Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Mulimu u cwañi?

Mulimu u na ni mubili wa moya o sa koni ku bonwa. Naa bupile lihalimu, lifasi, ni lika kaufela ze pila. Mulimu naa si ka bupiwa mi haa na makalelo. (Samu 90:2) Mulimu u bata kuli batu ba mu bate ni kuli ba zibe niti ka za hae.—Mu bale Likezo 17:24-27.

Lwa kona ku ziba libizo la Mulimu. Mi lwa kona ku ziba tulemeno to tuñwi twa Mulimu ka ku nahanisisa lika za bupile. (Maroma 1:20) Kono kuli lu zibe hande Mulimu lu tokwa ku ituta Linzwi la hae, yona Bibele. Bibele i lu bulelela za tulemeno to tunde twa Mulimu.—Mu bale Samu 103:7-10.

Mulimu u ikutwanga cwañi ka za lika ze si ka luka?

Mubupi wa luna, yena Jehova, u toile lika ze si ka luka. Naa bupile batu ka siswaniso sa hae. (Deuteronoma 25:16) Ki lona libaka buñata bwa luna ha lu toile lika ze si ka luka. Mulimu haki yena ya tahisanga lika ze si ka luka ze mwa lifasi. U file batu tukuluho ya ku iketela za ku eza. Ka bumai batu ba bañata ba itusisanga maswe tukuluho ya bona ya ku iketela za ku eza mi ba ezanga lika ze si ka luka. Lika ze maswe ze ba ezanga batu li tahisanga kuli ‘pilu ya Jehova i swabe.’—Mu bale Genese 6:5, 6; Deuteronoma 32:4, 5.

Jehova u lata lika ze lukile, mi haa na ku tuhelela lika ze si ka luka ku zwelapili ku ba teñi ku ya ku ile. (Samu 37:28, 29) Bibele i sepisa kuli hona cwale-cwale fa, Mulimu u ka felisa lika kaufela ze si ka luka.—Mu bale 2 Pitrosi 3:7-9, 13.

Bibele i sepisa kuli hona cwale-cwale fa, Mulimu u ka atula batu kaufela ka ku luka