Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Libaka ha lu Tokwa Mulimu

Libaka ha lu Tokwa Mulimu

 TOHO YA TABA KANA | LWA TOKWA MULIMU?

Libaka ha lu Tokwa Mulimu

Licaziba ba ba bona za buiketo bwa munahano ba bulela kuli batu ba tokwa ku eza lika za kwa moya kuli ba be ni tabo sakata. Taba yeo ki ya niti bakeñisa kuli batu ba batanga ku eza nto ye ñwi ka mulelo o muñwi, ku peta sikonkwani se siñwi, ku sebeleza mutu yo muñwi kamba nto ye ñwi ye tuna ku ba fita. Kuli ba taleleze takazo yeo ya ku eza lika za kwa moya, batu ba bañwi ba itusisanga nako ya bona ya ku itabisa kwa ku buha lika ze bupilwe, ku swanisa lika, ku opela, kamba ku eza lika ze ñwi cwalo. Nihakulicwalo, batu ba bañata ha ba ikutwangi kuli ku na ni se ba petile mwa ku eza lika ze cwalo.

Taba ya kuli batu ba pepilwe ni takazo ya ku bata ku ziba za Mulimu, ha i swaneli ku komokisa batu ba ba balanga Bibele. Likauhanyo za pili za buka ya Genese li bonisa kuli Mulimu ha sa bupile muuna ni musali ba pili, naa ambolanga ni bona ka nako ni nako, ili ku ba fa kolo ya ku eza silikani ni yena. (Genese 3:8-10) Mulimu naa si ka bupa batu kuli ba pile ku si na ketelelo ya hae; kono ne ba bupilwe ni takazo ya ku ambolanga ni Mubupi wa bona. Mi Bibele i bulezi za taba yeo hañata-ñata.

Ka mutala, Jesu naa bulezi kuli: “Tabo ki ya ba ba lemuha kuli ba tokwa za Mulimu.” (Mateu 5:3) Manzwi ao a lu tusa ku utwisisa kuli nto ya butokwa hahulu ye kona ku lu tusa ku ba ni tabo sakata mwa bupilo, ki ku taleleza takazo ya luna ya ku bata ku ziba za Mulimu. Lu kona ku eza cwalo kamukwaufi? Kalabo kwa puzo yeo i fumaneha mwa manzwi a Jesu, a li: “Mutu ha na ku pila buhobe feela, kono u ka pila ni ka linzwi kaufela le li zwa mwa mulomo wa Jehova.” (Mateu 4:4) Ki mwa linzila lifi mo manzwi a zwa mwa mulomo wa Mulimu, ili ku talusa mihupulo ya Mulimu ni litaelo za hae ze fumaneha mwa Bibele, li kona ku lu tuseza ku pila ka tabo? Ha lu nyakisiseñi linzila ze taalu za butokwa.

Lu Tokwa Ketelelo ye Nde Mwa Bupilo

Kacenu ku na ni bocaziba ba bañata-ñata ba ba cuukile mwa litaba ze shutana-shutana, ili ba ba itukiselize ku fa likelezo mwa litaba za liswalisano za batu, za lilato, za bupilo bwa lubasi, za mwa ku tatululela mifilifili,  ni mwa ku fumanela tabo mwa bupilo, mane nihaiba fa taba ye ama mulelo wa bupilo. Kono ha ku na mutu yo muñwi ya swanela ku fa batu ketelelo ye nde ni ye lukile mwa litaba zeo kaufela kwandaa Jehova Mulimu yena Mubupi wa luna.

Ka mutala: Ha mu leka nto ye ñwi ye nca, inge cwalo kamera kamba kompyuta, mu ka libelela ku fumana buka ya litaelo za mwa ku itusiseza yona hande kuli i kone ku sebeza hande ka mo mu tokwela. Bibele ya kona ku bapanywa kwa buka ye cwalo. Bibele ki buka ye na ni litaelo ze lelezwi ku lu tusa mwa bupilo, mi i zwa ku Mulimu yena Mubupi wa luna. Buka ye, ya litaelo i talusa ze ba kona ku eza batu ni ze kona ku ba tusa ku ba ni tabo sakata mwa bupilo.

