Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 ZE BA BUZA BABALI . . .

Ki Mañi ya Bupile Mulimu?

Ki Mañi ya Bupile Mulimu?

Mu eze inge mwa bona ndate ya ambola ni mwanaa hae wa mushimani ya na ni lilimo ze 7. Ndate yo u bulela kuli: “Kale-kale ko, Mulimu naa bupile lifasi ni lika kaufela ze ku lona, mi naa bupile lizazi, kweli, ni linaleli.” Mushimani wa nahanisisa ka za taba yeo ka nakonyana, kihona cwale a buza kuli: “Tate! ki mañi ya bupile Mulimu?”

Ndate yo u alaba kuli: “Hakuna ya bupile Mulimu, Mulimu ha na makalelo.” Ka nako ya cwale, mwana yo wa utwisisa kalabo ye bunolo yeo. Kono mwana yo ha nze a hula, puzo yeo i zwelapili ku mu kataza. U fumana hahulu taata ku utwisisa taba ya kuli Mulimu ha naa makalelo. U komoka kuli ‘Mulimu yena kiñi ha si na makalelo’ hailifo pupo kaufela yona i na ni makalelo?

Bibele i bulelañi fa taba yeo? Bibele i bulela nto ye swana ni ya naa bulezi ndate yani wa mwa mutala o bulezwi kwa makalelo a taba ye. Mushe naa ñozi kuli: “Mulena, . . . Pili, malundu a si ka bonahala kale, u si ka bupa lifasi, ni linto ze ku lona kamukana, ku zwa ko ku si na makalelo, ku ya ko ku si na mafelelezo, ki Wena Mulimu.” (Samu 90:1, 2) Mupolofita Isaya ni yena naa bulezi kuli: “Kikuli ha u si ka ziba? Kamba ha u si ka utwa kuli Muñaa Bupilo ki Mulimu wa kamita, Mubupi wa mafelelezo a lifasi? (Isaya 40:28) Ka nzila ye swana, liñolo la Juda li bonisa kuli Mulimu sa bile teñi “ku zwa kale ko.”—Juda 25.

Mañolo ao a lu bonisa kuli Mulimu ki “Mulena wa kamita,” ku likana ni mwa naa taluselize muapositola Paulusi. (1 Timotea 1:17) Fo ku talusa kuli Mulimu u bile teñi ku zwa ko ku si na makalelo. Mi u ka zwelapili ku ba teñi ku ya ku ile. (Sinulo 1:8) Kacwalo, ku pila kwa hae mwa linako ze sa feli, ki yona kalulo ye tuna hahulu ya kalemeno ka hae ka ku ba Mulimu ya Maata Kaufela.

Ki kabakalañi taba ye, ha i li taata ku i utwisisa? Libaka kikuli lu pilanga ka nako ye kuswani, kacwalo, lu na ni mubonelo o shutana hahulu ni wa na ni ona Jehova kwa neku la nako. Bakeñisa kuli Mulimu u pila ku ya ku ile, ku yena lilimo ze 1000 li swana feela ni lizazi li li liñwi. (2 Pitrosi 3:8) Ka mutala: Kana mu nahana kuli mbimba ye pilanga feela ka mazazi a bato ba 50, ya kona ku utwisisa butelele bwa nako ye lu pilanga luna batu ye eza lilimo ze 70 kamba 80? Ku tokwa ni hanyinyani! Kono Bibele i talusa kuli luna lu swana ni limbimba ha lu bapanywa ku Mubupi wa luna. Mi nihaiba kutwisiso ya luna mwa lika ki ye nyinyani hahulu. (Isaya 40:22; 55:8, 9) Kabakaleo, kwa utwahala batu ha ba sa koni ku utwisisa ka kutala likalulo ze ñwi za tulemeno twa Jehova.

Nihaike kuli ha lu koni ku utwisisa hande taba ya kuli Mulimu u pila ku ya ku ile, kwa iponahalela hande kuli taba yeo ya swanela luli. Kambe ne ku na ni ya naa bupile Mulimu, yena yo ki yena ya naa ka ba Mubupi. Kono Bibele i bulela kuli Jehova ki yena ya naa “bupile linto kaufela.” (Sinulo 4:11) Fahalimu a zeo, lwa ziba kuli ne ku na ni nako yeo pupo ne i siyo. (Genese 1:1, 2) Ne i tahile cwañi? Mubupi wa yona naa li teñi pili yona i si ka ba kale teñi. Hape naa li teñi pili libupiwa ze butali li si ka ba kale teñi, ze cwale ka Mwanaa hae wa libanda ni mangeloi. (Jobo 38:4, 7; Makolose 1:15) Kwa iponahalela hande kuli pili Mulimu a si ka bupa kale lika, naa li feela a nosi. Ha ku konahali kuli a be ya naa bupilwe, kakuli ne ku si na nto ye ne li teñi ye ne ka mu bupa.

Ku ba teñi kwa luna ni kwa pupo kaufela ku bonisa kuli Mulimu u pila ku ya ku ile. Ya naa tahisize kuli pupo ye tuna-tuna i kale ku ba teñi ni ku toma milao ye zamaisa pupo, u lukela ku ba ya bile teñi ku zwa ko ku si na makalelo. Ki yena feela a nosi ya naa kona ku tahisa kuli lika kaufela li be teñi.—Jobo 33:4.