi kuli lisina la yona li si ke la pumbulwa. Mi kota yeo ne i ka hula hape hamulaho wa ‘myaha ye 7’. * Kwa makalelo, bupolofita bo, ne bu ama ku Mulena Nebukadenezare. Nihaike kuli ne li mulena ya naa tumile hahulu sina kota ye telele ye yo swala kwa lihalimu, naa kokobelizwe ka ‘myaha ye 7.’ Kana mwa hupula ze ne ezahezi?

Bo Wamui: Batili, ha ni hupuli.

Bo Mukubesa: Ki hande. Bibele i bonisa kuli Nebukadenezare naa takani ka lilimo ze 7. Ka nako yeo, naa sa koni ku busa sina mulena. Kono hamulaho wa myaha ye 7 Nebukadenezare ha kutelwa ki ngana mi a kalisa ku busa hape. *

Bo Wamui: Litaba kaufela ze mu bulezi ni li utwisisize. Kono zeo kaufela li ama cwañi Mubuso wa Mulimu kamba silimo sa 1914?

Bo Mukubesa: Ka bukuswani, bupolofita bo, bu na ni litalelezo ze peli. Talelezo ya pili ne i bile teñi muta puso ya Mulena Nebukadenezare ne i yemisizwe. Talelezo ya bubeli i ama ku yemiswa kwa puso ya Mulimu. Kacwalo, ki talelezo ya bubeli ya bupolofita bo, ye ama kwa Mubuso wa Mulimu.

Bo Wamui: Mu ziba cwañi kuli bupolofita bo, bu na ni talelezo ya bubeli ye ama kwa Mubuso wa Mulimu?

Bo Mukubesa: Libaka le liñwi kikuli lu fumana sisupo mwa bupolofita bo kasibili. Ka ku ya ka Daniele 4:17, bupolofita bo ne bu filwe “kuli ba ba pila ba zibe kuli Muambakani-ya-Pahami ki Yena ya na ni mubuso fahalimu a bulena bwa batu, ni kuli u bu fa ya lata ku mu fa bona.” Kana mu lemuhile pulelo ya kuli “bulena bwa batu”?

Bo Wamui: Eni, i bulela kuli “Muambakani-ya-Pahami ki Yena ya na ni mubuso fahalimu a bulena bwa batu.”

Bo Mukubesa: Eni. Mu bona cwañi, ki mañi yo ya bizwa “Muambakani-ya-Pahami”?

Bo Wamui: Ku bonahala kuli ki Mulimu.

Bo Mukubesa: Mu bulezi niti. Kacwalo, timana yeo i lu bonisa kuli bupolofita bo, ne bu sa ami feela ku Nebukadenezare. Bu sa ama hape kwa “bulena bwa batu,” ili ku talusa puso ya Mulimu kwa batu. Mi lu kona ku utwisisa taba yeo ha lu nyakisisa litaba ze ama bupolofita bo.

Bo Wamui: Mu talusañi?

TABA YE TUNA YE BULEZWI MWA BUKA YA DANIELE

Bo Mukubesa: Buka ya Daniele i kuta-kutezi hahulu ku bulela za taba i liñwi. I zwelapili ku talusa za ku tomwa kwa Mubuso wa Mulimu o mwatasaa a puso ya Mwanaa hae yena Jesu. Ka mutala, ha lu kuteñi hanyinyani kwa likauhanyo za kwamulaho. Kana mwa kona ku bala Daniele 2:44?

Bo Wamui: Eni. I bulela kuli: “Mwa mazazi a malena ao, Mulimu wa mwa lihalimu u ka tahisa mubuso o si na ku sinyeha ku ya ku ile; mi bulena bwa ona ha bu na ku shimbulukela kwa sicaba si sili. Mubuso wo, u ka ketula ni ku feza mibuso kaufela; kono ona u ka ba teñi kamita ni ku ya ku ile.”

 Bo Mukubesa: Ni itumezi. Kana mu nahana kuli timana ye i ama kwa Mubuso wa Mulimu?

Bo Wamui: Umm. Ha ni zibi hande.

Bo Mukubesa: Ki hande, mu lemuhe kuli i bulela kuli Mubuso wo “u ka ba teñi kamita ni ku ya ku ile.” Yeo ki nto feela ye kona ku ezahala kwa Mubuso wa Mulimu, isike kwa mubuso ufi kamba ufi wa batu, nji haki cwalo?

Bo Wamui: Eni, ki cwalo.

Bo Mukubesa: Ki bo bupolofita bo buñwi bwa mwa buka ya Daniele bo bu bulela ka za Mubuso wa Mulimu. Bupolofita bo, bu ñozwi kwa liñolo la Daniele 7:13, 14. Bupolofita bo, bu bulela cwana ka za mubusi wa kwapili kuli: “A fiwa bulena, kanya, ni mubuso, kuli ba mishobo kaufela, ni ba macaba, ni ba lipuo kaufela ba to mu sebeleza. Bulena bwa hae ki bulena bwa kamita, bo bu si na ku fela, mi mubuso wa hae ha u na ku feliswa.” Kana ku na ni taba ye mu ziba ye bulezwi mwa bupolofita bo?

