Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TOHO YA TABA | KANA MULIMU WA MI ISA PILU?

Kana Mulimu wa mi Isa Pilu?

Kana Mulimu wa mi Isa Pilu?

Davida wa Muisilaele ya naa pilile mwa linako za kwamulaho, naa bulezi kuli: “Haili na, ni mubotana ni mutokwi; Nihakulicwalo Muñaa Bupilo wa ni hupula.”—SAMU 40:17

“Macaba a swana sina kalotoli ka ka lota mwa nkwana.”—ISAYA 40:15

Kana ne ku li ko ku lukile ku Davida ku libelela kuli Mulimu a mu hupule? Kana Mulimu wa mi isa pilu? Batu ba bañata ha ba lumeli taba ya kuli Mulimu ya maata kaufela wa kona ku ba isa pilu. Kabakalañi?

Libaka le li liñwi ki la kuli Mulimu u pahami hahulu ku fita batu. Ku yena macaba kaufela a bonahala ku ba “sina kalotoli ka ka lota mwa nkwana, mi a balwa sina lilulinyana le li fa sikala.” (Isaya 40:15) Muñoli yo muñwi wa mwa linako za cwale, ya sa lumeli kuli ku na ni Mulimu, naa bulezi kuli: “Ki buikuhumuso bo butuna hahulu ku lumela taba ya kuli ku na ni Mulimu ya isa pilu kwa lika kaufela ze mu eza.”

Kwa neku le liñwi, batu ba bañwi ba ikutwa kuli Mulimu ha koni ku ba isa pilu bakeñisa mikwa ya bona ye si ka luka. Ka mutala, muuna ya bizwa Jim, naa bulezi kuli: “Na lapelanga kamita kuli ni be mutu wa kozo ni ya kona ku iswala, kono hamulaho na kutelanga hape ku ba ni bunyemi. Kwa mafelelezo, na fita fa ku ikutwa kuli ni mutu ya maswe, ya sa koni ku cinca, ni kuli Mulimu ha koni ku ni tusa.”

Kana Mulimu u kwahule ni batu kuli mane ha koni ku ba isa pilu? U ikutwa cwañi luli ka za batu ba ba si ka petahala? Kambe Mulimu naa si ka lu taluseza litaba ze mu ama, ne ku si ke kwa ba ni mutu ya na ka kona ku lu taluseza zona kamba ku alaba lipuzo zeo. Nihakulicwalo, Bibele, lona Linzwi la Mulimu le li tahile ka susumezo ya moya wa hae, li lu kolwisa kuli Mulimu ha yo kwahule ni batu ni kuli wa isanga pilu ku ze ezahala mwa bupilo bwa mañi ni mañi. Bibele i bulela kuli: “Mane [Mulimu] ha yo kwahule ni mañi ni mañi wa luna.” (Likezo 17:27) Mwa litaba zee ne ze tatama, lu ka nyakisisa litaba za lu bulelela Mulimu ka za kuli wa isanga pilu ku mañi ni mañi ni mwa sa boniselize kuli wa isa pilu kwa batu ba ba swana sina mina.