Sina feela buka ifi kamba ifi ya litaelo za mwa ku itusiseza sipangaliko se siñwi, Bibele i tusa babali ba yona ku lemuha likezo ze kona ku ba kenya mwa butata ni ku ba tusa ku ziba mo ba kona ku ezeza kuli ba be ni tabo sakata mwa bupilo. Batu ba bañwi ba kana ba lu fa liakalezo ze shutana-shutana ze bonahala ku ba ze bunolo ku li latelela, kono lu hupule kuli lu kona feela ku ba ni tabo sakata mwa bupilo ni ku ambuka matata haiba lu latelela litaelo za Mubupi wa luna.

Nihaike kuli Jehova u lu fanga ketelelo ni litaelo, ha lu hapelezangi ku li latelela. Kono bakeñisa kuli wa lu lata mi u bata ku lu tusa, Jehova u taluseza kuli: “Muñaa Bupilo Muliululi wa hao, Ya-Kenile wa Isilaele sa bulela ki se, u li: Ki na Muñaa Bupilo Mulimu wa hao, ni ku luta se si ku swanela, ni ku zamaisa ka nzila yo lukela ku zamaya ku yona. Mawe, kabe no utwile milao ya ka! no kabe u pilile mwa kozo ye swana inge nuka; ze lukile za hao ne li kabe li bonahala sina mandinda a mwa liwate.” (Isaya 48:17, 18) Ka bukuswani, haiba lu utwa litaelo za Mulimu, lu ka ba ni tabo mwa bupilo. Ka mubulelelo o muñwi, lu tokwa Mulimu kuli lu ikole bupilo.

Lu Tokwa Ku Ziba Libaka ha ku na ni Matata Mwa Bupilo

Batu ba bañwi ba ikutwa kuli ha ba tokwi Mulimu bakeñisa ku palelwa ku utwisisa lika ze ñata ze taata ze ezahala mwa bupilo ili ze lwanisana ni tumelo ya kuli ku na ni Mulimu ya lilato. Ka mutala ba kana ba ipuza kuli: ‘Ki kabakalañi batu ba bande ha ba nyandanga?’ ‘Ki kabakalañi limbututu ze ñwi ze si na mulatu ha li pepiwanga inze li li lihole?’ ‘Ki kabakalañi lika ze maswe ha li ezahalanga mwa bupilo?’ Zeo ki lipuzo za butokwa luli mi ku fumana likalabo ze kolwisa kwa lipuzo zeo, ku ka lu tusa hahulu mwa bupilo bwa luna. Ku fita ku matukela ku nyaza Mulimu bakeñisa matata ao, ha lu nyakisiseñi ze i bulela Bibele lona Linzwi la Mulimu fa taba yeo.

Mwa kauhanyo ya bulaalu ya buka ya Genese, lu fumana likande la Satani ili yo ka ku ipumisa ku ba noha naa likile ku kwenula bashemi ba luna ba pili kuli ba hane taelo ya Jehova Mulimu, yona ya ku sa ca kwa kota ya ku ziba bunde ni bumaswe. Satani naa bulelezi Eva kuli: “Ku shwa, ha mu na ku shwa. Kono Mulimu u ziba kuli, nako ye mu i ca, meeto a mina a ka tona, mi mu ka ba sina milimu, mu zibe bunde ni bumaswe.”—Genese 2:16, 17; 3:4, 5.

Ka ku bulela cwalo, Satani naa bonisize kuli Mulimu ki lihata ni kuli mubusezo wa hae ha u si ka luka. Diabulosi naa bonisize kuli batu ha ne ba ka teeleza ku yena, lika ne li ka ba zamaela hande mwa bupilo.  Litaba zeo ne li ka tatululwa cwañi? Jehova naa tuhelezi kuli nako i fite ka mulelo wa kuli libupiwa za hae ze butali kaufela li kone ku iponela haiba litaba za naa tamelelizwe ne li za niti kamba ku tokwa. Ka nzila ye ñwi, Mulimu naa fa Satani ni ba ne ba li kwa lineku la hae, kolo ya ku bonisa haiba batu ba kona ku kondisa mwa bupilo ku si na ketelelo ya Hae.