Bo Wamui: Bu bulela ka za mubuso.

Bo Mukubesa: Yeo ki niti. Kono ha bu ami kwa mibuso i sili. Mu lemuhe kuli bu bulela kuli Mubuso wo, ne u ka ba ni maata fahalimu a batu “ba mishobo kaufela, ni ba macaba, ni ba lipuo.” Ka mubulelelo o muñwi, Mubuso wo ne u ka busa lifasi kaufela.

Bo Wamui: Yeo ki niti, ne ni si ka lemuha kuli ki sona se li talusa liñolo leo.

Bo Mukubesa: Hape, mu lemuhe litaba ze ñwi ze bu bulela bupolofita bo, bu li: “Bulena bwa hae ki bulena bwa kamita, bo bu si na ku fela, mi mubuso wa hae ha u na ku feliswa.” Taba yeo i swana hahulu ni bupolofita bo lu sa zo bala kwa liñolo la Daniele 2:44, nji haki cwalo?

Bo Wamui: Eni, ki cwalo luli.

Bo Mukubesa: Ha lu lundululeñi ka bukuswani litaba ze lu sa zo ituta. Bupolofita bo bu kwa Daniele kauhanyo 4 ne bu filwe kuli batu ba zibe “kuli Muambakani-ya-Pahami ki Yena ya na ni mubuso fahalimu a bulena bwa batu.” Manzwi ao a bonisa hande kuli bupolofita bo, ne bu na ni talelezo ye ñwi ye tuna, kwandaa talelezo feela ye ama Nebukadenezare. Hape, lu fumana bupolofita bo buñata mwa buka ya Daniele bo bu bonisa ka za ku tomiwa kwa Mubuso wa Mulimu o mwatasaa puso ya Mwanaa hae. Mu bona cwañi, kana ku lukile ku bulela kuli bupolofita bo bu kwa Daniele kauhanyo 4 hape bwa ama ni kwa Mubuso wa Mulimu?

Bo Wamui: Ni bona kuli ku lukile. Niteñi ni sa palelwa ku bona mo bu amela silimo sa 1914.

“MWAHA U FELELE FAHALIMU A HAE HA 7”

Bo Mukubesa: Ki hande, ha lu kuteleñi kwa taba ya Mulena Nebukadenezare. Naa yemelwa ki kota mwa talelezo ya pili ya bupolofita. Bubusi bwa hae ne bu yemisizwe kota ha ne i lemilwe ni ku tuhelelwa ka myaha ye 7 ili ku talusa nako kaufela ya naa takani. Nako yeo ya myaha ye 7 ne i felile muta Nebukadenezare naa kutezwi ki ngana ni ku kalisa ku busa hape. Mwa talelezo ya bubeli ya bupolofita, puso ya Mulimu ne i ka yemiswa ka silengo sa nako, kono fo ha ku talusi kuli Mulimu naa palezwi ka nzila ye ñwi.

Bo Wamui: Mu talusañi?

Bo Mukubesa: Mwa linako ze ne i ñolwa Bibele, malena ba Isilaele ba ne ba busa mwa Jerusalema ne ba bulelwa kuli ne ba inzi fa “lubona lwa bulena lwa Muñaa Bupilo.” * Ne ba yemela Mulimu kwa ku busa batu ba hae. Kacwalo, malena bao ne ba busa luli mwa sibaka sa Mulimu. Nihakulicwalo, nako ha ne inze i ya, buñata bwa malena bao ba kala ku hana ku latelela litaelo za Mulimu mi buñata  bwa babusiwa ba bona ni bona ba likanyisa likezo za bona ze maswe. Bakeñisa ku sa utwa kwa Maisilaele, Mulimu a ba tuhelela kuli ba hapiwe ki Mababilona ka 607 B.C.E. Ku zwa feela ka nako ona yeo, mwa Jerusalema ne ku si ka ba ni mulena ya na yemela Jehova. Ka nzila yeo, puso ya Mulimu ne i yemisizwe. Kana mwa utwisisa litaba ze ni sweli ku bulela?

Bo Wamui: Eni.

Bo Mukubesa: Kacwalo myaha ye 7 kamba nako ya ku yemiswa kwa puso ya Mulimu ne i kalile ka 607 B.C.E. Kwa mafelelezo a myaha ye 7, Mulimu naa ka keta mubusi yo munca ya naa ka mu yemela, mi yo naa ka ba wa kwa lihalimu. Mi ki yona nako yeo bupolofita bo buñwi bo bu mwa buka ya Daniele ne bu ka talelezwa. Kacwalo, puzo ya butokwa ki ya kuli: Myaha ye 7 ne i felile lili? Haiba lu fumana kalabo kwa puzo yeo, lu ka ziba fo ne u kalezi ku busa Mubuso wa Mulimu.