Ha mu nyakisisa lika ze ezahala kacenu mwa lifasi, kana mu nahana kuli Satani naa bulezi niti? Kana batu ba kona ku kondisa hande lika mwa bupilo ni ku ipusa ku si na ketelelo ya Mulimu? Manyando, ku tokwa katulo ye lukile, makulanu, mafu, lindwa, ku sa latelela milao, likezo ze ñata za buhule, likezo za ku bulaya batu ba mushobo o muñwi, ni lika ze ñwi ze maswe ze ba ipumani ku zona batu ka lilimo ze ñata-ñata li bonisa hande fo ku sweu kuli lipuso za batu ze sa etelelwi ki Mulimu li palezwi luli. Mwa sibaka sa ku bulela kuli Mulimu ki yena ya tahiseza batu butata, Bibele i bonisa nto luli ye tahisa butata, ili: “Mutu u na ni maata fahalimu a yo muñwi, ku mu eza maswe.”—Muekelesia 8:9.

Ku ziba litaba zeo ku lu tusa ku bona kuli lu tokwa ku itinga ku Mulimu kuli a lu tuse ku utwisisa libaka lika ze maswe ha li ezahala ni ku lu tusa ku ziba mo li ka felisezwa. Ki lika mañi za ka eza Mulimu?

Lu Tokwa Tuso ya Mulimu

Batu se ba nyolezwi ka nako ye telele ku bona lika ze cwale ka makulanu, busupali, ni mafu ha li feliswa. Ba ikatalize hahulu ku sinya nako ni masheleñi a mañata kuli ba felise lika zeo, kono ba palezwi. Batu ba bañwi ba nahananga kuli ba kona ku zwelapili ku ba banca ka ku nwa milyani ye shutana-shutana, ka ku nwa mezi a mufuta o muñwi, kamba ka ku pila mwa sibaka se siñwi cwalo. Lika zeo kaufela li palezwi ku tusa.

Mulimu u bata kuli batu ba be ni tabo ni kuli ba kondise mwa bupilo. Wo, ki ona mulelo wa naa na ni ona ha naa bupa batu mi ha si ka u libala. (Genese 1:27, 28; Isaya 45:18) Jehova Mulimu u lu sepisa kuli lika kaufela za lela ku eza li ka talelezwa luli. (Isaya 55:10, 11) Bibele i lu bulelela za sepiso ya Mulimu ya ku kutisa sinca miinelo ye ne li mwa Paradaisi ye ne ba latehezwi ki yona bashemi ba luna ba pili. Mwa buka ya mafelelezo ya Bibele, lu fumana manzwi a, a li: “Mi [Jehova Mulimu] u ka takula miyoko kaufela kwa meeto a bona, mi lifu ha li sa na ku ba teñi, nihaiba ku tahelwa ki maswabi kamba ku lila kamba ku utwa butuku. Za pili li felile.” (Sinulo 21:4) Mulimu u ka tahisa cwañi miinelo yeo ye minde fa lifasi, mi lu kona ku fumana cwañi tuso kwa sepiso yeo?

Mwanaa Mulimu yena Jesu Kreste, naa lutile balateleli ba hae ku lapela kuli tato ya Mulimu i ezwe. Batu ba bañata ba ziba tapelo yeo mi mane mwendi ba kuta-telanga ku i lapela. Batu ba bañwi ba i biza kuli ki Tapelo ya Mulena. Tapelo yeo i bala kuli: “Ndataa luna ya kwa lihalimu, libizo la hao li keniswe. Mubuso wa hao u tahe. Tato ya hao i ezwe fa lifasi, sina mo i ezezwa kwa lihalimu.” (Mateu 6:9, 10) Kaniti, Mubuso wa Mulimu ki yona nzila yeo Jehova Mulimu a ka felisa ka yona lika ze maswe ze tisizwe ki lipuso za batu ni ku tahisa lifasi le linca la sepisize ili mo ku ka yaha ku luka. * (Daniele 2:44; 2 Pitrosi 3:13) Lu swanela ku ezañi kuli lu tusiwe ki sepiso ya Mulimu yeo?

 Jesu Kreste u lu taluseza ze lu swanela ku eza kuli lu tusiwe ki sepiso ya Mulimu yeo, u bulela kuli: “Kuli ba fumane bupilo bo bu sa feli, ba tokwa ku zwelapili ku ku ziba, wena Mulimu a nosi wa niti, ni yo lumile, yena Jesu Kreste.” (Joani 17:3) Kaniti, Mulimu wa kona ku lu tusa ku fumana bupilo bo bu sa feli mwa lifasi le linca la sepisize. Sepo yeo ya kona ku mi tusa ku lumela kuli kaniti lu tokwa Mulimu?

Ye ki Yona Nako ye lu Tokwa ku Nahana za Mulimu

Lilimo ze 2000 kwamulaho, muapositola Paulusi ha naa li mwa Areopago, kamba fa lilundu le liñwi la mwa Atene, naa bulezi cwana ka za Mulimu kwa batu ba lipilu ze nde ba mwa Atene kuli: “Ki yena ya fa batu kaufela bupilo ni moya wa ku buyela ni linto kamukana. . . . . Kakuli ka yena lu na ni bupilo, lwa zamaya, mi lu teñi, sina mo ba bulelezi baloki ba bañwi ba ku mina tota, ha ba ize, ‘Kakuli ni luna lu bana ba hae.’”—Likezo 17:25, 28.

Za naa bulezi Paulusi kwa batu ba mwa Atene isali za niti ni kacenu. Mubupi wa luna ki yena ya lu fa moya o lu buyela, lico ze lu ca, ni mezi e lu nwa. Ha lu koni ku pila ku si na lika ze nde zeo za lu fa Jehova kuli lu pile. Kono ki kabakalañi Mulimu ha zwezipili ku fa lika zeo kwa batu kaufela ku si na taba ni kuli ba nahananga ka za hae kamba kutokwa? Paulusi naa ize: “Kuli ite ba bate Mulimu, haiba ba mu bubutela ni ku mu fumana luli, nihaike mane ha yo kwahule ni mañi ni mañi wa luna.”—Likezo 17:27.

Kana ne mu ka tabela ku ziba hande Mulimu, fo kikuli ku ituta ze ñata ka za milelo ya hae ni likelezo za hae ze kona ku lu tusa ku pila ka tabo ka nako ya cwale mane ni ku ya ku ile? Haiba ki cwalo, lu mi susueza ku ambola ni mutu ya naa mi file magazini ye, kamba bahatisi ba yona. Ba ka tabela ku mi tusa ku ziba ze ñata ka za Mulimu.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 20 Kuli mu bale litaba ze ñata za mo Mubuso wa Mulimu u ka tahiseza kuli tato ya Mulimu i ezwe fa lifasi, mu bone kauhanyo 8 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova ili ye fumaneha fa Intaneti mi mwa kona ku ikungela yona fa Webusaiti ya www.jw.org.

[Siswaniso se si fa likepe 7]

Mulimu u bata kuli batu ba be ni tabo mwa bupilo ka nako ya cwale mane ni ku ya ku ile

[Siswaniso se si fa likepe 4]

Sina feela buka ya litaelo za mwa ku itusiseza sipangaliko se siñwi, Bibele i lu bonisa mo lu swanela ku pilela

[Manzwi a fa likepe 5]

“Muñaa Bupilo Muliululi wa hao, Ya-Kenile wa Isilaele sa bulela ki se, u li: Ki na Muñaa Bupilo Mulimu wa hao, ni ku luta se si ku swanela, ni ku zamaisa ka nzila yo lukela ku zamaya ku yona. Mawe, kabe no utwile milao ya ka! no kabe u pilile mwa kozo ye swana inge nuka; ze lukile za hao ne li kabe li bonahala sina mandinda a mwa liwate.”—Isaya 48:17, 18

[Siswaniso se si fa likepe 6]

Mwa Bibele, lwa kona ku fumana litaelo ni tuso ye lu tokwa mwa bupilo