Bo Wamui: Ki kale ni lemuha sisupo. Kona kuli mu talusa kuli myaha ye 7 ne i felile ka 1914?

Bo Mukubesa: Ki cwalo luli! Mu kumbile.

Bo Wamui: Kono lu ziba cwañi cwalo?

Bo Mukubesa: Ka nako ya bukombwa bwa hae fa lifasi, Jesu naa bonisize kuli myaha ye 7 ne i si ka fela kale. * Kacwalo, i swanela ku ba nako ye telele luli. Myaha ye 7 ne i kalile lilimo ze ñata pili Jesu a si ka taha kale fa lifasi, mi ne i zwezipili ku ba teñi ku i sa ka nako ye ñwi Jesu ha saa kutezi kwa lihalimu. Hape mu hupule kuli, bupolofita bwa Daniele ne bu ka kona feela ku utwisiswa mwa “nako ya mafelelezo.” * Nto ye tabisa ki ya kuli, kwa mafelelezo a lilimo za ma 1800, baituti ba Bibele ba ne ba bata ku ziba luli taluso ya bupolofita bo, ne ba nyakisisize bupolofita bo ka tokomelo. Ba fita fa ku lemuha kuli myaha ye 7 ne i ka fela ka silimo sa 1914. Mi likezahalo ze tuna ze ezahezi ku zwa feela ka silimo sa 1914, li paka kuli ki niti Mubuso wa Mulimu ne u kalile ku busa kwa lihalimu ka silimo seo. Ki sona silimo fo ne a kalezi mazazi a maungulo a lifasi le kamba nako ya mafelelezo. Ni bona kuli litaba ze se lu nyakisisize ki ze ñata hahulu, mu ka suhana mu palelwa ku li hupula . . .

Bo Wamui: Eni. Ku si na ku kakanya, ni ka tokwa ku kutela ku bala litaba ze kuli ni li utwisise hande.

Bo Mukubesa: Mu si ke mwa bilaela. Ni na, ne ku ni i ngezi nako ye telele kuli ni fite fa ku utwisisa bupolofita bo ni mo ne bu talelelizwe. Kono naa sepa kuli puisano ye lu bile ni yona i mi tusize ku bona kuli litaba ze ba lumela Lipaki za Jehova ka za Mubuso wa Mulimu li tomile fa Bibele.

Bo Wamui: Eni. Kamita ni susuezwanga hahulu ha ni bonanga kuli lituto za mina li tomile fa Bibele.

Bo Mukubesa: Mi ni bona kuli ni mina mu na ni takazo ya ku eza nto ye swana. Sina ha se ni bulezi kale, litaba ze ki ze ñata hahulu kuli mu li hupule ka nako i liñwi. Ni kolwa kuli mu sa na ni lipuzo. Ka mutala, lu lemuhile kuli myaha ye 7 i ama kwa Mubuso wa Mulimu ni kuli ne i kalile ka 607 B.C.E. Kono lu ziba cwañi kuli myaha ye 7 yeo ne i felile ka 1914? *

Bo Wamui: Eni, taba yeo i sa ni kataza.

Bo Mukubesa: Bibele ka sibili i lu tusa ku utwisisa hande butelele bwa nako ya myaha ye 7. Kana ne mu ka tabela kuli lu to nyakisisa za taba yeo nako ye tatama?

Bo Wamui: Eni.

Kana ku na ni taba ye ñwi ya mwa Bibele ye mu sa utwisisangi? Kana mwa itakaleza ku ziba ze ñata ka za litumelo ni lika ze ba ezanga Lipaki za Jehova? Haiba ki cwalo, mwa kona ku buza yo muñwi wa Lipaki za Jehova. Mi u ka tabela ku ikambota ni mina litaba ze cwalo.

^ par. 5 Lipaki za Jehova ba na ni tukiso ya ku itutanga Bibele ni batu fa mandu a bona ku si na tifo.

^ par. 21 Mu bone kauhanyo 9 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.

^ par. 63 Mwa bupolofita bwa hae bo bu ama mazazi a maungulelo, Jesu naa bulezi kuli: “Jerusalema [muleneñi o ne u yemela puso ya Mulimu] u ka hatikelwa ki macaba ku fitela linako ze tomilwe za macaba li fela.” (Luka 21:24) Kacwalo, ku yemiswa kwa puso ya Mulimu ne ku sa li teñi mwa linako za Jesu mi ne ku ka zwelapili ku i sa mwa mazazi a maungulelo.

^ par. 67 Mu bone litaba ze ekelizwe, “1914—Silimo sa Butokwa mwa Bupolofita bwa Bibele” mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli?

Taba ye tatama mwa litaba ze, i ka nyakisisa litimana za mwa Bibele ze ka lu tusa ku ziba butelele bwa nako ya myaha ye 7.